P Á T E C K Ý P L Á T E K

3 / 2004

Počasí podle stoletého kalendáře.

Červenec :

1.7. až 3.7.zamračeno, 4.7. krupobití a bouře, od 5.7. do 12.7. pěkné počasí, od 13.7. do 17.7. lijavce, od 18.7. do 31.7. stálé počasí

Srpen :

Od 1.8. do 9.8. deštivo, 10.8. krásně, od 11.8. do 19.8. deštivo, od 20.8. do 23.8. velmi teplé krásné počasí, od 24.8. do 31.8. deštivé počasí

Září :

Od 1.9. do 16.9. krásné podzimní počasí, od 17.9. do 25.9.zamračeno a studeno, od 26.9. do 30.9. pěkné počasí

Délka dne a noci.

Červenec :

V červenci ubývá dne o 1 hodinu a 5 minut ( 1.7. – délka dne16:18, délka noci 7:42 )

Srpen :

V srpnu ubývá dne o 1 hodinu a 44 minut ( 1.8. – délka dne 15:13, délka noci 8:47 )

Září :

V září ubývá dne o 1 hodinu a 51 minut ( 1.9. – délka dne 13:29, délka noci 10:31 )

Čtvrti měsíce.

2.7. – Úplněk 13:09 LČ, 9.7. – Poslední čtvrť 9:34 LČ, 17.7. - Nov 13:24 LČ

25.7. - První čtvrť 5:37 LČ, 31.7. – Úplněk 20:06 LČ

8.8.. - Poslední čtvrť 0:02 LČ, 16.8. - Nov 3:24 LČ, 23.8. - První čtvrť 12:12 LČ

30.8. – Úplněk 4:22 LČ

6.9. – Poslední čtvrť 17:10 LČ, 14.9. – Nov 16:29 LČ, 21.9. – První čtvrť 17:53 LČ

28.9. – Úplněk 15:09 LČ

Úkazy na nebi.

2.7. – Přízemí 1:00 LČ, 5.7. – v 13:00 je Země od Slunce nejdále 152,1 milionů km,

14.7.- Odzemí 23:00 LČ, 22.7. - Slunce vstupuje do znamení Lva 13:50 LČ, 30.7. – Přízemí 8: 00 LČ

11.8. – Odzemí 12:00 LČ , 22.8. – Slunce vstupuje do znamení Panny 20:53 LČ, 27.8. – Přízemí 8:00 LČ,

8.9. – Odzemí 5:00 LČ, 22.9.- Přízemí 23:00 LČ, Slunce vstupuje do znamení Vah 18:29 LČ, začátek astronomického podzimu = podzimní rovnodennost

 

 

 

Zprávy z OÚ Pátek.

Informace z naší obce za 2 čtvrtletí roku 2004.

 

 

Dne 20. dubna 2004 ( 4 / 2004 ) – zasedání konané v místním hostinci “ U Lazarů”

Jako hosté : Ing. Gyürösi, pan Pleska, Ing. Semerád a 41 páteckých občanů

Starosta seznámil přítomné se současným stavem výstavby kanalizace v obci, včetně připojování jednotlivých objektů na kanalizační řád, dále se způsobem uzavírání smluv s provozovatelem kanalizační sítě společností VAK a.s. Nymburk. Přítomným občanům byl představen pan Pleska, který zodpovídá za chod prací souvisejících s dostavbou kanalizace, stavební dozor nadále vykonává pan ing. Josef Semerád, Pátek č.p. 186.

Dotazy občanů :

Kdy budou uvedeny povrchy vjezdů do nemovitostí do původního stavu?

- Povrchy překopů vjezdů budou opraveny v celé obci společně.

Jak budou stanoveny poplatky za stočné ?

- Stočné činí 21,50 Kč za 1 metr krychlový, byl předán ceník plateb stočného s ohledem k vybavenosti jednotlivých domácností platný pro rok 2004 .

Jak je to s vodoměry ?

- Vodoměry si dle svého uvážení může instalovat každá domácnost.

