P Á T E C K Ý    P L Á T E K

1 / 2005

 

 

Měsíc zahradníkem, aneb rady pro každého :

 

LEDEN :  

5. až 7.  zaléváme rostliny ( dřeviny, trvalky i uskladněné květiny ), 10. a 11. nepracujeme s hlínou ani rostlinami, 14. a 15. zaléváme, nemrzne-li zalijeme stálezelené rostliny a jehličnany, vysazené na podzim chráníme před ostrým sluncem,  16. a 17. nařežeme rouby jabloní a hrušní, 18. a 19. věnujte se domácím rostlinám, odstraňte zaschlé listy, 20. až 22. vyséváme napučená semena muškátů, dáme do chladu, 23. a 24. zaléváme, pokud nemrzne i venkovní dřeviny a uskladněné rostliny, 25. až 27. přihnojujeme kompostem, který můžeme přihodit i na trávník pokrytý sněhem, začínáme s prořezáním dřevin – rybíz, angrešt, malinovník (silné jednoleté výhony zkraťte o třetinu, slabé odstraňte celé, stejně jako větve starší čtyř let, nemocné, seschlé a poškozené ), 28. a 29.  ve skleníku prokypříme půdu a přidáme kompost, 30. a 31. ořežeme zazimované muškáty   a přeneseme  je na světlo, vyséváme letničky a brokolici ( ve skleníku )

ÚNOR :

2. a 3. zaléváme, začneme vysévat zeleninu, zmladíme živý plot z opadavých listnáčů, 4. a 5. začneme s prořezáváním dřevin ( ne v mrazu ! ) nejdříve vše suché a poškozené, 6. nemrzne-li - obracíme půdu  8. a 9. odstraníme špičky nemocných rostlin – zachráníme je, ořežeme zazimované muškáty dáme je na světlo, prosvětlíme keře, které kvetou až v létě, sestřihneme balkónové květiny, 10. a 11. zaléváme, nemrzne-li       tak i dřeviny a trvalky,  12. až 14. nařežeme rouby jabloní a hrušní z osluněných větví a dáme je do písku  do sklepa, 15. a 16. pokud nemrzne – provzdušníme půdu vidlemi, do vytápěného skleníku vyséváme rané druhy zeleniny, 17. a 18. zakořeněné řízky muškátů ( z podzimu ) rozsadíme do květináčů a bujnější zaštípneme, v bytě  vyséváme  letničky, muškáty, brokolici, 19. až 21. zaléváme rostliny, na záhonech vyséváme předkulturu – zelené hnojení, 22   a 23. obrátíme záhony, při vhodném počasí uhrabeme trávník,  vysazujeme rybíz a ovocné stromy, nařežeme rouby, 24. nesázíme, přihnojujeme ovocné stromy a starý trávník, 25. a 26. přesazujeme pokojové květiny, vyhrabáváme trávníky, kmeny ovocných stromů natřeme vápnem ( chráníme je před zimním sluncem ), 27. a 28. nezaléváme – šíří se škůdci, řízkujeme pelargónie

BŘEZEN :

