P Á T E C K Ý    P L Á T E K

1 / 2006

 

Významné dny v Evropě a ve světě.

1. ledna – Mezinárodní den míru ( slaví se od roku 1968 z iniciativy papeže Pavla VI.)

28. ledna – Mezinárodní den mobilizace proti jaderné válce ( slaví se od roku 1986 )

31. ledna – Světový den pomoci malomocným

2. února – Den zasvěcený Bohu – ( vyhlášen papežem Janem Pavlem II., poprvé slaven  v roce 1997)

2. února – Hromnice ( katolický svátek na památku uvedení Ježíše do chrámu )

4. února – Světový den boje proti rakovině (slaví se od roku 2000, kdy 4.2. více než stovka zástupců vlád, sdružení na ochranu práv pacientů a organizací zapojených do výzkumu rakoviny podepsala na pařížské radnici Pařížskou chartu práv onkologických pacientů )

11. února – Světový den nemocných ( připomíná se od roku 1993 z podnětu papeže Jana Pavla II., na tento den připadá liturgická památka Panny Marie Lurdské )

14. února – Svátek zamilovaných

21. února – Mezinárodní den boje proti kolonialismu  ( výročí povstání bombajských námořníků proti britské koloniální nadvládě 18. – 23. 2. 1946 a výročí potlačení demonstrace v Káhiře 21. 2. 1946, slaví se z rozhodnutí konference mládeže zemí jihovýchodní Asie z roku 1948 )

22. února – Den sesterství ( celosvětový svátek skautek, slaví se v den narození zakladatele skautingu Roberta Baden- Powella a jeho ženy Olave )

22. února – Den obětí zločinu ( též Evropský den obětí, slaví se v Evropě, výročí podpisu Charty práv obětí roku 1990 britským ministrem vnitra )

3. března – Den boje spisovatelů za mír ( vyhlášen Mezinárodním sdružením PEN klubů   v červenci 1984 )

8. března – Mezinárodní den žen ( výročí stávky newyorských švadlen roku 1909 )

Den OSN pro práva žen a mezinárodní mír, OSN je připomíná od roku 1975, který VS vyhlásilo Mezinárodním dnem žen

15. března – Světový den práv spotřebitelů

20. března – Světový den divadla pro děti a mládež ( slaví se od roku 2001)

21. března – Mezinárodní den zdravého spánku

21. března – Mezinárodní den boje za odstranění rasové diskriminace ( výročí masakru v Sharpeville v JAR v roce 1960, při němž bylo zabito 69 Afričanů, slaví se od roku 1967 z rozhodnutí 21. zasedání VS OSN v říjnu 1966 )

21. března – 27. března – Týden solidarity s národy bojujícími proti rasismu a rasové diskriminaci  ( slaví se od roku 1980 z rozhodnutí zvláštního výboru OSN proti apartheidu      z roku 1979 )

22. března – Světový den vody ( vyhlášen VS OSN v roce 1992, ustanoven na summitu Země v Rio de Janeiru v červnu 1992 )

23. března – Světový  meteorologický den ( výročí založení Světové meteorologické organizace  roku 1950, slaví se od roku 1961 )

23. března – Mezinárodní den invalidů

24. března – Světový den TBC ( slaví se od roku 1982, sté výročí objevení bacilu tuberkulózy Robertem Kochem )

27. března – Mezinárodní den divadla ( výročí otevření pařížského Divadla národů roku 1957, slaví se od roku 1962 z rozhodnutí Mezinárodního divadelního ústavu roku 1961 )

 

JARO začíná 20. března v 19 hodin a 25 minut středoevropského času, kdy Slunce vstupuje           do znamení Berana – jarní rovnodennost

Zprávy z OÚ Pátek za 4. čtvrtletí roku 2005.

 

Zasedání obecního zastupitelstva ze dne 18. října  2005 ( 10  / 2005 ) :

 

*      zastupitelé schválili „Rozpočtové opatření č. 2“, předložené finančním výborem , kterým  se mění rozpočet obce pro rok 2005,

*      bylo schváleno  zvýšení kapacity MŠ v Pátku z 15 dětí na 18 dětí a  zvýšení kapacity jídelny   při MŠ v Pátku na 22 jídel

*      bylo rozhodnuto o rozšíření Programu obnovy vesnice o tyto body :

zřízení autobusové zastávky u hřiště, výstavba nového pravostranného chodníku podél parcely č.5 / 1 ( Janebova zahrada ), vybudování vodovodu, rozšíření veřejného osvětlení v centru obce, opravy místních komunikací, úprava hřbitova – úprava cest a zeleně, zbudování rozptylové loučky, výměna čekárny před OÚ Pátek, výstavba přístřešku u dětského hřiště, výstavba spojovacího chodníku z lokality B na nově zřízenou autobusovou zastávku 

*      zastupitelstvo rozhodlo provést práce na revitalizaci rybníka Skála ve vlastní režii  za spoluúčasti společnosti Poděbradská blata a.s.