Kdo připraví otvory pro napojení podružných řadů na jímky, kdo těsnící manžety zadělá a kdo je zaplatí ?

- Připojení podružných řadů na jímky včetně vodotěsné manžety je hrazeno v rámci projektu, obec nehradí náklady za vodoměry, ani za jejich instalaci.

Zda budou stačit finanční zdroje na stavbu kanalizace po změně DPH ?

- stavba kanalizace je vlivem zvýšeného DPH o 840 tis. Kč vyšší, i přes toto zvýšení ceny je v rozpočtu obce s touto částkou počítáno a je z finančních zdrojů obce kryta.

Jak to vypadá s výhledem na úpravy povrchů místních komunikací ?

- Z důvodů vyčerpání finančních zdrojů není s touto úpravou počítáno. Prioritou bude v budoucnu oprava chodníků, které jsou v neutěšeném stavu.

Bude veřejné osvětlení i na hřbitově ?

- Dle projektu je uvažováno s osvětlením pouze před hřbitovem.

Kolik objektů se nepřipojilo na kanalizaci ?

- jedná se přibližně o deset objektů, kde není uzavřena smlouva o věcném břemeni. Povinnost připojení a případné sankce za nesplnění této povinnosti stanoví zákon 274/2001 o vodovodech a kanalizacích.

Proč se v letních měsících nevyváží popelnice také 1 x týdně ?

- Interval svozů je stanoven smluvně takto : X – V měsíc 1 x týdně, VI – IX měsíc 1 x za 14 dnů. Tuto smlouvu je možno změnit, avšak za cenu zvýšení plateb obce za odvoz těchto odpadů.

Proč obec kupovala budovu firmy KOS, když nemá peníze ?

-Zastupitelstvo rozhodlo o této koupi v době, kdy dostatek peněz v obecní pokladně ještě byl.

Bylo projednáno a rozhodnuto :

- prodloužení smlouvy o pronájmu haly v objektu KOS panem Svobodou č.p. 160

- o neúčasti zástupce obce na valné hromadě České spořitelny a.s. konané 26.5.2004

- o podpisu smlouvy s firmou Licanet na antivirovou ochranu počítačové sítě

- o povolení odběru vody pro zalévání zahrádek z rybníka Skála pro pana Havlinu č.p. 146 a pana Volejníka č.p. 144

- o dni otevřených dveří pro veřejnost v bývalém objektu KOS dne 24.4.2004 od 9,00 do 11,00 hodin, kde si mohou občané nakoupit materiál a náhradní díly ze skladových zásob

Zastupitelé vzali na vědomí zápis z valné hromady NY – KO .

Byly nabídnuty ke koupi letecké snímky obce Pátek a možnosti připojení na INTERNET.

Dne 29. dubna 2004 ( 5 / 2004 )

Zastupitelé projednali :

- po rušné diskusi rozhodli zvýšit podíl obce na mzdách MŠ pro rok 2004 o 21.600,- Kč

- a jednomyslně schválili znění smlouvy se společností VAK a.s.Nymburk

- schválili také znění smlouvy s STE a.s. o příspěvku obce ve výši 766.550,- Kč na rekonstrukci zbývajícího nadzemního vedení

- a vzali na vědomí vyjádření SFŽPČR ze dne 21.4.2004 ke změně stavby před jejím dokončením “ Tlaková splašková kanalizace Pátek ”

- a všemi hlasy schválili prodej vyřazeného automobilu Š 1203 za cenu 5.000,- Kč

Zastupitelstvo bylo informováno :

- o oboustranné objížďce přes obec směrem do Poděbrad v důsledku konání běhu “ Terryho Foxe”

- o sběru nebezpečných odpadů v sobotu 15.5.2004 od 11,35 do 11,50 hodin na návsi před místním hostincem

- a rozhodlo o odložení žádosti na provoz Centra pro zdravotně postižené v Nymburce