1. a 2. zaléváme , končí vegetační klid pokojových rostlin, dáme je na světlo, vyséváme ranou zeleninu, zmlazujeme živý plot z opadavých listnáčů, 3. a 4. nemrzne-li provedeme řez ovocných stromků a přihnojíme je ( mladší stromky a peckoviny prořežeme až při vyšších teplotách ), vyséváme popínavé rostliny                   ( nevysazujeme salát – nevytvoří se srdíčko ), 5. a 6. vytrháváme plevel, kypříme půdu, přihnojujeme, odebereme kořenové řízky, 7.  nepracujeme s půdou ani rostlinami,   8. a 9. očistíme, seřízneme a přihnojíme růže, odebereme řízky od všech keřů, které chceme množit  ( ještě než začnou rašit pupeny ), nezalévejte ! , 10. rostlinu, které se nedaří nebo je nemocná ořežeme, zaléváme stálezelené listnáče, přihnojujeme  na tvorbu listu, 12. a 13. vysazujeme rybíz a  ovocné stromy, důkladně prolijeme, ve skleníku neb doma vyséváme papriky, rajčata a lilek, pařeništi zakryjeme skla, aby se začalo ohřívat, 14. a 15. vyséváme kořenovou zeleninu   a velikonoční trávu, 16. až 18. ve skleníku vyséváme brokolici a letničky ( hledík, čínské karafiáty, slaměnky, cínie, afrikány, letní astry ), do truhlíku vysadíme macešky, sedmikrásky, prvosenky         a jarní cibuloviny, vysazujeme a přesazujeme trvalky a dvouletky, přihnojíme na květ, 19. a 20. zaléváme rostliny, vyséváme zeleninu na předpěstování do skleníku, vysazujeme vřesovištní rostliny, tyto dny jsou vhodné pro práci s vodou ( drenážování, odvodňování, opravy studní, zpevnění    břehů ), 21. nepracujeme s půdou, 22. a 23. obrátíme půdu – neporoste plevel, ošetříme staré jahody a vysadíme nové, vysazujeme ovocné keře, sejeme trávu, roubujeme ovocné stromy – rouby musí být nenarašené, 24. rozdělíme                   a vyčistíme trvalky, zasadíme dvouletky, vyhrabeme trávník, 25. nesázíme, přihnojujeme, 26. a 27.  nezaléváme – šíří se škůdci, vyséváme otužilé letničky, zastřihneme růže na tři očka, sázíme pnoucí               a stromkové růže,  28. až 30.  zaléváme, zmlazujeme živé ploty, za příznivého počasí vyséváme ředkvičky, karotku, pórek, špenát, salát a cibuli, 31.  pokračujeme v prořezávání stromů, postřikem bojujeme proti škůdci, vyséváme do skleníku popínavé rostliny, nevysazujeme salát ( nevytvoří srdíčko )

 

 

Zprávy z OÚ Pátek za 3. čtvrtletí roku 2004.

 

Zasedání obecního zastupitelstva ze dne 26. října 2004 ( 11 / 2004 ) :

 

-         zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledky dílčího přezkoumání hospodaření Obce Pátek          do 30.9.2004, provedeného pracovníky Krajského úřadu Středočeského kraje

-         starosta informoval o termínech  projednávání konceptu územního plánu velkého územního celku Střední Polabí

-         zastupitelé byli seznámeni se stavem  finančních  prostředků potřebných na dofinancování tlakové kanalizace a rozhodli , v případě potřeby,  použít finanční prostředky z BÚ až do výše 500.000,- Kč, starosta byl pověřen sepsáním smlouvy s firmou NEPTUN PRESSKAN s.r.o.     na dokončení dodávky  a montáže čerpacích technologií pro  tlakovou kanalizaci

-         byla projednána a schválena Obecně závazná vyhláška obce Pátek č. 1 / 2004 o místních poplatcích, ruší se čl. 5 OZV č. 3 / 2001 o stanovení shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Pátek včetně systému nakládání se stavebním odpadem, dále OZV č. 1 / 1995 o nakládání s domovním odpadem, zvláště o jeho třídění a svozu na území obce Pátek a OZV 1 / 1998 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

-         starosta přítomné seznámil s termíny  projednávání konceptu územního plánu obce Křečkov, zastupitelstvo nemá k tomuto konceptu připomínek

-         pan Pražák informoval o valné hromadě svazků obcí CIDLINA  ze dne 21.9.2004

-         bylo rozhodnuto o zadání zpracování Manipulačního řádu pro odběr vody ze Lánského kanálu , který   je nutný k  zajištění PO a hladiny spodní vody ve studních

 

Zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23. listopadu 2004 ( 12 / 2004 ) :