*      a dále vyčištění struhy kat. č. 292 / 2 „ Haltýře “

 

Zasedání obecního zastupitelstva ze dne 22. listopadu 2005 ( 11 / 2005 ) :

 

*      zastupitelé projednali Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Obce Pátek za rok 2005, provedeného pracovníky Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje dne 27. října , jehož výsledkem je zjištění hospodaření bez chyb a nedostatků a tudíž bez nutnosti přijetí nápravných opatření

*      byly projednány nabídky na provedení těžby topolů na pozemku par. č.72 / 6 v k.ú. Pátek, lesní porost 854 B 6 a byla vybrána firma LESS &  FOREST s.r.o. Bohdaneč 136,

*      byla projednána příprava inventarizace majetku k 31.12. 2005 a pro její provedení bylo schváleno složení inventarizačních komisí :

Hlavní – Jaroslav Bulušek, Alena Leinweberová, Marcela Miarková, Jaroslav Pražák

Místní knihovna – Mgr. Iva Šafránková, Zdeněk Vančura, Iveta Zikmundová

Hasičská zbrojnice + KOS – Jaroslav Pražák, Iveta Procházková, Stanislav Bukovjan

Obecní úřad – Jindřich Hněvsa, Ing. Jiří Janeba, Alena Leinweberová

*      zastupitelstvo schválilo žádost o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy vesnice v roce 

2006 na akci z Programu obnovy venkova obce Pátek : 6.12 – výstavba pravostranného chodníku podél parcely č. 5 / 1 v k. ú. Pátek

-     byly projednány nabídky na zpracování projektové dokumentace k akci Vodovod Pátek a byla                          

       vybrána firma MULTIAQUA-INŽENÝRING, s.r.o., Tř. Míru 98, 530 02 Pardubice

*      zastupitelé souhlasí se zněním oznámení „ Krajské koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje “

*      ruší se usnesení z 18.10.2005 a nově se zvyšuje kapacita MŠ Pátek na 21 jídel

*      byla schválena nová smlouva s firmou EKO-KOM a.s. včetně Dodatku č.1 a Plné moci pro firmu NYKOS a.s.

Různé :

*      vyčištění meliorační strouhy na parcele č. 292 / 2 v k.ú. Pátek bylo zadáno firmě Týma a Novák

*      starosta informoval o průběhu prací na revitalizaci rybníka Skála

*      zastupitelé vyjádřili souhlasné stanovisko k žádosti o udělení licence pro ČSAP s.r.o. Nymburk

*      byla schválena žádost MŠ Pátek o příspěvek na nákup mikulášské nadílky a dárků pod stromeček a bylo rozhodnuto přispět částkou  2.000,- Kč

*      starosta informoval o nutnosti zadání zpracování projektu na novou autobusovou zastávku

*      zastupitelé projednali Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci č.III / 32812  a III / 32917 v obci Pátek vydané MěÚ Poděbrady

*      zastupitelstvo projednalo stížnosti občanů na zdraví ohrožující topol u rybníka „ Hliňák“  a SHD na břízu u místní hasičské zbrojnice a rozhodlo požádat obecní úřad o povolení jejich pokácení

*      starosta informoval o dosavadním jednání se zájemcem o KOS firmou KORA truhlářství s.r.o. Poděbrady a vzhledem k nedostatečné komunikaci ze strany zájemce bylo rozhodnuto uzavřít nabídkové řízení na prodej firmy KOS k 31.12.2005

*      dále informoval o zakoupení akumulačních kamen do místní hasičské zbrojnice z důvodu parkování cisterny s vodou

Diskuse :

*      byl vznesen  požadavek, aby na příštím zasedání byla podána informace kolik domácností  je připojeno na tlakovou kanalizaci a platí stočné

*      bylo požádáno o vysvětlení, proč dosud nebyly uplatněny sankce vůči občanům užívajícím bez povolení veřejné prostranství

 

Zasedání obecního zastupitelstva ze dne  20. prosince 2005 ( 12  / 2005 ) :

 

*      zastupitelé projednali ustanovení zodpovědné osoby za roční zprávy o výsledcích finančních kontrol