- o dalším jednání v oblasti internetové sítě

Jednalo se o možnosti veřejného sezení nebo ankety, kde by se spoluobčané vyjádřili, za kolik by se měl prodat objekt KOS nebo co s ním, až se vyřeší situace s vodou v tomto objektu

Dne 25. května 2004 ( 6 / 2004 )

Zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí :

- Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření Obce Pátek za rok 2003, zpracovanou pracovníky Odboru kontroly KÚ Stř. kraje Praha

- závěry oponentního řízení k analýze rizika havarijního zhoršení kvality podzemní vody, které se uskutečnilo na OÚ Pátek dne 24.5.2004

- zprávu o stavu čerpání rozpočtu obce za měsíc duben 2004

Byla projednána příprava dětského dne , který se uskuteční v sobotu 29.5.2004 od 13,00 hodin na hřišti a bylo rozhodnuto poskytnout finanční příspěvek.

Byl vysloven požadavek na umožnění parkování nákladních vozidel na veřejném prostranství u hřiště, je třeba zjistit, co je pro povolení parkování potřeba ze strany obce zajistit.

Bylo informováno o konání kontrolního dne na stavbě tlakové kanalizace, kde bylo konstatováno, že k dnešnímu dni jsou dobudovány všechny hlavní řády.

Dne 22. června 2004 ( 7 / 2004 )

Zastupitelé projednali :

- a schválili vyúčtování dětského dne, obec poskytla příspěvek ve výši 2.050,- Kč

- zprávu o průběžném prodeji zásob a materiálu k 31.5.2004 z objektu KOS v celkové hodnotě 231.877,- Kč

- a pověřili starostu k jednání s panem Hráským o směně pozemku pro zásobníky na kapalný plyn

- zprávu o průběhu prací na splaškové kanalizaci a dokončování stavebních úprav dešťové kanalizace

Zastupitelstvo bylo seznámeno :

- s výsledky voleb do Evropského parlamentu, které se konaly ve dnech 11.6.2004 a 12.6.2004

- s průběhem čerpání rozpočtu obce

- s požadavky na opatření k umožnění parkování nákladních vozidel na veřejném prostranství u hřiště

Pan Pošík předal zastupitelstvu žádost o prodej objektu č.p. 3 - KOS , spolu s podnikatelským záměrem provozování tiskařského provozu a grafického studia včetně nabídky zaměstnání pro místní občany.

Následující zasedání obecního zastupitelstva se konají v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pátku v těchto termínech :

27. července 2004 , 17. srpna 2004 a 14. září 2004 vždy od 19 hodin.

Všechna zasedání jsou veřejnosti přístupná a všichni spoluobčané jsou srdečně zváni.

Jubilea.

V následujícím čtvrtletí roku 2004 oslaví významná životní jubilea tito naši spoluobčané :

Paní Hana Ondová , Pátek 204

Pan Bohuslav Müller , Pátek 155

Pan Jaromír Radoň , Pátek 124

Paní Růžena Marešová , Pátek 105

Paní Petronila Bulušková , Pátek 85

Paní Helena Müllerová, , Pátek 170

Pan František Káninský , Pátek 32

Paní Marie Kafková , Pátek 197

Všem srdečně blahopřejeme !

Volby do Evropského parlamentu.

Výsledky voleb do Evropského parlamentu konaných ve dnech 11. – 12. června 2004

Počet voličů zapsaných do volebních seznamů 426

Počet vydaných obálek 144

% účasti 33,8

Počet platných hlasů 144

Výsledky voleb :

Strana Počet hlasů %

ODS 88 61,11

SNK a Evropští demokraté 14 9,73

KSČM 14 9,73

Nezávislí 11 7,64

KDU – ČSL 6 4,17

ČSSD 3 2,08

Strana zelených 2 1,39

Konzervativní strana 2 1,39

Koruna Česká 1 0,69

Helax – Ostrava se baví 1 0,69

Unie liberálních demokratů 1 0,69

Strana za životní jistoty 1 0,69

Česká republika bude mít 24 poslanců.Jeden poslanec zastupuje asi 430 000 obyvatel.