 

-         byl schválen dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 30.5.2002 mezi Obcí Pátek a Středočeským krajem zastoupeným ředitelem Správy a údržby silnic Kutná Hora, starosta byl pověřen  podepsáním tohoto dodatku

-         starosta informovat  přítomné o převzetí stavby „ Tlaková splašková kanalizace “                     od zhotovitele stavby , firmy NEPTUN PRESSKAN s.r.o., které se uskutečnilo dne 27.10.2004, termín na odstranění závad a drobných nedodělků , nebránících provozu, byl stanoven  k 30.11.2004

-         byl projednán návrh rozpočtového provizoria na rok 2005, předložený finančním výborem

-         zastupitelé byli seznámeni s výsledkem kolaudace veřejného osvětlení a přípojky nízkého napětí             u hřbitova , která se uskutečnila 23.11.2004 se závěrem bez připomínek

-         starosta seznámil zastupitelstvo s průběhem jednání valné hromady svazku obcí NY – KO        ze dne 12.11.2004 a o navýšení cen za svoz odpadů za rok, zastupitelstvo rozhodlo zachovat pro rok 2005 poplatky za svoz od obyvatel v nezměněné výši

-         pan Pražák seznámil s Protokolem o otevírání obálek s nabídkami na prodej KOS za dne 18.11.2004 , zastupitelstvo schvaluje návrh komise na jehož základě se rozhodlo jednat s firmou Kamenictví a cementářství F & K , Fiala Miroslav, Průběžná 49 / IX, 290 01 Poděbrady            

-         byla projednána žádost pana Ing. Jiřího Čermáka, trvale bytem Praha 10, Jabloňová 2 / 2891, zastoupeného paní Hanou Kadlecovou, která podává návrh na vydání změny územního plánu týkajícího se stavební parcely č. 228 o výměře 1217 m2 a zahrady p.č. 44 / 3 o výměře 2811 m2 v k.ú. Pátek, vše zapsané na LV č. 138 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj , katastrální pracoviště Nymburk, bylo rozhodnuto o spolupráci obce při vypracování návrhu změny s tím, že žadatel na své náklady zajistí veškerá jednání, platby, žádosti, výpisy, stanoviska, vyjádření správců sítí a ostatní náklady spojené s realizací změny č. 2 ÚPSÚ Pátek

-         pan Pražák informoval o nutnosti nechat zpracovat provozní řády na odběr vody ze Lánské struhy, na základě nového vodního zákona

 

Zasedání obecního zastupitelstva ze dne 21. prosince 2004 ( 13 / 2004 ) :

 

-         byla ustanovena tato inventurní komise :                                                                                                                                                                                                                                 

hlavní – J. Pražák, J. Bulušek, M. Marková

hasiči + KOS – Z. Vančura, S. Bukovjan, J. Pražák

knihovna  - J.Janeba, J. Hněvsa, I. Zikmundová

obecní úřad – I. Procházková, I. Šafránková 

-         finanční výbor předložil rozpočtové provizorium na rok 2005  a změnu rozpočtu na rok 2004

-         zastupitelé schválili dodatek  č. 1 ke smlouvě č. 1039 mezi Obcí Pátek a Obcí Radim dodatek smlouvy    č. 3 ke smlouvě o dílo č. 01 / 259 – 02 s NEPTUN PRESSKAN s.r.o.

