P Á T E C K Ý P L Á T E K

4 / 2004

Počasí podle stoletého kalendáře.

Říjen :

1.10. a 2.10 pěkně, 3.10. prudká bouře, od 4.10. do 9.10. vlhké drsné počasí, od 10.10. do 29.10. krásně – babí léto, 30.10. a 31.10. mráz a první sníh

Listopad :

Od 1.11. do 5.11. zamračeno,6.11. až 8.11.jasno, od 9.11. do 18.9. deštivé počasí a studeno, 19.11. až 30.11. sníh a mráz

Prosinec :

1.12. a 2.12. velmi studeno, od 3.12. do 7.12. sníh, 8.12. déšť, od 9.12. do 22.12. mráz, 23.12. až 31.12. vánice a mráz

Délka dne a noci.

Říjen :

V říjnu ubývá dne o 1 hodinu a 52 minut ( 1.10. – délka dne 11:38, délka noci 12:22 )

Listopad :

V listopadu ubývá dne o 1 hodinu a 23 minut ( 1.11. – délka dne 9:46, délka noci 14:14 )

Prosinec :

V prosinci zpočátku ubývá dne o 20 minut a ke konci přibývá o 6 minut ( 1.12. – délka dne 8:23, délka noci 15:37 )

Čtvrti měsíce.

6.10. – Poslední čtvrť 12:11 LČ, 14.10. - Nov 4:48 LČ, 20.10. – První čtvrt 23:58 LČ, 28.10. – Úplněk 5:07 LČ

5.11. - Poslední čtvrt 6:53, 12.11. - Nov 15:27, 19.11. - První čtvrt 6:50, 26.11. – Úplněk 21:06 LČ

5.12. – Poslední čtvrt 1:52, 12.12. – Nov 2:29, 18.12. – První čtvrt 17:39, 26.12. – Úplněk 16:06

Úkazy na nebi.

6.10. – Odzemí 0:00 LČ,vzdálenost 404 tisíc km, 18.10. - Přízemí 2:00 LČ, vzdálenost 368 tisíc km,

23.10. – Slunce vstupuje do znamení Štíra 3:48 LČ,

2.11. – Odzemí 19:00, vzdálenost 405 tisíc km, 14.11. - Přízemí 15:00, vzdálenost 362 tisíc km, 22.11. - Slunce vstupuje do znamení Střelce 0:21, 30.11. – Odzemí 12:00, vzdálenost 406 tisíc km,

12.12. – Přízemí 22:00, vzdálenost 359 tisíc km, 21.12. Slunce vstupuje do znamení Kozoroha 13:41, začátek astronomické zimy - “Zimní slunovrat ”, 27.12. – Odzemí 20:00, vzdálenost 406 tisíc km

 

 

 

Zprávy z OÚ Pátek.

Informace z naší obce za 3 čtvrtletí roku 2004.

Dne 27. července 2004 ( 8 / 2004 )

Zastupitelé schválili:

Zastupitelé projednali :

Starosta informoval o probíhajícím jednání o směně pozemku s panem Hráským a o požadavku dopravního inspektorátu na vybudování nástupní plochy pro přechod pro chodce a podal návrh na obnovení projektu na vybudování pravostranného chodníku k Poděbradům ( podél zahrady u č.p. 21), který zpracoval Ing. Čálek již v roce 1993 a vybudování nástupních ploch sloučit součastně se stavbou chodníku s realizací v roce 2005, s čímž zastupitelé jednohlasně souhlasili.

Pan Pražák informoval o opravě fasády a omítek objektu KOS a o dopise pana Krebse s manželkou, kteří vyslovili nesouhlas s možným vybudováním parkoviště nákladních vozidel na pozemku místního hřiště. Zastupitelé rozhodli o využití této plochy pouze pro potřeby TJ Pátek, úprava plochy bude provedena formou vyplnění nerovností kamennou drtí a následné oddělení plochy pro autobus. Na parkování nákladních vozidel a vozidel TIR tato plocha není určena.

Pan Vančura informoval přítomné o čerpání financí za měsíc červen 2004 .

Diskuse :

 

Dne 17. srpna 2004 ( 9 / 2004 )

Zastupitelé projednali :

Hněvsa Jindřich – Montáž a oprava el. zařízení , nabídka 207.518,- Kč

K. Vaníček, Energofinal Radim, nabídka 208.333,- Kč

Maděra a Šípek s.r.o., Poděbrady, nabídka 339.560,- Kč

Bylo rozhodnuto zadat tuto stavbu p. Jindřichovi Hněvsovi.

