P Á T E C K Ý P L Á T E K

Číslo 2 / 2003

Zprávy z naší obce za 1. čtvrtletí roku 2003.

Co nás čeká nového v létě 2003 ?

 

 

 

Jarní úklid.

Začalo jaro. A nejen podle kalendáře. Sluníčko svítí od rána do večera již několik dní. Ranní teplota se blíží ještě někdy nule, ale odpoledně vystoupí až k 20 °C.

Snad každý už vyrazil na zahrádku. Mezi první jarní práce patří vyhrabávání trávníků. Zase se našli i tací, kteří si neodpustili, aby tuto vyhrabanou trávu i s listím během krásných slunečních odpolední na svých zahrádkách nepálili. Jak k tomu přijdeme my ostatní, kteří před kouřem a smradem z těchto ohýnků, které více čoudí než hoří, musíme utéct domů a nezapomenout pozavírat všechna okna. I když jsme si původně chtěli užívat jarního sluníčko.

Také doma každý uklízí – typický jarní úklid začal. Okna září čistotou, těšíme se na velikonoční svátky. Každý si zdobí okna, dveře, či zahrádky.

Ale zde většina končí. Co je za domem, co nám přímo nepatří, tam už o pořádek nedbáme.

A tak všichni můžeme vidět ten děs, tu ostudu, když vyrazíme z Pátku pěšky nebo na kole za jarního sluníčka do Poděbrad. To, co celou cestu vidíme po obou stranách silnice, je po této zimě hrůza. Příkopy plné odpadků – plastů, papírů i plných pytlů odpadů ! A to v době, kdy se poplatky za svoz odpadu platí paušálně za osoby. Popelnic můžu mít třeba pět, když mi jedna nestačí. V obci jsou k dispozici též kontejnery na tříděný odpad ( sklo, plasty, papír ) a velký kontejner u OÚ Pátek.

Ještě nedávno, před pár lety byly příkopy čisté, lidé na nich sekali trávu a sušili seno. V té době si nikdo nedovolil vyhodit nic do příkopů, natož plný pytel odpadu.

Tak nevím, jestli není líp, když prší a je mlha. To nechodím pěšky ani nejezdím na kole.

Zprávy z OÚ Pátek.

Ve 1. čtvrtletí roku 2003 se konala tři zasedání obecního zastupitelstva.

 

Dne 21. ledna 2003 ( 1 / 2003 )

Dne 18. února 2003 ( 2 / 2003 )

Dne 19. března 2003 ( 2 / 2003 )

Následující zasedání obecního zastupitelstva konají v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pátku v těchto termínech :

15. dubna 2003, 13. května 2003 a 24. června 2003 vždy od 19,00 hodin.

Všechna zasedání jsou veřejnosti přístupná a všichni spoluobčané jsou srdečně zváni.

 

Jubilea.

V druhém čtvrtletí tohoto roku oslaví významná životní jubilea tito naši spoluobčané :

Paní Marie Šafránková , Pátek 131

Pan Jaroslav Blažek , Pátek 157

Pan Josef Rynekr , Pátek 38

Paní Jana Čechalová , Pátek 167

Pan Jan Hněvsa , Pátek 135

Všem srdečně blahopřejeme !

 

 

Co se dělo před 50 lety ?

Vybráno z novin LIDOVÁ DEMOKRACIE z neděle 31. května 1953 .Cena výtisku 2,50 Kč.

Zpráva ze zasedání Ústředního výboru KSČ.

čtk – Praha : V sobotu 30. května v 9 hodin ráno se konalo na pražském hradě plenární zasedání Ústředního výboru Komunistické strany Československa. Na zasedání byl projednán návrh předsednictva ÚV KSČ na usnesení o provedení peněžní reformy a zrušení lístků na potravinářské a průmyslové zboží. K předloženému návrhu referoval soudruh Antonín Zápotocký, jehož projev byl mnohokráte přerušován bouřlivým souhlasným potleskem. ÚV KSČ návrh na usnesení o provedení peněžní reformy a zrušení lístků na potravinářské a průmyslové zboží jednomyslně schválil.

Zpráva o zasedání vlády.

Vláda republiky Československé se sešla v sobotu 30. května 1953 k mimořádné schůzi, kterou řídil předseda vlády Viliam Široký.