-         byl odsunut termín jednání s firmou Kamenictví a cementářství F & K, Fiala Miroslav              o prodeji objektu KOS na leden 2005

-         starosta seznámil zastupitele s odstoupením Jana Fagoše od nabídky na odkoupení bývalé firmy KOS

-         dále informoval o průběhu jednání valné hromady svazku obcí CIDLINA  ze dne 10.12.2004,                 o výsledcích dílčího přezkoumání jeho hospodaření a návrhem rozpočtu na rok 2005

-         místostarosta  předložil protokol jednání o kontaminaci KOS ze dne 7.12.2004

-         zastupitelstvo pověřilo starostu podpisem dodatku č. 16010111 týkajícího se prodloužení celkové délky kanalizačních řadů na 11 279,4 m mezi Obcí Pátek a Státním fondem životního prostředí ČR

-         p. Pražák seznámil přítomné s nabídkami na zpracování projektu revitalizace rybníku Skála                   a manipulačních řádů spolu s povolením odběru vod, bylo rozhodnuto zadat zpracování projektu revitalizace firmě : Martin Hanuš, zpracování a projednání manipulačních řádů :    ing. Jiří Kuba

-         bylo rozhodnuto o proplacení nevyčerpané dovolené starostovi obce podle zákona 128 / 2000  § 79 odstavec 5

-         návrh na zřízení nové autobusové zastávky byl odložen na příští zasedání ( nutno zjistit podmínky pro zřízení )

-         na žádost ředitelky MŠ bylo rozhodnuto poskytnou částku 1500 ,- Kč jako příspěvek na vánoční dárky

-         byl schválen harmonogram zasedání na první pololetí roku 2005

 

Následující zasedání obecního zastupitelstva se konají v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pátku v těchto termínech : 18. ledna , 22. února  a 22. března 2005 vždy od 18,30 hodin.

Všechna  zasedání jsou veřejnosti přístupná a všichni spoluobčané jsou srdečně zváni.

 

 

 

Jubilea.

 

V prvních měsících tohoto roku oslaví významná životní jubilea tito naši spoluobčané :

 

Pan Vlastimil Zikmund, Pátek 96

Paní Vlasta Martincová, Pátek 31

Paní Božena Bulušková, Pátek 71

Paní Ida Fajmanová, Pátek 86

Paní Charlota Zikmundová, Pátek 96

 

Všem srdečně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví do dalších let.

 

 

 

 

Z místní matriky.

 

K  1. lednu 2004 bylo v obci Pátek trvale hlášeno 525 osob. Během roku 2004 se přistěhovalo 17 nových spoluobčanů, z toho bylo 8 mužů a 9 žen. Z Pátku se odstěhovalo 10 občanů, z toho 4 muži a 6 žen.

 

V uplynulém roce nás navždy opustili tito spoluobčané :

Pan Jaroslav Kroupa a pan Zbyněk Svoboda

 

Během roku 2004 se narodili tito noví spoluobčánci :

Hana Hněvsová, Radka Lehká, Filip Tkadlec, Dita Píšová a Jiří Janeba

 

 

ROK 2004 .

 

Připomenutí akcí na kterých se podílela Obec Pátek.

Byly dokončeny a převzaty tyto stavby – komunikace, dešťová kanalizace, rekonstrukce sítě nízkého napětí, elektrické rozvody na Kratinkách a od Kapličky k OÚ , rozšíření sítě nízkého napětí na hřbitov, rozšíření veřejného osvětlení o 10 stožárů směr Kouty až k hřbitovu, splašková tlaková kanalizace , dokončeny úpravy břehu u Lánské struhy, odbahnění sádek a oprava výpusti u rybníka Ve Vršálích

Hodnota stavby Splaškové tlakové kanalizace byla 22.500.000,- Kč a například příspěvek Obce Pátek na rekonstrukci sítě nízkého napětí činil 766.550,- Kč.

Zastupitelé děkují všem spoluobčanům  za trpělivost , shovívavost, ale i za pomoc při jednotlivých stavebních pracích  realizovaných v obci.

 

 

 

Volby do zastupitelstva Středočeského kraje a Senátu Parlamentu ČR.

 

Ve dnech 5. listopadu a 6. listopadu 2004 .