Poslanci jsou voleni na 5 let, to znamená, že následující volby do Evropského parlamentu budou v roce 2009. Předčasné volby jsou vyloučeny, protože na rozdíl od národních parlamentů předčasné rozpuštění EP není možné.

Evropský parlament zastupuje národy Evropské unie a je od roku 1979 jedinou institucí EU, která je volena v přímých a všeobecných volbách. Pravomoci Parlamentu v Evropské unii lze srovnat s pravomocemi národních parlamentů členských států. Po letošních volbách bude mít Evropský parlament 732 poslanců, kteří budou jmenováni jako nový parlament 20. června 2004.

Ve většině oblastí přijímá Parlament právní akty společně s Radou EU ( složené z ministrů vlád členských států ) v takzvané “ proceduře spolurozhodování ”. Dále Parlament každoročně schvaluje rozpočet Evropské unie.

Evropský parlament systematicky kontroluje činnost Evropské komise, která připravuje návrhy zákonů a uskutečňuje politiku Unie, také kontroluje jak Komise plní rozpočet.

Evropský parlament v Praze, Rytířská 31, Praha 1

Poděkování.

V minulém čísle páteckého zpravodaje jsem vás – milí občané Pátku – požádal o dar na obnovu místního kostela svatého Vavřince. Neuběhl ani měsíc a už mi zástupci z vašeho středu předávali obálku, jejíž obsah mě mile překvapil a přesvědčil o tom, že vám není lhostejný osud této patrně nejstarší stavby v obci. Cítím povinnost touto cestou poděkovat vám všem, kteří jste přispěli svým darem i ženám , které neváhaly obětovat svůj čas při pochůzce obcí. Slibuji, že přijatý dar účelně využiji na některou z částí obnovy kostela, jak se o tom dočtete na jiném místě zpravodaje.

P. Zdeněk Novák, administrátor farnosti Poděbrady

 

 

Co nového v našem kostele ?

Jak jste se mnozí z vás mohli osobně přesvědčit, byla zahájena v měsíci květnu oprava místního kostela. Původně jsme počítali “ jen ” se zavedením elektrického proudu a elektroinstalačními pracemi. |Stav kostela po jeho vyklizení nás však přesvědčil o nutnosti celkové opravy jeho interiéru, protože naposledy se v kostele malovalo před více než 70 lety.

S nadšenou pomocí dobrovolníků – důchodců z Poděbrad jsme se pustili do díla. Za dva měsíce je stav následující :

- v kostele je dokončeno položení kabelů pro rozvod elektřiny a elektronické zabezpečení objektu ( náklad 7.000,- Kč )

- byl proveden výkop pro přívodní kabel přes pozemek hřbitova

- jsou dokončeny začišťovací zednické práce po výsecích a při zemi po celém vnitřním obvodu kostela, kde byla omítka poškozena vlhkostí

Ke zdárnému konci zbývá ještě provést :

- vyklizení kostela před malováním ( lavice budou odvezeny na jiné místo )

- postavení lešení, zednické práce na odstranění trhlin stropu a fabionu

- malování kostela a úklid ( předpokládaná cena 30.000,- Kč )

- pořízení nových vstupních dveří, popř. i ochranné mříže ( předpokládaná cena 20.000,- Kč )

- nová dlažba v předsíni kostela ( předpokládaná cena 8.000,- Kč )

- kompletace rozvodu elektřiny : rozvaděč, zásuvky, vypínače, svítidla ( předpokládaná cena 12.000,- Kč )

- oprava varhan ( předpokládaná cena 25.000,- Kč )

Doposud bylo možné vykonat mnoho prací svépomocí díky obětavé bezplatné pomoci brigádníků. Jak vyplývá z předběžného rozpočtu, velké finanční náklady nás teprve čekají. Proto i nadále prosím štědré dárce o jejich dar na tento účel, který můžete předat při bohoslužbách v poděbradském kostele, nebo prostřednictvím paní Serbusové ve zdejší prodejně.