Starosta přítomné informoval o :

Dne 14. září 2004 ( 10 / 2004 )

Zastupitelstvo projednalo a schválilo :

- Žádost o prodloužení termínu realizace akce “ Tlaková splašková kanalizace”, adresovanou Státnímu fondu životního prostředí, a Žádost o změnu předmětu podpory na stavbu “ Splašková tlaková kanalizace Pátek” okres Nymburk, adresovanou ministru životního prostředí

Zastupitelé byli seznámeni :

Následující zasedání obecního zastupitelstva se konají v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pátku v těchto termínech :

26. října 2004 , 23. listopadu 2004 a 21. prosince 2004 vždy od 18 hodin.

Všechna zasedání jsou veřejnosti přístupná a všichni spoluobčané jsou srdečně zváni.

Jubilea.

Do konce roku 2004 oslaví významná životní jubilea tito naši spoluobčané :

Pan František Kafka, Pátek 199

Pan Václav Kafka, Pátek 197

Pan Miloš Mrázek, Pátek 118

Pan Bohuslav Müller, Pátek 170

Paní Marcela Miarková, Pátek 33

Pan Josef Havlina, Pátek 146

Paní Marcela Martínková, Pátek 126

Pan Alfonz Kasák ,Pátek 177

Všem srdečně blahopřejeme !

 

KANALIZACE

V současné době probíhají dokončovací práce na dostavbě kanalizace v naší obci. Jsme přesvědčeni, že i přes problémy jak s konečnými úpravami povrchů, tak s finančními prostředky, které se z důvodu změny přístupu Státního fondu životního prostředí, kdy nám je pozastaveno proplácení dotace na podružné řady (to je propojení mezi jímkou a hlavním kanalizačním řadem) podaří dílo včas dokončit. Většina našich spoluobčanů již výhody připojení na kanalizační řad ke své spokojenosti využívá.

Obracíme se tímto na ty z Vás, kteří jste se do dnešního dne dosud nepřipojili ke stávajícímu kanalizačnímu systému, aby jste ve svém vlastním zájmu připojení neoddalovali, neb po odsunu stávajících pracovníků dodavatelské firmy mimo naši obec, bude zajištění potřebných odborných prací nutných k připojení značně ztíženo.

Dále žádáme všechny majitele nemovitostí o zkontrolování kompletnosti dodávky, to znamená, zda jsou jímky vybaveny čerpadly a snímacím zařízením pro výši hladiny, jeli provedeno připojení na elektrické rozvody včetně automatiky pro ovládání čerpadla.

Dále Vás žádáme o nahlášení veškerých nedodělků a vašich reklamací k této stavbě nejpozději do 20.10.2004.

 

Odpady.

Svoz domovního odpadu – popelnic bude probíhat od 1. října 2004 opět každý týden.

Jak poznat, co patří do kterého kontejneru ?

Bohužel opakovaně se stává, že kontejnery na tříděný odpad jsou v naší obci naplněny vším možným. Plast, železo, papír…. A to je k dispozici i kontejner u obecního úřadu na nadměrné věci.

Žluté kontejnery : vedle pet lahví, igelitů, kelímků od jogurtů, lze vyhodit i víčko od pet lahve, ale ne zašroubované, dále také polystyren, nevadí ani papírové nálepky na plastových lahvích.

Modrý kontejner : není vhodný papírový obal kombinovaný s plastem a největší problémem je krabicové víno, džus či mléko, pokud zůstane zbytek v krabici, může znehodnotit celý náklad papíru.

Zelený kontejner : do tohoto kontejneru nepatří žárovky či výbojky, sklo s drátěným výpletem nebo porcelán. Naopak zrcadla nevadí.

Železný odpad: v žádném případě sem nepatří staré domácí elektrospotřebiče: sporák, pračka nebo lednička.

Aby se mohla prodat jedna tuna papíru, je potřeba 240 tisíc litrů vody, 4700 kWh energie a dva stromy. K výrobě jedné tuny recyklovaného papíru se spotřebuje 180 litrů vody, 2750 kWh energie a stromy zůstávají ušetřeny.

Svoz nebezpečného odpadu.

V sobotu 6. listopadu 2004 bude v naší obci proveden svoz nebezpečných odpadů jako například : televize, lednice, baterie, zářivky, barvy a jejich obaly ( mimo obalů od ekologických barev ), postřiky.

Přesný čas svozu bude včas oznámen místním rozhlasem.

Skládky.

Žádáme všechny majitele nepovolených skládek různého materiálu na obecních pozemcích, aby je v co nejkratší době odstranili. Nejpozději do 31. prosince 2004.