 

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje :

Počet zapsaných voličů   -  427 osob                                                                                                                              

Počet zúčastněných voličů    -  149 osob ( 34,89 % ),  počet platných hlasů   -  144  ( 33,72 % ) 

Pořadí stran :  ODS  -  103 hlasů ( 71,53 % ), ČSSD  - 14 hlasů ( 9,72 % ), Koalice pro Středočeský kraj  -  9 hlasů ( 6,25 % ), KSČM  -  8 hlasů ( 5,56 % ), Sdružení nezávislých a Evropští demokraté  -  3 hlasy  ( 2,08 % ),  Nezávislí  - 3 hlasy ( 2,08 % ), Koalice Strana zelených a Středočeši pro otevřenou společnost     -  2 hlasy ( 1,39 % ), Strana za životní jistoty  - 2 hlasy ( 1,39 % )

 

Volby do Senátu Parlamentu ČR :

Počet zúčastněných voličů  - 129 osob ( 30,21 % ), počet platných hlasů  -  124 ( 29,04 % )

Pořadí kandidátů :  MVDr. Jiří Liška   -  87 hlasů ( 70,16 % ), Vladimír Jeník  -  15 hlasů                ( 12,1 % ),  Ing. Miloš Petera  - 10 hlasů ( 8,06 % ), Ing.Mgr. Jiří Vitar  - 9 hlasů  ( 7,26 % ), Iva Dousková  - 3 hlasy     ( 2,42 % )

 

 

Ve dnech 12.listopadu a 13. listopadu 2004 .

 

2. kolo  - Volby do Senátu Parlamentu ČR :

počet zapsaných voličů – 427 osob

Počet zúčastněných voličů  -  94 osob ( 22,01 % ), počet platných hlasů  - 94 ( 22,01 % )

Pořadí kandidátů :  MVDr. Jiří Liška  - 83 hlasů ( 88,29 % ), Vladimír Jeník  -  11 hlasů ( 11,71 % )

Stanice pro zraněné a handicapované živočichy.

 

Stanice pro zraněné a handicapované živočichy při základní organizaci Českého svazu ochránců přírody  09/07 Polabí oslavila v roce 2004 20. výročí své existence. Vznikla v roce 1984                  a je zakládajícím členem Národní sítě stanic. Svojí působností pokrývá území Brandýsa nad Labem, Českého Brodu, Lysé na d Labem, Jičína, Kolína, Poděbrad, Mladé Boleslavi, Mnichova Hradiště  a Nymburka.

Ročně zde ošetří okolo 400 živočichů. Vyléčit a navrátit zpět  do přírody se daří téměř 60 % jedinců. Většina zranění je způsobena člověkem.

Nejčastějšími důvody příjmu volně žijících živočichů do stanice jsou  :

popálení od sloupů elektrického vedení, střet s dopravními prostředky, nárazy do velkých prosklených ploch, nepříznivé klimatické podmínky ( vichřice, záplavy, sucho ), osiření mláďat        a celková vysláblost při nedostatku potravy.

Mimo sídla stanice v Pátku 56, kde je vedoucím stanice pan Luboš Vaněk ( tel. 603 864 822 – nonstop ) je možné zraněné živočichy předat k léčbě v odběrných místech, která jsou součástí struktury umožňující ošetření živočicha do 3 hodin od oznámení.

 

Co s nalezeným živočichem ?

-         ponechat v klidu a nestresovat ho

-         pokud je zvíře opravdu zraněné nebo mládě opuštěné, potom ho opatrně umístit do papírové   či jiné prodyšné krabice

-         dopravit ho do Stanice pro handicapované živočichy nebo zavolat pracovníky stanice

Ne vše je potřeba zachraňovat :

-         mláďata ježků sbíráme těsně před nástupem zimy

-         labutě si na poli často jen sbírají potravu

-         mláďata ptáků, mladí zajíci a srnčata nejsou vždy opuštěná

-         zbytečná manipulace škodí

Více informací o činnosti stanice najdete na : www.polabske-ekocentrum.cz

 

 

 

Místní knihovna.