Na pořadu schůze byly tyto předlohy :

  1. Usnesení vlády republiky Československé a Ústředního výboru Komunistické strany Československa o provedení peněžní reformy a zrušení lístků na potravinářské a průmyslové zboží.
  2. Schválení vládního návrhu zákona o peněžní reformě a schválení opatření souvisejících s provedením zákona o peněžní reformě.
  3. Schválení státní maloobchodních cen potravinářského a průmyslového zboží a některých opatření v oboru ministerstva vnitřního obchodu, ministerstva výkupu a ministerstva zemědělství.
  4. Schválení vládního nařízení o opatřeních v oboru mezd, důchodů a některých sociálních dávek v souvislosti se zrušením lískového systému zásobování.

V úvodním projevu poukázal předseda vlády na dalekosáhlý význam předložených opatření pro další rozvoj československého národního hospodářství. Ministr financí Jaroslav Kabeš a ministr vnitřního obchodu František Krajčíř podali pak podrobný výklad k jednotlivým návrhům. Po rozpravě, v níž všichni diskutující shodně podtrhli správnost projednávaných rozhodnutí, byla navržená opatření jednomyslně schválena.

Národní shromáždění projednalo a schválilo zákon o peněžní reformě.

V sobotu 30. května 1953 se sešlo Národní shromáždění k 76. plenární schůzi, ve které projednalo zákon o peněžní reformě.

Schůze NS, kterou zahájit předseda Oldřich John, se zúčastnil , přivítán bouřlivým potleskem všech poslanců, president republiky Antonín Zápotocký. Schůzi byli přítomni předseda vlády V.Široký se svými náměstky a ostatními členy vlády, dále generální prokurátor, předsedové státních výborů, tajemníci ÚV KSČ, představitelé veřejného života a četní hosté z řad pracujících.

Národní shromáždění schválilo předloženou osnovu jednomyslně. Schůze byla skončena dlouhotrvajícím potleskem.

Usnesení vlády republiky Československé a ÚV KSČ.

Hrdinným úsilím naší dělnické třídy a pracujícího lidu při provádění generální linie po IX. sjezdu KSČ, vytyčené soudruhem K. Gottwaldem, a díky stálé bratrské pomoci Sovětského svazu učinila naše republika významné pokroky na výstavbě socialismu. Výroba soc. průmyslu dosáhla dvojnásobku předválečné úrovně, v zemědělství hospodaří socialistický sektor již na více než 43,5 % orné půdy, obchod je již více než 99 % v rukou státu. V našem státě je navždy likvidována nezaměstnanost. Výstavba socialismu zajišťuje stálý rozvoj výrobních sil a tím životní úroveň rok od roku roste. Tomuto růstu hospodářského potencionálu naší země a síle lidově demokratického státu musí odpovídat ti plnohodnotná československá koruna.

Peněžní reforma.

Dnem 1.června 1953 dávají se do oběhu nové peníze vzoru 1953 : bankovky Státní banky Československé po 100, 50, 25 a 10 korunách československých, státovky Československé republiky po 5, 3 a 1 koruně československé, mince po 25, 10, 5, 3 a 1 haléři.

Peněžní jednotkou na území Československé republiky je počínaje 1.6.1953 československá koruna ( Kčs ), která se rovná 0,123426 g ryzího zlata, její kurs v poměru k rublu se stanoví na 1,80 Kčs za 1 rubl. 1 Kčs se dělí na 100 haléřů.

Dosavadní peníze všech hodnot, včetně mincí, které jsou nyní v oběhu ( déle jen “ staré peníze ” ), vyměňuje Státní banka Československá za nové peníze podle těchto zásad :

Všem občanům, kteří nepoužívají námezdní práce, bude vyměněno nejvýše po 300 Kčs starých peněz na osobu v poměru 5 Kčs starých za 1 Kčs nových peněz. Hotovosti nad tyto částky se vyměňují v poměru 50 Kčs starých peněz za 1 Kčs nových peněz bez omezení částky.

Hotovost v pokladnách hospodářských, rozpočtových a ostatních organizací a zařízení se vymění v poměru 50 Kčs starých peněz za 1 Kčs nových peněz.

Výměnná lhůta je od 1.6.1953 do 4.6.1953, pak se pozastavuje oběh starých peněz a staré peníze se ruší a ztrácejí svou platnost.

Staré poštovní známky a kolky je možno používat po přepočtu 50 Kčs starých peněz za 1 Kčs nových peněz do 30. června 1953, pak pozbývají platnost.

