P Á T E C K Ý P L Á T E K

Číslo 1 / 2003

Zprávy z naší obce za 4. čtvrtletí roku 2002.

Co nás čeká nového v roce 2003 ?

 

 

 

Zprávy z OÚ Pátek.

Ve 4. čtvrtletí roku 2002 se uskutečnilo šest zasedání obecního zastupitelstva.

 

Dne 15. října 2002 ( 12 / 2002 )

budova MŠ, sklad hraček a dětské hřiště přebírá MŠ Pátek do bezplatného pronájmu na dobu neurčitou, provoz těchto zařízení zajistí Obec Pátek

inventář a zásoby k 31.12.2002 v těchto zařízeních převádí Obec Pátek bezplatně do majetku Mateřské školy Pátek

Dne 29. října 2002 ( 13 / 2002 ) – mimořádné zasedání

 

Dne 13. listopadu 2002 – ustavující zasedání obecního zastupitelstva

Dne 19. listopadu 2002 ( 14 / 2002 )

Hlavní inventarizační komise – J. Bulušek, M. Miarková, J. Pražák

Mateřská škola – Mgr. I. Šafránková, I. Procházková, E. Hrdá

Místní knihovna – I. Procházková, I. Zikmundová

Hasičská zbrojnice – J. Hněvsa, S. Bukovjan

Obecní úřad – Ing. J. Janeba, J. Pražák, Z. Vančura

finanční výbor – Z. Vančura

kontrolní výbor – I. Procházková

komise sociální a školská – Mgr. I. Šafránková

komise stavební – J. Hněvsa

komise přestupková – Ing. J. Janeba

předsedové byli jednomyslně zvoleni a komise budou doplněny minimálně o dva členy

pondělí 8.00 hodin – 10.00 hodin

úterý 18.00 hodin – 20.00 hodin

středa 8.00 hodin – 10.00 hodin

čtvrtek 18.00 hodin – 20.00 hodin

Dne 27. listopadu 2002 ( 15 / 2002 ) – mimořádné zasedání

a podmínky prodeje předložit na příštím zasedání

 

 

Dne 17. prosince 2002 ( 16 / 2002 )

finanční výbor – E. Martincová, Ing. Z. Miarka

kontrolní výbor – I. Zikmundová, R. Zychová

stavební komise – Ing. J. Semerád, J. Blažek

přestupková komise – B. Kroupa, B. Fadrhonc

sociální a školská – M. Kadlecová, A. Svobodová

Ing. Ipolt – vypracování projektu pro územní rozhodnutí a stavební dozor “ Lokalita B ”

Obec Radim – odvoz odpadu

EVČ s.r.o. Pardubice – autorský dozor “ kanalizace ”

Vlastimil Hlavatý – Agromat Pňov 23, částka 158 832,- Kč

Elektrosun s.r.o. Boleslavská 1692, Nymburk, částka 150 992,- Kč

Energo Final Karel Vaníček Radim 200, částka 178 146,- Kč

Jindřich Hněvsa Pátek 22, částka 128 898,- Kč

jednomyslně bylo rozhodnuto pověřit zhotovením stavby p. J. Hněvsu

Ing. J. Janeba, J. Hněvsa, Z. Vančura, J. Pražák a J. Bulušek

V prvním čtvrtletí roku 2003 se zasedání obecního zastupitelstva konají v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pátku v těchto termínech :

21. ledna 2003, 18. února 2003 a 19. března 2003 vždy od 18.00 hodin.

Všechna zasedání jsou veřejnosti přístupná a všichni spoluobčané jsou srdečně zváni.

Jubilea.

 

V první čtvrtletí roku 2003 oslaví významná životní jubilea tito naši spoluobčané :

Pan František Janeba, Pátek 53

Paní Jarmila Novotná, Pátek 115

Pan Josef Čech, Pátek 122

Pan Jaroslav Kroupa, Pátek 101

Paní Jaroslava Svobodová, Pátek 158

Všem srdečně blahopřejeme !