 

V průběhu roku 2004 bylo zapsáno v knihovně 85 stálých čtenářů, ale pouze 19 dětí do patnácti let. Celkem si čtenáři vypůjčili 1921 titulů , největší zájem byl o beletrii – bylo půjčeno 1493 knížek, 203 titulů naučné literatury a 225 dětských knížek.

K dispozici přibylo do knihovny 110 knížek, část byla darována čtenáři, kterým za tyto knížky děkujeme. I nadále zůstává půjčování knížek v naší knihovně bezplatné.

Během roku 2004 se čtenáři zapojili do celostátní ankety „ Moje kniha “, s jejichž výsledky, již byli seznámeni.

Knihovna je otevřena stále ve stejném čase : 

Pondělí  od 17,00 hodin do 19,00 hodin a ve středu od 16,00 hodin do 18,00 hodin

 

Internet.

 

V prostoru knihovny bude i v tomto roce v provozu veřejný internet. Poplatek zůstává 10,- Kč        za každých i započatých 15 minut. Rádi Vás seznámíme s jeho činností v době provozu knihovny. Není to záležitost jen mladé generace.

Internet je k dispozici v době otevření knihovny a v době úředních  hodin na OÚ Pátek.

 

 

 

 

TJ Pátek – kopaná.

V uplynulém roce oslavilo TJ Pátek 70. výročí od založení.

V rámci oslav proběhlo družební setkání s Pátkem nad Ohří, jehož občané přijeli k nám. Bylo sehráno přátelské fotbalové utkání mezi fotbalisty obou Pátků a oslavy byly završeny pouťovou taneční zábavou na prostranství u hřiště.

V podzimní části soutěže se jednotlivá družstva kopané umístila takto :

Družstvo „ A “   okresní přebor – 5. místo

Družstvo „ B “  III. třída skupiny „ A“ – 11. místo

Družstvo dorostu  okresní přebor  - 8. místo

Družstvo žáků  okresní přebor  - 12. místo

V minulém vydání „Páteckého plátku “ byla vyhlášena anketa „ Pátecký fotbalista roku 2004 “.

Možnost hlasování se prodlužuje do 12. února 2005.

19. února 2005 se koná na hřišti v „ Butiku “ výroční členská schůze TJ Pátek. Zveme všechny  členy TJ.

Děkujeme všem příznivcům a fanouškům páteckého fotbalu za jejich podporu.

Mgr. Iva Šafránková

 

 

Rybářský svaz v Pátku.

 

Začátek každého roku bývá vítán bilančními projevy. Ani já nebudu výjimkou.Začnu tím, co jsme na našich chovných rybnících vypěstovali. Nemá cenu se zde rozepisovat o jednotlivých rybnících. Uvedu pouze celkový počet  ryb slovených v podzimních výlovech.

Kapr K1 ( jednoletý ) – 6 800 kusů o hmotnosti 68 kg

Kapr K2  - 1930 kusů o hmotnosti 669 kg

Kapr K3 ,K4  - 1416 kusů o hmotnosti 1656 kg

Amur  - 50 kusů o hmotnosti 100 kg

Tolstolobik  - 150 kusů o hmotnosti 450 kg

Amur 1  - 2000 kusů

Tolstolobik 1  - 3000 kusů

V Současné době provádíme sumarizaci úlovkových lístků. Vzhledem k tomu, že někteří členové ještě lístek neodevzdali, nevíme, kolik ryb bylo v našem revíru uloveno.

Termín k odevzdání úlovkového lístku byl do 15. ledna 2005 a tak chci připomenout členům, že jeho neodevzdáním ztrácejí nárok na vydání úlovkového lístku pro letošní rok.