Odběrní poukázky ( bony ) akciové společnosti Darex, vydané do 31.5.1953 se vymění bez omezení v poměru 50 Kčs starých za 1 Kčs nových peněz.

Mzdy, služné a jiné odměny za práci a služby, rodinné přídavky, pense, stipendia, podpory apod., jakož i ceny, daňové i jiné sazby, tarify a peněžní částky stanovené v právních předpisech a znějící na československé koruny, se přepočítávají ke dni 1.6.1953 v poměru 5 Kčs starých peněz za 1 Kčs nových peněz.

Vklady na vkladních knížkách a vklady na běžné ( vkladové ) účty obyvatelstva ve státních spořitelnách a ve Státní bance československé se přepočítávají podle těchto zásad : vklady do 5 000 Kčs včetně v poměru 5 Kčs starých peněz za 1 Kčs nových peněz, vklady nad 5.000 Kčs do 10.000 Kčs v poměru 6,25 Kčs starých peněz za 1 Kčs nových peněz, vklady nad 10.000 Kčs do 20.000 Kčs v poměru 10 Kčs starých peněz za 1 Kčs nových peněz, vklady nad 20.000 Kčs do 50.000 Kčs v poměru 25 Kčs starých peněz za 1 Kčs nových peněz, vklady nad 50.000 Kčs v poměru 30 Kčs starých peněz za 1 Kčs nových peněz. Vklady obyvatelstva složené na účty od 16.5.1953 se přepočtou v poměru 30 Kčs starých peněz za 1 Kčs nových peněz.

Základní měsíční platy se zvýší v nových penězích takto : platy do 1.000 Kčs o 60 Kčs, platy od 1.000 Kčs do 1.200 Kčs o 40 Kčs, základní měsíční platy nad 1.200 Kčs se nezvyšují.

V souvislosti se zrušením lístků na potravinářské a průmyslové zboží se zavádějí jediné státní maloobchodní ceny potravinářského a průmyslového zboží . Například :

chléb žitnopšeniční a pšeničnožitný 1 kg = 3,80 Kčs

rohlík běžný, hladký 1 kus = 0,40 Kčs

pšeničná mouka hrubá 1 kg = 6,- Kčs

pšeničná mouka hladká 1 kg = 5,- Kčs

cukr kostkový 1 kg = 14,- Kčs

zadní maso hovězí vykostěné 1 kg = 25,- Kčs

vuřty 1 kg = 23,- Kčs

máslo 1 kg = 44,- Kčs

mléko – letní cena 1 l = 2,- Kčs, zimní cena 1 l = 2,40 Kčs

vejce – letní cena 1 kus = 1,10 Kčs, zimní cena 1 kus = 1,70 Kčs

sůl volně vážená, mletá 1 kg = 0,92 Kčs

pivo 7° - sudové 0,5 l = 0,70 Kčs

rum tuzemský 40 % 1 l = 68 Kčs

víno přírodní 1 l = 30 Kčs

káva pražená, výběrová směs 10 dkg = 20 Kč

Pátek – rozlosování zápasů jaro 2003.

 

sobota 12.4.2003 - 10,00 hod. Pátek – Rožďalovice ( dorost )

- 14,30 hod. Milčice – Pátek ( žáci )

neděle 13.4.2003 - 16,30 hod. Pátek B – Dlouhopolsko

- 16,30 hod. Poříčany – Pátek A

sobota 19.4.2003 - 10,00 hod. Pátek – Všechlapy ( dorost )

- 17,00 hod. Pátek A – Křinec

neděle 20.4.2003 - 10,00 hod. Sokoleč – Pátek ( žáci )

- 10,15 hod. Běrunice B – Pátek B

sobota 26.4.2003 - 17,00 hod. AFK Nymburk – Pátek A

neděle 27.4.2003 -10,00 hod. Kostelní Lhota – Pátek ( dorost )

- 14,30 hod. Pátek – Kounice ( žáci )

- 17,00 hod. Pátek B – Záhornice

sobota 3.5.2003 - 10,00 hod. Pátek – Kamenné Zboží ( dorost )

- 17,00 hod. Pátek A – Slovan Poděbrady

- 17,00 hod. Netřebice – Pátek B

neděle 4.5.2003 - 10,00 hod. Chleby – Pátek ( žáci )

sobota 10.5.2003 - 14,30 hod. AFK Nymburk – Pátek ( dorost )

neděle 11.5.2003 -14,30 hod. Pátek – Předhrádí ( žáci )