*      byla schválena změna rozpočtového výhledu na rok 2006 a byl schválen rozpočet Obce Pátek na rok 2006

*      zastupitelstvo rozhodlo změnit systém svozu odpadu pro rok 2006 na týdenní

*      byl projednán harmonogram zasedání Obecního zastupitelstva na I. pololetí roku 2006

*      zastupitelstvo obce Pátek pověřilo starostu uzavřít do 31.12.2005 smlouvu o smlouvě budoucí  o prodeji objektu KOS za následujících podmínek : uzavření kupní smlouvy do 31.3.2006 a složení nevratné kauce 100.000,- Kč do 31.12.2005, která bude započítána jako splátka kupní ceny

Různé :

*      pan Pražák informoval o stavu prací a dosavadních nákladech na revitalizaci rybníka „ Skála“

*      byla schválena žádost o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova v roce 2006  na částečnou úhradu úroků z úvěru poskytnutého SFŽP ČR na výstavbu tlakové kanalizace

*      starosta poukázal na nutnost dodržování vnitřní směrnice o kontrole financí a čerpání rozpočtu

*      zastupitelstvo bere na vědomí rozpočet Svazku obcí NYKO pro rok 2006

*      byl projednán zápis z valné hromady Svazku obcí „ Cidlina “ ze dne 15.12.2005 a schválen příspěvek Obce Pátek pro rok 2006 ve výši 5.300,- Kč

*      byl schválen dodatek ke smlouvě s firmou LICA s.r.o. na zajištění internetových služeb

*      bylo odsunuto projednávání žádosti pana Miroslava Škalouda o možnosti umístění lodě v objektu KOS během zimního období z důvodu neukončeného prodeje objektu KOS

*      starosta byl pověřen projednáním dočasné výjimky ze smlouvy  o pronájmu hokejových kabin s panem Jaroslavem Vodičkou

*      byly odsouhlaseny mimořádné odměny ve výši jednoho měsíčního platu pro starostu a místostarostu, za plnění náročných úkolů souvisejících s výstavbou tlakové kanalizace

*      také byla schválena odměna ve výši 10.000,- Kč pro odcházející paní Marcelu Miarkovou  za zajištění bezproblémového chodu obecního úřadu

Diskuse :

*      bylo poukázáno na znečišťování plochy kolem dětských průlezek u hřiště venčenými psy

   

 

 

 

Následující zasedání obecního zastupitelstva se konají v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pátku v těchto termínech : 24. ledna, 21. února a 22. března 2006   vždy od 18,30 hodin.

Všechna  zasedání jsou veřejnosti přístupná a všichni spoluobčané jsou srdečně zváni.

 

Jubilea.

 

V prvním čtvrtletí  roku 2006  oslaví významná životní jubilea tito naši spoluobčané :

 

Paní Alice Müllerová, Pátek 69

Pan Zdeněk Vančura, Pátek 188

Pan Jindřich Hofman, Pátek 18

Paní Růžena Kroupová, Pátek 101

Paní Hana Bulušková, Pátek 168

Paní Jaroslava Málková, Pátek 26

 

Všem srdečně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví do dalších let.

 

 

 Sdělení Obce Pátek.

Z místní matriky.

K 1. lednu 2006 bylo v obci Pátek trvale hlášeno 551 osob. Během roku 2005 se do naší obce přistěhovalo 25 osob, z toho bylo 13 žen a 12 mužů. V loňském roce se odstěhovalo z Pátku celkem 12 osob, z toho 9 žen a 3 muži.

V roce 2005 nás navždy opustili tito spoluobčané :

pan Jiří Šafránek, paní Růžena Marešová, paní Marie Stisková, pan Zdeněk Kincl, pan Jiří Dvořák, pan František Burda a pan Oldřich Šafránek

Naši noví spoluobčánci narození během roku 2005 :

Petr Židů, David Radoň, David Martinec, Lukáš Müller, Leila Felkrová, Ondřej Šafránek, Daniel Kubeš a Matěj Horáček

 

Strom života obce Pátek :

Věk

Muži

Ženy

0

17

12

5

14

9

10

16

9

15

17

19

20

17

13

25

25

26

30

16

19

35

26

25

40

26

18

45

21

18

50

21

19

55

18

18

60

15

22

65

12

11

70

5

8

75

9

13

80

5

7

85

0

3

90

0

1

95

0

0

Průměrný věk

37,6 let

41,6 let

  

 

 

Poplatky – popelnice.

Od 1.1.2006 bude svoz komunálního odpadu každý týden celoročně, ruší se tím letní svoz, který byl jedenkrát za 14 dní.