Ale už nyní můžeme konstatovat, že rok 2004 byl pro sportovního rybáře úspěšný. Ne všichni rybáři se mnou budou souhlasit, ale je škoda, že každá ulovená ryba musí skončit na pánvičce nebo v mrazáku. Pak to dopadá tak, že v letních měsících se můžeme u vody akorát tak opalovat, neboť většina ryb je vychytána. Pak se jenom nadává, že se do vody nic nepustilo, jenže to je omyl. Odevzdané úlovkové  lístky již teď naznačují, že počet ulovených ryb se bude blížit číslu 650            a průměrná váha daleko přesáhne 2 kg. A že ryby jsou ve struze opravdu pěkné se přesvědčil náš rybář, který 31. prosince ulovil kapra o délce 64 cm.

Abychom docílili těchto výsledků, museli naši členové odpracovat téměř 1 300 brigádnických hodin. Ty odpracovali  například přikrmováním na chovných rybnících, udržováním břehů rybníků            a dalšími a dalšími pracemi, až po závěrečné výlovy.

Při pročítání časopisů s rybářskou tematikou je mi vždy tak trochu líto, že i my nemůžeme ulovit nějakou trofejní rybu. Proto bylo v loňském roce podrženo asi 60 kusů kapra, který bude vysazen letos a jeho váha by se měla pohybovat okolo 5 – 6 kg. Do dalších let bude vysazen tolstolobik, který má velké přírůstky. Již letos mají někteří tříletí jedinci váhu až 4 kg, což dává příznivé vyhlídky   do dalších let, že i my jednou ulovíme trofejní rybu.

Na závěr ještě nesmím zapomenout na našeho patrona rybníku Velký, což je amur Lojza. Jeho míry byly 90 cm a 9,5 kg.

Hodně zdraví, štěstí a pohody všem spoluobčanům přeje výbor MO ČRS Pátek.

Sepsal p. J. Hofman - hospodář

ROK  2005 .

 

Poplatky – popelnice.

Podle platného zákona o odpadech připomínáme povinnost zaplatit poplatky za rok 2005 . Výše poplatku zůstává stejná jako v loňském roce. Byla schválena částka 360,- Kč na rok za osobu s trvalým pobytem v naší obci. Termín zaplacení byl stanoven do 15.  dubna 2005.

Platbu je možno rozložit do dvou splátek, druhá je pak splatná do 15. října 2005.

Podrobné znění vyhlášky o odpadech je k dispozici na OÚ Pátek nebo na Internetu.

 

Poplatky za psa.

Také poplatky za psa zůstávají stejné, tedy 40,- Kč za jednoho psa. Splatnost je do 28. února 2005.

Všechny poplatky je možno zaplatit pouze v úředních hodinách na OÚ Pátek.

 

Upozornění.

Upozorňujeme ty z našich spoluobčanů, kteří dosud neodstranili různý materiál, který skladují      na veřejných prostranstvích , na platnost místní vyhlášky. Jedná se o vyhlášku č.1 / 2004 o místních poplatcích. Dle této vyhlášky bude za každý m2 a den účtována částka 2,- Kč.

 

Daň z nemovitostí u zemědělských pozemků.

Ministerstvo financí na základě § 40 odst. 6 zákona o správě daní a poplatků rozhodlo o posunutí termínu pro podání daňového přiznání daně z nemovitostí u zemědělských pozemků z 31. ledna 2005 na 30. dubna 2005.

Finanční úřady budou vyzývat poplatníky, kterých se nová úprava daně z nemovitostí                       u zemědělských pozemků týká a zajistí, aby všechny obce měly k dispozici seznamy těch  pozemků, kterých se změna týká.

Kdo daň platí ?

Daň z pozemků platí většinou vlastník pozemku. Ve výjimečných případech je poplatníkem daně nájemce pozemku nebo uživatel pozemku (např. u pozemků, jejichž majitel není znám). Vlastní-li (užívá-li) pozemek více osob, jsou tyto osoby povinny platit daň společně a nerozdílně.

Z čeho se daň platí ?