- 17,00 hod. Pátek B – Žehuň

- 17,00 hod. Kostomlaty – Pátek A

sobota 17.5.2003 - 10,00 hod. Pátek – Hrubý Jeseník ( dorost )

- 15,00 hod. Tatce – Pátek ( žáci )

- 17,00 hod. Pátek A – Loučeň

- 17,00 hod. Sány – Pátek B

sobota 24.5.2003 - 10,00 hod. Sokoleč – Pátek ( dorost )

neděle 25.5.2003 - 14,30 hod. Pátek – Třebestovice ( žáci )

- 17,00 hod. Pátek B – Libice nad Cidlinou B

- 17,00 hod. Městec Králové B – Pátek A

sobota 31.5.2003 - 10,00 hod. Pátek – Sadská ( dorost )

- 17,00 hod. Pátek A – Lysá nad Labem

neděle 1.6.2003 - 10,00 hod. Jíkev – Pátek ( žáci )

- 17,00 hod. Hradčany B – Pátek B

neděle 8.6.2003 - 10,00 hod. Křinec – Pátek ( dorost )

- 17,00 hod. Pátek B – Kněžice B

- 17,00 hod. Semice B – Pátek A

sobota 14.6.2003 - 10,00 hod. Pátek – Libice nad Cidlinou ( dorost )

- 17,00 hod. Pátek A – Bohemia Poděbrady B

neděle 15.6.2003 - 17,00 hod. Opolany – Pátek B

sobota 21.6.2003 - 17,00 hod. Opočnice – Pátek A

neděle 22.6.2003 - 17,00 hod. Pátek B - Okřínek

Na zápasy našich sportovců zveme všechny spoluobčany, přijďte fandit.

 

 

 

 

 

Z činnosti Tělovýchovné jednoty Pátek.

V únoru se sešla výroční schůze TJ Pátek, aby zhodnotila činnost v roce 2002 a zároveň stanovila úkoly pro rok 2003.

Z finanční zprávy vyplynulo, že TJ Pátek je ve zdravé finanční situaci, kdy všechny náklady roku 2002 byly kryty vlastními příjmy a tak i na konci roku zůstává finanční rezerva ve výši více než 160 tis.Kč. Náklady na činnost včetně plateb za výchovné za hráče činily téměř 280 tis. Kč a ve stejné výši byly i příjmy TJ. Je to zásluhou především sponzorů a příspěvků obce a svazových orgánů, které celkem činily více než 100 tis. Kč. TJ dokázala ale získat i více než 50 tis. Kč vlastní činností. Ve stejném trendu chceme pokračovat i v letošním roce.

V roce 2002 jsme se zaměřili především na údržbu a postupnou rekonstrukci travnaté plochy. Přestože se nám všechno nepovedlo, jak jsme si představovali, došlo k výraznému zlepšení její kvality. I letos se budeme zaměřovat na vylepšení trávníku, především správným hnojením, provzdušňováním a pískováním, ale i na úpravu okolí hřiště a opravu zařízení. Z tohoto důvodu pořádáme pravidelné sobotní brigády, na které všechny naše příznivce zveme.

Jak je známo, v naší TJ jsou zapojeny čtyři oddíly kopané a jeden oddíl ledního hokeje.

V loňském roce se dařilo především žákovskému týmu , který pod vedením manželů Šafránkových a pana Kruliše má velké ambice na postup do vyšší soutěže.

B-mužstvo mužů podávalo svůj standardní výkon pod vedením pana Petra Peřiny a Václava Zumra. A-mužstvo mužů procházelo generační výměnou a postupně se budoval nový mladý tým, který má pravděpodobně nejmladší věkový průměr v soutěži. To samozřejmě přineslo nestabilní výkony, které byly ještě umocněny několikerým zraněním klíčových hráčů. Úkolem týmu pod vedením pana Bohuslava Zvolského a Václava Vaňka je obhájit okresní soutěž, stabilizovat výkony a potvrdit, že náš záměr vytvořit mladou partu byl správný.

Největší problémy jsou v družstvu dorostu, jehož výkony jsou poznamenány nezájmem řady hráčů a to i přes snahu pana Zbyňka Svobody, který tým vede. Je škoda, že někteří hráči nemají zájem, dávají přednost jiné zábavě a je velmi obtížné je přinutit k tréninku či hře. Je to i věc rodičů, aby vedli mládež ke sportu místo potulování apod.