Rok 2002 v Pátku.

Komunální volby.

Dne 1. a 2. listopadu 2002 se konaly volby do místního zastupitelstva. Oprávněných voličů bylo 414, zúčastnilo se 287 voličů. Volební účast byla 69,3 %.

Zvolení členové zastupitelstva :

Volební strana číslo 1 – Občanská demokratická strana

Jaroslav Bulušek ( pořadí na hlasovacím lístku - 1. – počet hlasů 227 ), Jaroslav Pražák ( 2. – 190 hlasů ), Iveta Procházková ( 4. – 174 hlasů ), Ing. Jiří Janeba ( 3. – 138 hlasů )

Volební strana číslo 2 – SNK / Nezávislí

Mgr. Iva Šafránková ( 2. – 198 hlasů ), Jindřich Hněvsa ( 1. – 179 hlasů ), Zdeněk Vančura ( 4. – 169 hlasů )

Pořadí náhradníků :

Volební strana číslo 1 – Občanská demokratická strana

Bohuslav Kroupa ( 5. – 138 hlasů ), Bohumil Fadrhonc ( 6. – 68 hlasů ), Břetislav Zikmund st. ( 7. – 92 hlasů )

Volební strana číslo - SNK / Nezávislí

Břetislav Zikmund ml. ( 3. – 104 hlasů ), Milan Volejník ( 5. – 43 hlasů ), Pavel Zvolský ( 6. – 87 hlasů ), Miloš Mrázek ( 7. – 111 hlasů )

Divadelní představení.

Za deštivého podzimního počasí se uskutečnil 27. října 2002 zájezd do divadla Broadway v Praze, na původní český muzikál “Kleopatra”. Doprava autobusem byla hrazena z rozpočtu obce na kulturní akce, místním dětem zčásti přispěla na vstupné. Všichni se domů vraceli nadšeni.

Z místní matriky – žijeme v Pátku.

K 31.12.2002 bylo v naší obci trvale přihlášeno 522 osob. Během roku se do Pátku přistěhovalo 15 nových spoluobčanů a odstěhovalo se 14 lidí.

Navždy nás opustili tito spoluobčané :

Pan Bohumil Nedbalý, paní Marie Novotná, paní Libuše Šafránková, pan Jaroslav Čejka, pan Zdeněk Müller, paní Marie Blažková, paní Marie Doležalová a pan Josef Martinec

V roce 2002 se narodili noví spoluobčánci :

Adam Radoň, Tobiáš Pešička, Nela Raganová, Kristýna Zalabáková, Patrik Martinec, Jan Soukup, Gabriela Koťarová, Vanessa Bukovjanová, Ellen Matějková a Marie Müllerová

Vítání občánků.

Jako každoročně proběhlo dne 23. října 2002 v zasedací místnosti Obecního úřadu Pátek slavnostní vítání občánků. Zastupitelé obce vítali tyto děti narozené koncem roku 2001 : Tereza Kafková, Jan Doskočil a Jiří Šafránek a děti narozené v tomto roce : Adam Radoň, Luboš Javůrek, Nela Raganová, Patrik Martinec, Jan Soukup a Gabriela Koťarová. O kulturní program se postaraly děti z místní mateřské školky vedené ředitelkou paní Editou Hrdou.

Knihovna v roce 2002

Během roku 2002 navštěvovalo pravidelně místní knihovnu 75 čtenářů, z toho 22 dětí do 15ti let. Půjčeno bylo 1889 knížek, nejvíce beletrie pro dospělé. Celkem přibylo do knihovního fondu 194 titulů v celkové částce 19984,- Kč, nejen nákupem, ale i dary.

Všem našim spoluobčanům za dary knih pro místní knihovnu děkujeme.

 

 

Sdělení Obecního úřadu v Pátku.

Upozornění pro rodiče.

Žádáme rodiče nezletilých dětí, aby dohlédli na to, jak tráví svůj volný čas.