Dani z pozemků podléhají všechny pozemky v ČR vedené v katastru nemovitostí pod druhem pozemku: orná půda, vinice, chmelnice, zahrada, ovocný sad, louka, pastvina, stavební pozemek nebo ostatní plocha. Z lesních pozemků se zdaňují jen lesy, u kterých převládá hospodářská funkce. Vodní plochy se zdaňují, jen pokud jde o rybníky, které slouží k intenzivnímu a průmyslovému chovu ryb.

Základ daně – z čeho se daň vyměřuje ?

Základ daně je buď hodnotový (v Kč) nebo vyjádřený ve fyzických jednotkách (m2) v závislosti     na typu pozemku. Hodnotové vyjádření se používá u zemědělské půdy: u orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, luk a pastvin je základem daně cena půdy zjištěná vynásobením skutečné výměry pozemku (k 1.lednu zdaňovacího období) v m2 průměrnou cenou půdy na 1 m2 stanovenou ve vyhlášce. Tuto cenu si občan může zjistit v obci (na obecním úřadě), pod kterou pozemek spadá, popř. přímo u správce daně. U ostatních druhů pozemků je základem daně skutečná výměra pozemku v m2 k 1. lednu zdaňovacího období.

Formuláře jsou k dispozici na OÚ Pátek.

Třídění odpadu.  

Žádáme spoluobčany, aby do kontejneru na dvoře Obecního úřadu v Pátku nedávali nebezpečný odpad. Nepatří sem ani lednice nebo pneumatiky. Kontejnery jsou určeny pouze pro domovní odpady, které se svými rozměry nevejdou do popelnice.                                                              Kontejner je přístupný vždy v pondělí od 8,00 hodin do 17,00 hodin.

Pololetní prázdniny –  4. února 2005

Jarní prázdniny -  7. února 2005 až 11. února 2005

Velikonoční prázdniny -  24. března 2005  a 25. března 2005

Přehled výstav v Lysé nad Labem.

Náš chovatel -  14.1. – 16.1. – Středočeská výstava drobného zvířectva, Celostátní výstava národních plemen, rozšířená o speciálky klubů

Řemesla – sklo – 3.2. – 6.2. – 11. národní výstava nářadí pro zpracování kovů, skla a ostatních materiálů

Ligna – Bohemia -  3.2. – 6.2. – mezinárodní kontraktační a prodejní výstava strojů, nástrojů, zařízení a materiálů pro dřevozpracující průmysl

Stavitel – 17.2. – 20.2. – 11. národní výstava stavebních materiálů a technologií

Střední Čechy -  17.2. – 20.2. – 5. společná výstava měst, obcí, mikroregionů a podnikatelů Středočeského kraje

Zemědělec – 16.3. – 20.3. – 22. národní výstava zeleně, mechanizace, pěstitelství, květin, ekologie   a zpracování výpěstků

Jaro s koňmi – 16.3. 20.3.  – 6. výstava koní a všeho, co k nim patří

Elegance – 31.3. – 3.4.  – 10. výstava módy, obuvi a koženého zboží

Fit – relax  - 31.3. – 3.4.  – výstava sportu, sportovních potřeb a vybavení, využití volného času        a dovolené, zdraví a životního stylu

 

 

Úřední hodiny OÚ Pátek.

Pondělí – 8,00 – 10,00 hodin

Úterý – 18,00 – 20,00 hodin

Středa – 8,00 – 10,00 hodin

Čtvrtek 18,00 – 20,00 hodin

V těchto časech je možno vyřizovat záležitosti na Obecním úřadě v Pátku.

 

Vydává Obecní úřad v Pátku nákladem 180 kusů v lednu 2005. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod číslem MK ČR E 10856.

Případné připomínky, náměty, své názory a příspěvky do dalších vydání „Páteckého plátku“ adresujte obecnímu úřadu. Neprodejné.