Výše poplatku za svoz komunálního odpadu zůstává pro občany i v roce 2006 stejná. Částka 360,- Kč za  každou osobu trvale hlášenou v obci,  je splatná do 15. dubna 2006. Poplatek lze rozložit do dvou splátek, první je do 15. dubna , druhá do 15. října 2006.

Chalupář zaplatí 474,- Kč.

Fyzická osoba oprávnění k podnikání ( podnikatel, živnostník ) uzavírá s obcí smlouvu o využití systému pro nakládání komunálního odpadu..

Pokud poplatník nesplní poplatkovou povinnost určenou v obecně závazné vyhlášce obce, lze dlužný poplatek vyměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Od poplatku jsou osvobozeni všichni novorozenci, kteří se v daném roce narodí.

Na OÚ lze koupit novou popelnici. Ocelovou za 720,- Kč a plastovou  za 583,- Kč.

 

Poplatky za psa.

Tomuto poplatku podléhají psi starší 3 měsíců. Občan, který se stal majitelem psa, je povinen uhradit poplatek do 15 dní. Obec vydává pro psa evidenční známku. Ztrátu této známky je nutno hlásit nejpozději do 30 dní.

Sazba za jednoho psa činí 40,- Kč ročně, za druhého a každého dalšího 60,- Kč. Poplatek ze psů  je splatný do 31. března 2006 v hotovosti do pokladny obce.

Osvobozeni od poplatku za psa jsou osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, dále osoby provádějící výcvik psů určených k doprovodu postižených.

 

Poplatek za pronájem hrobového místa.

Poplatek za jednohrob činí 80,- Kč, za dvojhrob je 160,- Kč a za urnové místo je 40,- Kč. Tyto ceny jsou za pronájem na dobu 10 let.  

Ve vlastním zájmu se na OÚ Pátek informujte, zda máte  nájem za hrobové místo zaplacen.

 

Poplatky je možno zaplatit pouze v úředních hodinách na OÚ Pátek.

 

Daň z nemovitosti.

Daň z nemovitosti je splatná do 31. května 2006 na finančním úřadu v Poděbradech, případně složenkou na poště.

Změny v evidenci nemovitostí je třeba na hlásit na finanční úřad nejpozději do 31. ledna 2006.

 

Prázdniny.

Pololetní prázdniny jsou v pátek 3. února 2006.

Jarní prázdniny mají děti v týdnu od 13. února do 19. února 2006.

Velikonoční prázdniny jsou letos ve čtvrtek 13. dubna a v pátek 14. dubna.

 

Místní knihovna.

 


Během roku 2005 navštěvovalo místní knihovnu 70  pravidelných čtenářů, z toho bylo 12 dětí  do patnácti  let. Celkem bylo vypůjčeno 1859 knížek, nejvíce 1468 bylo titulů beletrie, mezi tím  i detektivní žánr, dále pak 232 naučných knih a ostatní byla literatura dětská. V loňském roce bylo nakoupeno 83 knížek v částce 13.107,- Kč a darem přibylo 103 knížek. Celkem je v knihovně k dispozici 4764 knížek. Také v tomto roce je půjčování bezplatné , knihovna je otevřena v pondělí     od 17.00 do 19,00 a ve středu od 16,00 do 18,00 hodin. Těšíme se na mladé čtenáře, pro které jsou připraveny všechny díly Harry Pottera od J.K.Rowlingové a také Letopisy Narnie od C.S.Lewise.

Internet.

I v tomto roce zůstává v provozu pro veřejnost internet, nejen v době otevření knihovny, ale také v době úředních hodin na OÚ Pátek.

Poplatek za internet je 10,- Kč za každých i započatých 15 minut provozu.


 

Myslivcův rok.

Vážení spoluobčané,

kolem nás ještě pořád je kus přírody, který stojí za náš zájem. I v naší rovinaté krajině jsou místa, která stojí za to navštívit, chvíli postát a pokochat se jejich krásou. Jsou zde bohužel i místa, která člověk zdevastoval, eventuálně dále devastuje divokým ukládáním odpadu, neuváženou činností, někdy i nepodařenou ochranou flóry či fauny. Život je možno žít v souladu s přírodou a skutečně jej prožít, nebo si o životě v přírodě přečíst knihu, či shlédnout film. Ten kdo o ní hodně ví, kdo s ní cítí a vnímá ji jako celek, může pomoci jejímu zachování pro příští generace.  