Jako již tradičně se naše Tělovýchovná jednota stará i o společenské dění v Pátku, a to jak pořádáním sportovního plesu, tanečních zábav o pouti a posvícení či spoluúčasti na organizaci oslavy dětského dne apod. V tom budeme pokračovat i v letošním roce.

Děkujeme všem našim příznivcům a zveme je na pátecké hřiště na doufejme pohledný fotbal a dobré sportovní výsledky.

Ing. Zdeněk Miarka, předseda TJ Pátek

Železný šrot.

Jako již tradičně pořádají na jaře sportovci sběr železného odpadu. Ten se letos uskuteční dne 18. dubna 2003, v pátek těsně před velikonocemi. Sběr proběhne ve vesnici v odpoledních hodinách.

Stánek EVA.

Elektronická vlídná administrativa ( EVA ) nabízí nejvíce možností těm, kteří se do systému zaregistrují. Uživatel při vyřizování na úřadě nemusí úřad osobně navštěvovat několikrát, v některých případech se vyřízení jeho žádosti obejde úplně bez osobní návštěvy.

Vyřizování na stánku EVA je možné bez ohledu na úřední hodiny jednotlivých úřadů.

Uživatel je průběžně informován o stavu vyřízení své záležitosti na úřadě, v osobní schránce, kterou má každý zaregistrovaný občan na stánku EVA. Hlavní výhodou je, že dopředu se uživatel dozví, kde se co vyřizuje, které náležitosti musí doložit, též vzory jednotlivých žádostí ( stavební povolení, všechny sociální dávky …).

Aktuální informace jsou věnovány životu v obci, v regionu, kulturní akce.

Připravuje se i možnost registrace pro juniory, kteří by nejen využívali stánek EVA pro získání informací, ale též se uvažuje o možnosti posílání SMS zpráv.

Sdělení Obecního úřadu v Pátku.

DIAKONIE.

V budově bývalé školy v Pátku byl dobudován denní stacionář pro osamělé seniory a lidi se zdravotním postižením. Provozovatelem je Diakonie ČCE, středisko Libice nad Cidlinou. Slavnostní otevření “Centra denních služeb v Pátku” proběhlo v pátek 28. března 2003 v 10 hodin.

Zahájení obstaral pan Pavel Pistor, představitel Diakonie ČCE, střediska v Libici nad Cidlinou, který se zasloužil o zrealizování tohoto projektu. Přítomni byli též zástupci Obce Pátek, zástupci krajského zastupitelstva i Českobratrské církve evangelické a místní občané i budoucí klienti tohoto zařízení. Po vyslechnutí výstižných projevů k zahájení činnosti tohoto střediska, všem přítomným zazpívaly a zarecitovaly děti z místní mateřské školy.

V sobotu 29. března 2003 pak následoval den otevřených dveří od 9 hodin do 13 hodin. Od pondělí byl pak zahájen provoz denního stacionáře.

Svoz odpadu.

Poplatky za svoz odpadu je třeba zaplatit do 15.4.2003 , buď celoroční poplatek, nebo na půl roku, druhou polovinu je třeba doplatit do 15.10.2003. Vždy v úředních hodinách na OÚ Pátek.

Svoz popelnic bude ještě v dubnu každý týden , pak jen jednou za čtrnáct dní.

Tříděný odpad.

Do naší obce byly přidány dva nové kontejnery na plasty. Stávající počet byl nedostačující, okolo přeplněných kontejnerů se hromadil odpad. Přesto je nutné, aby všichni plastové lahve nejdříve “ sešlapali a uzavřeli víčky ”!!! Jinak budou kontejnery opět hned plné.

Nebezpečný odpad.

Opětovně proběhne svoz nebezpečného dopadu, a to dne 17. května 2003 v době od 10,20 hodin do 10,35 hodin v prostoru na návsi před hostincem.

Kanalizace.

Po zimní přestávce pokračují práce na budování tlakové splaškové kanalizaci v naší obci, jak jen počasí dovolí. Jsou budovány přípojky kanalizace a přivaděč do Poděbrad.

Stavební parcely – lokalita B.

V lokalitě B budou v měsíci dubnu zahájeny práce na výstavbě inženýrských sítí. Práce budou provedeny firmou ČMKS – První železniční stavební, s.r.o. Nymburk.

Lánská struha.

V prostoru podél výsadby listnatých stromků směrem k Novým Mlýnům se zvyšují břehy Lánské struhy. Naváží se zemina, která je vytěžena při výstavbě kanalizace v obci.