Chtěl bych také poděkovat všem, kdo přiložili ruku k dílu obnovy, vám Páteckým, ale i mužům z Poděbrad, zedníkovi panu Janu Hroudovi z Vrbice a také paní Marii Janebové za starost o občerstvení brigádníků.

A na závěr dlužím ještě odpověď na otázku, kterou často u kostela slyšíme : “ A kdy bude hotovo ? ”

Snad do pouti, střízlivější odhad je do posvícení. Musím však dodat – s pomocí vaší i pomocí Boží.

Z.N.

Dětský den 2004.

V sobotu 29.5.2004 se již tradičně uskutečnil Dětský den. Dopoledne proběhly rybářské závody.

Odpoledne za slunečného počasí si děti zasoutěžily na hřišti. Starší čekala šipkovaná po vesnici s plněním úkolů a mladší soutěžily v tradičních disciplínách na hřišti. Všichni obdrželi sladkou odměnu a také párek s limonádou. Poděkování patří všem organizátorům i sponzorům : paní Věře Serbusové, panu Zdeňku Miarkovi a panu Petru Svobodov a panu Luboši Vaňkovi. Finančně přispěli také místní rybáři, hasiči, myslivci, sportovci a Obec Pátek.

Moje kniha.

Hlasujte pro svou nejoblíbenější knihu.

Může to být například :

Akce “ Moje kniha ” je organizována Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR. a je zaměřena na všechny skupiny obyvatel.Klade si za cíl podpořit četbu a zjistit nejoblíbenější knihy obyvatel České republiky.Anketa je zpřístupněna na samostatné webové stránce www.mojekniha.cz Stačí vypsat název knihy, jméno a příjmení autora, popřípadě čím Vás kniha zaujala. Lístek se svou oblíbenou knížkou můžete též předat v místní knihovně, vhodit do schránky OÚ Pátek nebo přímo hlasovat přes internet v místní knihovně.

Nejoblíbenější kniha obyvatel České republiky bude vyhlášena v Týdnu knihoven, který se koná od 4. října 2004 do 10. října 2004.

Přemýšlejte o své nejoblíbenější knize a podpořte svým hlasování projekt “ Moje kniha ”.

Přehled výstav v Lysé nad Labem :

Domov teplo 2004 - 2.9. – 5.9. – 10. výstava bytového vybavení a nábytku

Čtyři dny se záchranáři - 2.9. – 5.9. – 3. ročník akce představující integrovaný záchranný systém

Kůň 2004 - 17.9. – 19.9. – 11. výstava koní a všeho, co k nim patří

Zemědělec 2004 - 14.10. – 17.10. – 21. národní výstava zeleně, mechanizace, pěstitelství, květin, ekologie a zpracování výpěstků

Náš chov 2004 - 14.10. – 17.10. – 9. výstava hospodářských zvířat, technologií pro chov

Botanicus středověká vesnice v Ostré – historické slavnosti :

17.7. – Slavnosti lukostřelců

24.7. – Kouzlo čajových lístků. Slavnosti květin.

31.7. – Středověk. Jídlo a pití.

7.8. – Slavnosti kovářů a podkovářů.

14.8. – Piráti a bukanýři. Košíkáři.

21.8. – 22.8. – Kejklířský festival.

4.9. – Opus matným – Tajemství alchymie.

11.9. – Festival divadla.

18.9. – slavnosti dráteníků a kameníků.

25.9. – slavnosti svatého Huberta.

 

Úřední hodiny OÚ Pátek.

Pondělí – 8,00 – 10,00 hodin

Úterý – 18,00 – 20,00 hodin

Středa – 8,00 – 10,00 hodin

Čtvrtek 18,00 – 20,00 hodin

V těchto časech je možno vyřizovat záležitosti na Obecním úřadě v Pátku.

Vydává Obecní úřad v Pátku nákladem 180 kusů v červenci 2004. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod číslem MK ČR E 10856.

Případné připomínky, náměty, své názory a příspěvky do dalších vydání “Páteckého plátku” adresujte obecnímu úřadu. Neprodejné.