 Těmi, kterým je naše příroda obzvlášť milá a které oslovuje, jsou myslivci. Zvlášť v období podzimních honů je můžete potkat se zbraní přes rameno zvesela vykračovat za společnými loveckými zážitky. To je vrchol pyramidy celoročního snažení, to je chvíle, kdy se vynaložené investice vracejí svému hospodáři. Většina činností je velmi prozaická. Ať už se jedná  o přikrmování zvěře  v době nouze, odchov zvěře, výcvik lovecky upotřebitelných psů, stavbu  a údržbu mysliveckých zařízení, výsadbu a údržbu zeleně, je to práce.

Můžete jim závidět, můžete jim nezávidět. Můžete je mít rádi nebo je nenávidět. Přes jejich individuální lidské slabosti je to parta, která drží pohromadě a její činnost je ku prospěchu jejich, přírody i ku prospěchu těch, kteří je zatracují.

Výsledky činnosti Mysliveckého sdružení Pátek za rok 2005:

  1. Odchov 300 ks kachny březňačky.

Pozn. Kachna je odchovávána za účelem lovu. Ponecháním části populace v honitbě došlo k postupnému zdomácnění kachny na našich vodách. Můžete ji vidět po celý rok.

2.  Chov lovecky upotřebitelných psů. 

      Pozn. Členové MS Pátek chovají dlouhodobě kolem dvanácti lovecky

      upotřebitelných psů (pes má složenu zkoušku vloh a zkoušku z výkonu).

  1.  Brigádní činnost.

Myslivci za uplynulý rok odpracovali 760 hodin. Zvláštní dík patří členům v důchodovém věku, kteří, ač brigádní povinnost nemají, odpracovali z uvedeného množství nemalý podíl.

  1. Ozdravná opatření.

V lednu a únoru podávají myslivci v jadrném krmivu srnčí zvěři přípravek proti střečkovitosti.

Před vypuštěním kachen na vodu jsou kachny vakcinovány proti botulismu.

Na podzim provedla veterinární správa letecky vakcinaci lišek proti vzteklině.

Díky této dlouhodobé činnosti se u nás léta vzteklina nevyskytla a populace lišek je k malé radosti myslivců vysoká.

  1. Odlov zvěře.

Srnčí zvěř-  16 ks, prase divoké - 4 ks, zajíc - 179 ks,bažant - 88 ks, kachna -354 ks,liška – 14 ks                                       

6. Kultura.

Po většině společných honů bylo uspořádáno společné posezení s občerstvením. Zvláště zdařilou akcí, otevřenou pro veřejnost, byla poslední leč konaná dne 17. prosince 2005.

Od podlahy zahrála hudba p. Mareše a v tombole bylo možno vyhrát pěknou zvěřinovou cenu.

6. Spolupráce.

Stavy zvěře v přírodě nejvíce ovlivňuje člověk svou hospodářskou činností. Zemědělec a lesní hospodář je tím, kdo zvěř vlastně po celý rok živí. Zároveň však je škůdcem, který chemickou ochranou své produkce a zejména sklizňovými stroji hodně životů zmaří.

Proto myslivci se zemědělci jednají o vytvoření biopásů, kde je hospodářská činnost potlačena tak, aby zvěř měla kde se ukrýt a přežít.

Dík za spolupráci však patří nejen zemědělcům, ale i rybářům a zastupitelům obcí

LESU,  LOVU, MYSLIVOSTI A PŘÍRODĚ ZDAR!

a

VŠEM HODNĚ ZDRAVÍ

přeje

Myslivecké sdružení Pátek

Za MS Pátek sepsal Ing. Jiří Janoch, jednatel

 

ZO ČSOP Pátek

 

Máme tu Nový rok jako každá organizace vyhodnocuje rok minulý. Organizace má 17 členů, kteří se aktivně  zapojují v ochraně přírody a životního prostředí a to konkrétně v těchto oblastech: záchranná stanice, ekologická výchova, pozemkový spolek a ochrana biodiverzity.

 

Záchranná stanice.

Stanice pro handicapované živočichy vznikla v roce 1984. Je jednou ze zakládajících stanic Národní sítě stanic ČR a garantuje péči o volně žijící živočichy v působnosti měst Kolín, Jičín, Poděbrady, Nymburk, Český Brod, Lysá nad Labem, Brandýs nad Labem, Mladá Boleslav a Mnichovo Hradiště. Za tuto dobu prošlo jejím zařízením více než 5000 živočichů.

V roce 2005 byly nově  zbudovány 3 voliéry pro velké ptáky a rozlétávací voliéra s malou vodní plochou pro brodivé ptáky a bahňáky. Dále byla dovybavena veterinární ordinace a odchytové zařízení.