Školní zahrada.

V jarních měsících bude upravena celá školní zahrada. Počítá se s navezením zeminy vytěžené při výstavbě inženýrských sítí ve stavební lokalitě B.

Ověřování listin.

Od května tohoto roku bude na obecním úřadě si možno nechat ověřit listiny a podpis na úřední dokumenty. Sazby za jednotlivé úkony jsou dle platného sazebníku : ověření listin, 1 strana 20,- Kč a ověření podpisu 30,- Kč.

Poplatky za hroby.

V úředních hodinách je možno na OÚ Pátek doplatit poplatek za nájem hrobů na místním hřbitově.

Domovní daň.

Možno platit přímo na Finanční úřadě v Poděbradech do 31. května 2003. Na OÚ Pátek budou k dispozici složenky na tyto platby.

Pobíhání psů.

Již jako tradičně upozorňujeme na volné pobíhání psů po naší vesnici. Přesto stále pobíhají a znepříjemňují nám pohyb po vesnici.

Lékařská pohotovost.

Od 1.4.2003 funguje pouze v Nymburce v budově Obecního domu, všední dny od 17 do 7 hodin, soboty, neděle a svátky nepřetržitě. Dětská pohotovost je na dětském oddělení  Nemocnice Nymburk

Plánované události v našem regionu.

Výstaviště Lysá nad Labem.

24.4. – 27.4.2003 – ELEGANCE 2003 ( 8. výstava módy, obuvi a koženého zboží )

3.5. – 4.5.2003 – Výstava psů

14.5. – 18.5.2003 – NATURA VIVA 2003 ( 9. národní výstava všeho pro myslivce, rybáře a včelaře)

10.7. – 13.7.2003 – KVĚTY 2003 ( 7. celonárodní výstava květin )

Botanicus Ostrá

Historická vesnice v následujících dnech ožívá, kromě typických řemeslníků ( hrnčíři, dráteníci, kováři, provazníci, svíčkaři .. )přijíždějí též kejklíři, rytíři, sokolníci a mnoho dalších, kteří svými kousky a speciálními zvyklostmi předvádějí vše, jak tomu bylo v dobách dávno minulých.

19.4. – Velikonoční slavnosti

1.5. – Májové slavnosti

3.5. – Keltské slavnosti

8.5. Slavnosti s vůní střelného prachu

10.5. Římské slavnosti Saturnálie

24.5. – Husitské slavnosti

31.5. – Slavnosti kameníků a dráteníků

7.6. – Dětská slavnost

14.6. – Slavnosti Vikingů

    1. . – Slavnosti květin

    1. – 6.7. - Obléhání Staré Ostré

Jarní jezdecké závody - 20.4.2003 se konají na poděbradské jízdárně.

Poděbradské dny poezie - od 1.5. do 4.5.2003 se koná prestižní recitační přehlídka poezie

FEMAD – 8.5.2003 začíná v Poděbradech národní přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla

Křišťálové srdce Poděbrady – od 26.5.2003 se rozbíhá mezinárodní filmový a televizní festival publicistických a dokumentárních filmů se zdravotní tématikou a potrvá v Poděbradech do konce května.

Mezinárodní jezdecké závody – začínají 30.5.2003 na poděbradské jízdárně, jsou to závody – Velká cena TARPAN,CSI

Ultralehká letadla – první víkend v červnu se uskuteční potřinácté slet ultralehkých letadel na nymburském letišti.

Český pohár v triatlonu a Běh Terryho Foxe – se uskuteční 14.6. a 15.6.2003 v Poděbradech.

Hrady a zámky – od 1.4.2003 jsou pro veřejnost otevřeny jen o víkendech, od 1.5.2003 se všechny kulturní památky otvírají denně, většinou mimo pondělí.

 

Úřední hodiny OÚ Pátek.

Pondělí – 8,00 – 10,00 hodin

Úterý – 18,00 – 20,00 hodin

Středa – 8,00 – 10,00 hodin

Čtvrtek 18,00 – 20,00 hodin

V těchto časech je možno vyřizovat záležitosti na Obecním úřadě v Pátku.

Vydává Obecní úřad v Pátku nákladem 180 kusů v dubnu 2003. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod číslem MK ČR E 10856.

Případné připomínky, náměty, své názory a příspěvky do dalších vydání “Páteckého plátku” adresujte obecnímu úřadu. Neprodejné.