 

 

 

 

PRODEJ MAJETKU OBCE PÁTEK

 

Obec Pátek dle § 39 zákona 128/2000 Sbírky, nabízí k prodeji objekt bývalé firmy KOS s.r.o., v katastrálním území Pátek

 

 

 1. budova č.p. 3 na stavebním pozemku kat. č.38 o výměře 1415 m2
 2. budova č.p. 42 na stavebním pozemku kat. č. 39 o výměře 290 m2
 3. parcela kat. č. 674 o výměře 128 m2
 4. studna vrtaná na pozemku 595/29 (voda nepitná)

 

 

Podmínky prodeje:

 1. nabídka na koupi celého souboru jak je uvedeno výše s nejvyšší nabídnutou cenou –
 2. (obálková metoda)

 3. zpracovaný podnikatelský záměr
 4. úhrada kupní ceny předem nebo nejpozději při podpisu kupní smlouvy
 5. minimální cena podání je stanovena na 4 000 000,- Kč
 6. cenové nabídky musí být doručeny v zalepené obálce s označením KOS – nabídka na obecní úřad V Pátku nejpozději do 15.11.2004 včetně a musí obsahovat úplné označení zájemce

V rámci prodeje bude umožněna prohlídka objektů na základě dohody: telefon 325625010, 723502466 nebo 724183106.

Oznamovatel bude jednat se zájemcem s nejvýhodnější nabídkou.

Oznamovatel si vyhrazuje právo odmítnout některé nebo všechny došlé nabídky bez uvedení důvodu.

Toto oznámení o prodeji není zadáním veřejné zakázky, výběrovým řízením ani obchodní soutěží ve smyslu platných právních předpisů.

 

 

OBEC Pátek IČO: 00239593

Pátek 14 290 01 Poděbrady

KB Nymburk č.účtu: 7521-191/0100

 

 

Jaroslav Bulušek, starosta

 

 

 

 

 

 

Český rybářský svaz Pátek.

Rybářům nastaly žně.

Pátečtí rybáři zahájili podzimní tradiční výlovy. V minulých dnech již slovili rybník Ve Vršákách, dále byla slovena Stará strouha a plůdkový vytěrák na Sádkách.

Hlavní výlov zahájí výlovem rybníku u Lazarů tedy v sobotu 9. října 2004, následující sobotu 16. října 2004 bude loven rybník Velký, začátek výlovu bude v 7,00 hodin. Následovat bude v sobotu 23. října 2004 výlov rybníku Skála a naposledy bude vyloven rybník Hliňák ve čtvrtek 28. října. Tyto výlovy začnou v 8 hodin.

O množství vylovených ryb budou rybáři informovat v následujícím PP.

Rybáři zvou všechny občany, hlavně děti, na tuto zajímavou podívanou.

Výbor MO ČRS Pátek

Volby do Senátu.

Ve dnech 5. listopadu a 6. listopadu tohoto roku se bude rozhodovat o tom, kdo bude zastupovat naší oblast – Nymbursko v horní komoře Parlamentu České republiky. Volby proběhnou v pátek od 14,00 do 22,00 hodin a v sobotu od 8,00 do 14,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Pátek.

Moje kniha.

Skončila celostátní anketa “ Hledáme nejoblíbenější knihu ”. Slavnostní vyhlášení se konalo 4. října v pražské Městské knihovně. Celkem bylo odevzdáno 93 252 hlasů. V anketě hlasovali čtenáři pro více než 8 tisíc různých titulů.

Mezi nejúspěšnější díla patří knihy, které známe i z filmových zpracování.Proto se v současnosti tato díla objevila na předních místech .

Nejúspěšnější knihy českých čtenářů :

  1. Harry Potter – J.K. Rowlingová, anglická literatura, 4301 hlas
  2. Pán prstenů – J.R.R. Tolkien, anglická literatura, 2697 hlasů
  3. Bible, 1996 hlasů
  4. Saturnin – Z. Jirotka, česká literatura, 1888 hlasů
  5. Babička – B. Němcová, česká literatura, 1082 hlasy
  6. Egypťan Sinuhet – M.Waltari, finská literatura, 895 hlasů
  7. Malý princ – A.de Sain-Exupéry, francouzská literatura, 832 hlasy
  8. Co život dal a vzal – B. Mac Donaldová, americká literatura, 686 hlasů
  9. Vejce a já – B. Mac Donaldová, americká literatura, 673 hlasy
  10. Děti z Bullerbynu – A. Lindgrenová, švédská literatura, 662 hlasy

Na dalších místech pak objevíme: Krtečkova dobrodružství – Z. Miler, Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války – J. Hašek, Řeka bohů – A.W.Smith, Robinson Crusoe – D. Defoe, Rychlé šípy – J. Foglar, Hoši od bobří řeky – J. Foglar, Alchymista – P. Coelho, My děti ze stanice ZOO – F. Christiane, Bylo nás pět – K. Poláček, Povídání o pejskovi a kočičce, J. Čapek, Kytice z pověstí národních – K.J. Erben, Znamení blíženců – L. Lanczová, Honzíkova cesta – B. Říha, Lovci mamutů – E. Štorch, Memento – R. John, Dášeňka čili život štěněte – K. Čapek, Pohádky – B. Němcová, Hobit aneb Cesta tam a zase zpátky – J.R:R Tolkien, Správná pětka – E. Blytonová

 

 

MÍČOVÝ SEDMIBOJ

Basketbal, volejbal, tenis, házená, fotbal, hokej ,pétanque.