V loňském roce bylo přijato do stanice 606 jedinců z 77 druhů živočichů (60 druhů ptáků, 13 druhů savců a 4 druhy plazů ). Z tohoto počtu bylo 276 jedinců plně vyléčeno a vráceno do volné přírody. Uhynulo 157 živočichů a u 73 jedinců mělo charakter zranění za následek trvalé postižení. 11 trvale handicapovaných živočichů bylo předáno do jiné stanice, organizace, či fyzické osobě. 89 jedinců zůstává v léčebném procesu a zimování. Záchranné přenosy – transfery jsou tradiční činností stanice pro handicapované živočichy. V roce 2005 bylo odchyceno, přeneseno  na náhradní lokalitu

celkem 603 jedinců.Jedná se zpravidla o případy, kdy jsou jedinci přenášeni z míst kde jim hrozí nebezpečí, nebo v případech, kdy se dostávají do konfliktu s lidmi.Většinou se jedná o obojživelníky na které působí migrační bariéry – například náspy silnic a železnic, nebo pasti jakými jsou jímky  či šachty. Největším transferem byl přenos ropuchy obecné přes silnici BělušiceKrakovany v době páření a kladení vajíček, a to 300 ks.

Úspěchem je např. vyléčení a vrácení do přírody ostříže lesního, potáplice severní, čápa bílého, ledňáčka říčního, kalouse pustovky, veverky obecné, ale i spousty dalších živočichů.                

Ekologická výchova. 

Polabské ekocentrum působí v severovýchodní části Středočeského kraje. Zabývá  se environmentální výchovou a osvětou dětí a mládeže i široké odborné veřejnosti, teoretickou  i praktickou ochranou přírody a životního prostředí, ekologickým poradenstvím a vychází ze schválené Krajské koncepce EVVO. Environmentální vzdělávání, výchova  a osvěta probíhala v rámci činnosti stanice pro handicapované živočichy od roku 1984. Sídlo střediska bude umístěno v Poděbradech. Poděbrady jsou v tomto regionu Středočeského kraje nejaktivnějším městem EVVO s dobrou dostupností z ostatních měst. Středisko bude umístěno v bývalé hájovně,  nedaleko  od místa, kde bylo na přelomu minulého a předminulého století umístěno někdejší slavné terénní středisko Prof. Friče, Fričova létací laboratoř.   

V roce 2005 jsme pořádali na 200 akcí, jež oslovilo na 100 000 občanů a dětí. Největšími akcemi byly např : Vítání ptačího zpěvu, Den Země, Ekorekord, Expozice na výstavě Natura Viva, Festival Ekofilm, ale i mnoho přednášek, naučných pořadů a exkurzí pro školy, mateřské školky i širokou veřejnost.

Další činností je vydávání publikačního materiálu, vydali jsme brožurky : Rožďalovické rybníky, Žehuňský rybník a Lužní les,také pohlednice : Sovy Polabí a Obojživelníci Polabí, letáčky : Záchranná stanice a Polabské ekocentrum.                                                                                

Polabské ekocentrum   se svojí sítí obhájilo koncem roku 2005 ve výběrovém řízení Středočeského kraje statut krajského střediska pro severovýchodní část  kraje.

Pozemkový spolek.

Pozemkové spolky navazují na tradice prvorepublikových okrašlovacích spolků pečujících o přírodní a kulturní dědictví. Jako středisko Polabského ekocentra ČSOP byl pozemkový spolek založen v roce 2001. Jeho hlavním posláním je péče o cenné přírodní lokality Polabí.

Je partnerem vlastníků, obcí a úřadů. Akreditace jako garance důvěryhodnosti mu byla udělena Národní radou pozemkových spolků v roce 2005. V současné době má v péči více než 350 ha.  - Svou činnost vykonává na vlastních pozemcích, nebo na základě uzavřeného právního vztahu s vlastníky přírodně cenných pozemků.

 - Představuje dlouhodobou efektivní ochranu přírody pro lokality, které spravuje.

 - Činnost pozemkového spolku je prací prospěšnou pro veřejnost a službou pro občany, která spočívá v záchraně cenných lokalit, obnovení lokalit poškozených činností člověka a zpřístupnění lokalit veřejnosti.

 - Spolupracuje přímo s vlastníky  ( kupuje, pronajímá pozemky, pomáhá a radí vlastníkům přírodně cenných pozemků  jak je obhospodařovat přírodě blízkým způsobem ).

 - Pomáhá šířit osvětu a vytvářet podmínky pro zachování přírodních a kulturních hodnot. Hlavní oblasti působnosti Pozemkového spolku jsou : Rožďalovicko, VVP Mladá, Poděbradsko, zvláště chráněná území.

 

Ochrana  biodiverzity.

Zachování druhové rozmanitosti, přirozených biotopů a celkové ekologické stability krajiny patří k základním cílům ČSOP. Široká škála činností od mapování výskytu různých vzácných organismů, přes ochranu a zlepšování jejich životních podmínek až po údržbu a záměrné vytváření celých biotopů. To je náplní činnosti svazu již od jeho založení. Úspěšně využívá jak vysokou odbornost mnoha jeho členů, tak jeho masovost a schopnost pokrýt svými aktivitami větší část republiky.

Naše organizace se zapojila v těchto programech : sledování a ochrana dravců a sov, sledování a ochrana obojživelníků a plazů, ptáci zemědělské krajiny a ohrožené druhy bylin a dřevin v lese.

Proto bych rád poděkoval všem lidem jimž osud naší modro – zelené planety není lhostejný  a popřál bych všem občanům mnoho úspěchů a štěstí.

Luboš Vaněk                         

 

 

RYBÁŘI.

 

Informace pro členy MO ČRS Pátek.

Majitelé úlovkových lístků měli povinnost odevzdat vyplněný úlovkový lístek do 15. ledna 2006.

Členský příspěvek je nutno zaplatit ve stanoveném termínu , to je do konce měsíce února tohoto roku. Nezaplatí-li rybář tento členský příspěvek ve stanoveném  termínu, ztrácí nárok na členství. Ceny členských příspěvků jsou : dospělý člen – 300,- Kč, dorostenec – 100,- Kč a dětský  – 50,- Kč. Ceny povolenek pro tento rok : dospělý člen – 450,- Kč, dorostenec – 250,- Kč a dítě – 150,- Kč. Úřední hodiny na rybářské chatě, kdy je možno tyto poplatky zaplatit jsou :   v neděli 12. února,   19. února a 26. února vždy od 1O hodin do 12 hodin.

Členská schůze bude svolána v druhé polovině měsíce února 2006. Termín bude upřesněn.

Výroční členská schůze, která bude i schůzí volební se bude konat v dubnu 2006.

Výbor MO ČRS Pátek

 

Dětský karneval.

 

V neděli 19. března 2006 pořádá MŠ Pátek dětský karneval. Začátek byl stanoven na 14,00 hodin  a uskuteční se v hostinci Lazarů ( na návsi).

 

 

ZE SPORTU.

 

Po ukončené podzimní části sezony 2005 / 2006 , která dopadla pro naše mužstva velice dobře, začali fotbalisté s přípravou na jarní část. Než začne sezona je třeba nabrat potřebnou kondici  a popřípadě shodit nadbytečná kila po Vánocích.

Z důvodu účasti reprezentace ČR na MS v Německu, začíná jarní část fotbalové sezony 2006 zahajovacím kolem o víkendu dne 18. března a 19. března 2006 .

Sportovní ples.

Jako každoročně pořádá TJ Pátek tradiční „ Sportovní ples “.Letos se bude konat v sobotu 18. března od 20 hodin v hostinci na návsi. K tanci nám bude hrát  skupina DOMINO.

Na tento ples srdečně zveme všechny spoluobčany.

Miroslav Kadlec

 

Lední hokej  - HC Pátek .

Hokejisté TJ Pátek pokračují úspěšnými zápasy v základní části hokejového turnaje o „Poděbradský pohár “. Utkání se hrají na zimním stadionu v Poděbradech.Čekají je poslední zápasy tohoto kola.

HCSL Poděbrady

HC Pátek

sobota

28. ledna 2006

od 20,15

HC Pátek

HC Vikingové

neděle

29. ledna 2006

od 18,30

  HC Pátek

HC Krkouni

neděle

5. února 2006

od 13,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstavy .

 

Výstaviště Lysá nad Labem.