V sobotu 11. září 2004 se na místním hřišti konal “Míčový sedmiboj”.

V sedmi disciplínách se utkalo osm smíšených párů.

Při soutěžení v jednotlivých disciplínách se projevilo nejen sportovní umění, souhra, ale i schopnost komunikace, která u některých párů vázla a tak se nedostavily kýžené výsledky.

Vavřín vítězství si nakonec odnesl pár ve složení Šárka Kolovratníková a Jiří Kohoutek ml.

Všichni zúčastnění pak dobrý pocit z příjemně stráveného dne s vědomím, že něco udělali pro své tělo.

Poděkování patří organizátorům akce a p. Zdeňku Vančurovi, který zajistil občerstvení.

Nový zákon o zaměstnanosti.

Od 1. října 2004 platí nový zákon o zaměstnanosti.

Podpora v nezaměstnanosti :

- maximální částka pro všechny je 10 250, - Kč měsíčně

- nezaměstnaný do 50ti let - pobírá 3 měsíce podporu ve výši 50% svého čistého příjmu, pak další 3 měsíce 40% svého čistého příjmu

- nezaměstnaný ve věku od 50ti let do 55ti let – pobírá 3 měsíce podporu ve výši 50% svého čistého příjmu, pak 6 měsíců 45% svého čistého příjmu, musí ale doložit, že si 25 let platil sociální pojištění

- nezaměstnaný nad 55 let – pobírá 3 měsíce podporu ve výši 50% svého čistého příjmu a pak dalších 9 měsíců 45% svého čistého příjmu, musí doložit, že si 30 let platil sociální pojištění

Přes čtvrt milionu lidí musí počítat, že se jim v dohledné době může ozvat starosta obce a vyzve je, aby si nejméně osm hodin v týdnu vyhradili na práci pro obec.Zda zpřísnění podpor skutečně sníží nezaměstnanost závisí na dohodě starostů obcí a úřadu práce. Starostové mohou vyzvat dlouhodobě nezaměstnané, aby jim přišli pomoci se sekáním trávníků, čištěním řeky a dalšími potřebnými pracemi.Nezaměstnaný, který bude vykonávat veřejně prospěšné práce, by měl ze státního rozpočtu dostávat měsíčně šest až osm tisícikorun čistého.

Na jedné straně získají starostové zadarmo pomocníky na zvelebování obce.Na druhé straně, hlavně na malých obcích, se starostům příliš nemusí chtít do povolávání lidí na veřejné práce. Když vyzvou souseda, který je delší dobu nezaměstnaný a přitom se živí melouchy načerno, znepříjemní mu s tím život, což se může odrazit i na vztazích v obci.

 

 

 

Domov důchodců Rožďalovice.

Co je potřeba k podání žádosti o umístění do Domova důchodců Rožďalovice ?

 

Přehled výstav v Lysé nad Labem :

Náš chov2004 - 14.10.-17.10. - 9. výstava hospodářských zvířat, technologií pro chovatele, veterinárních pomůcek

Zemědělec 2004 - 14.10. -17.10. – 21. národní výstava zeleně, mechanizace, pěstitelství, květin, ekologie a zpracování výpěstků

Kola 2004 – 4.11. -7.11. – 9. výstava automobilů, motocyklů a jejich příslušenství

Rychlá kola 2004 – 4.11. -7.11. – 5. výstava závodních automobilů a motocyklů

Chovatel 2004 – 19.11. – 21.11. – celostátní výstava drobného zvířectva

Polabské vánoční trhy 2004 :

 

 

 

Úřední hodiny OÚ Pátek.

Pondělí – 8,00 – 10,00 hodin

Úterý – 18,00 – 20,00 hodin

Středa – 8,00 – 10,00 hodin

Čtvrtek 18,00 – 20,00 hodin

V těchto časech je možno vyřizovat záležitosti na Obecním úřadě v Pátku.

Vydává Obecní úřad v Pátku nákladem 180 kusů v říjnu 2004. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod číslem MK ČR E 10856.

Případné připomínky, náměty, své názory a příspěvky do dalších vydání “Páteckého plátku” adresujte obecnímu úřadu nebo na adresu knihovna@obecpatek.cz. Neprodejné.