2. února – 5. února – ŘEMESLA – SKLO 2006

12. národní výstava nářadí pro zpracování dřeva, kovů, skla a ostatních materiálů

2. února – 5. února – LIGNA BOHEMIA 2006

3. mezinárodní kontraktační  a prodejní výstava strojů, nástrojů, zařízení a materiálů pro dřevozpracující průmysl

23.února – 26.února – STAVITEL 2006

12. národní výstava stavebních materiálů a technologií

23. února – 26. února – REGIONY ČESKÉ REPUBLIKY 2006

6. společná výstava měst, obcí, mikroregionů a podnikatelů celé České republiky

15. března – 19. března – ZEMĚDĚLEC 2006

24. národní výstava zeleně, mechanizace, pěstitelství, květin, ekologie a zpracování výpěstků

15. března – 19. března – JARO S KOŇMI

7. výstava koní a všeho co k nim patří

6. dubna – 9. dubna – ELEGANCE 2006

11. výstava módy, obuvi a koženého zboží

6. dubna – 9. dubna – FIT RELAX 2006

2. výstava sporu, sportovních potřeb a vybavení, využití volného času a dovolené, zdraví a životního stylu

 

Skanzen Kouřim .

25. únor – MASOPUST DRŽÍME – obchůzky masek na konci masopustního období ( 11h a 14h ), domácí zabíjačka, smažení koblih, předvádění typických řemesel a lidové tvorby

21. března – 23. dubna – BĚŽÍME S POMLÁZKOU – v jednotlivých chalupách celý velikonoční cyklus, od Popeleční středy až po Velikonoční pondělí, typická výzdoba interiérů, velikonoční zvyky  a obyčeje, tradiční velikonoční strava, výstava kraslic

8. dubna – SMRT VYNESEM, NOVÉ LÉTO PŘINESEM – rozloučení se zimou

9 dubna – VELIKONOČNÍ VYVÁŘENÍ – seznámení s tradičními  velikonočními pokrmy

 

Kdy je Laponcům zima ?

 

+10 °C  - Obyvatelé helsinských činžáků vypínají topení. Laponci pěstují kytičky.

+5 °C  - Laponci se opalují, zatímco slunce vychází nad horizont.

+2 °C  - Italská auta nejdou nastartovat.

0 °C  - Destilovaná voda zamrzá.

-1 °C  - Dech se stává viditelným. Čas plánovat si dovolenou u Středozemního moře. Laponci jedí zmrzlinu a popíjejí studené pivo.

-4 °C  - Kočka se snaží dostat do postele.

-10 °C  - Čas naplánovat si dovolenou v Africe. Laponci se jdou koupat.

-12 °C  - Příliš velká kosa na to, aby sněžilo.

- 15 °C   - Americká auta nejdou nastartovat.

-18 °C  - Helsinští nájemníci zapínají topení.

-20 °C  - Dech se stává slyšitelným.

-22 °C  - Francouzská auta nejdou nastartovat. Příliš velká zima na bruslení.

-23 °C  - Politici litují ubohé bezdomovce.

-24 °C  - Německá auta nejdou nastartovat.

-29 °C  - Kočka se zkouší vecpat pod pyžamo.

-30 °C  - Žádné normální auto nejde nastartovat. Laponec zakleje, poskáče po pneumatikách a nastartuje svého žigulíka.

-31 °C  - Příliš velká zima na líbání, rty přimrzají k sobě. Laponská fotbalová družstva začínají trénovat na jaro.

-35 °C  - Laponci odhazují sníh ze střechy.

-39 °C  - Rtuť zamrzá. Příliš velká zima na to, aby se dalo přemýšlet. Laponci si zapínají vrchní knoflíky u košile.

-40 °C  - Auto chce za tebou do postele. Laponec si obléká svetr.

-44 °C  - Můj finský kolega zvažuje , zda přivře v kanceláři okno.

-45 °C  - Laponci zavírají záchodové okénko.

- 50 °C  - Tuleni opouštějí Grónsko. Laponci vyměňují prstové rukavice za palčáky.

-70 °C  - Lední medvědi opouštějí polární kruh. Laponci si narazí kulicha přes uši.

-120 °C  - Alkohol zmrzl. Laponec je naštvaný.

-268 °C  - Helium zkapalnělo.

-273,15 °C  - Absolutní nula. Ustává pohyb elementárních částic. Laponec žužlaje zmrzlý destilát, připustí : „ Jo, je trochu zima…“

Anonym, internet

 

 

 

 

Úřední hodiny OÚ Pátek.

Pondělí      8,00  – 10,00

Úterý       18,00  – 20,00  

Středa       8,00  – 10,00

Čtvrtek    18,00  – 20,00


V těchto časech je možno vyřizovat záležitosti na Obecním úřadu v Pátku.

 

Vydává Obecní úřad v Pátku nákladem 180 kusů v lednu 2006. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod číslem MK ČR E 10856.

Případné připomínky, náměty, své názory a příspěvky do dalších vydání „Páteckého plátku“ adresujte obecnímu úřadu. Neprodejné.