V obci narůstají stížnosti na chování dětí, které při svých hrách poškozují a ničí soukromý majetek. V případě zjištění nezletilého pachatele jsou to jeho rodiče, kteří ze zákona odpovídají za vzniklé škody.

Ničení veřejné zeleně.

Žádáme jezdce na koních a též řidiče motorových vozidel, aby ke svým jízdám nepoužívali veřejná prostranství porostlá zelení. Jízdou po těchto rozmočených pozemcích dochází k devastaci porostů a následně též ke zbytečným výdajům při údržbě těchto ploch.

Popelnice.

Podle platného zákona č. 185 / 20001 o odpadech připomínáme povinnost zaplatit poplatky pro rok 2003. Osoby s trvalým pobytem platí nadále částku 360,- Kč za rok. Splatnost je do 15.4.2003.

Je možno zaplatit polovinu a zbytek doplatit do 15.10.2003.

Podrobné znění vyhlášek je k dispozici na OÚ Pátek, či na Internetu.

Kontejnery.

Jelikož se množí nekázeň některých našich spoluobčanů v ukládání odpadů, připomínáme :

Kontejnery na rozměrný odpad a železo –

Odpad je možno odkládat vždy v pondělí od 8,00 hodin do 17,00 hodin.

Velký kontejner, umístěný na dvoře obecního úřadu, je určen pouze k odkládání odpadu, který se pro své rozměry nevejde do popelnice.

Do kontejneru se nesmí dávat nebezpečný odpad ( toxické barvy, obaly z barev, postřiky, pesticidy, televizory, ledničky, zářivky léky apod. ), dále odpad kompostovatelný včetně dřeva.

Na papír, sklo a plasty jsou určeny samostatné kontejnery rozmístěné v naší obci.

Rovněž do kontejneru na železo, který je umístěn na dvoře obecního úřadu, nelze odkládat žádný jiný odpad.

Odložení stavebního odpadu je nutno projednat předem na obecním úřadě.

Na domovní odpad jsou určeny popelnice !

 

 

 

Rok 2003. Co nás čeká ?

Pololetní prázdniny.

Ve čtvrtek 30. ledna dostanou školáci pololetní vysvědčení a v pátek 31. ledna mají jednodenní prázdniny.

Jarní prázdniny.

V našem okrese čekají jarní prázdniny na školáky v týdnu od pondělí 24. února do pátku 1. března 2003.

Výstavy v Lysé nad Labem.

6.2. –9.2.2003 – Řemesla 2003

9. národní výstava nářadí pro zpracování dřeva, kovů, skla a ostatních materiálů

20.2. – 23.2.2003 – Stavitel 2003

9. národní výstava stavebních materiálů a technologií

20.2. – 23.2.2003 – Střední Čechy

3. společná výstava měst, obcí, mikroregionů a podnikatelů Středočeského kraje

Rybářský svaz v Pátku.

Informace pro členy Českého rybářského svazu v Pátku.

Připomínáme všem našim členům povinnost zaplatit členský příspěvek do konce měsíce února 2003.

Členský příspěvek je pro letošní rok stanoven :

dospělý člen = 200,- Kč, mládež 16 – 18 let = 100,- Kč, děti = 50,- Kč

Mimořádná povodňová známka

Sněm ČRS dne 30.11.2002 rozhodl o povinném členském příspěvku pro všechny dospělé členy ve výši 100,- Kč. Výnos je určen k pokrytí škod způsobených povodněmi v roce 2002.

Veškeré poplatky je možno zaplatit každou sobotu do konce února od 10,00 hodin do 12,00 hodin na rybářské chatě.

Členská schůze se bude konat dne 21. února 2003 od 18,00 hodin v hostinci U Lazarů.

Výbor MO ČRS v Pátku.

Výroční schůze sportovců.

Sportovci pořádají výroční schůzi v sobotu 22. února 2003 od 17,00 hodin v kabinách TJ Pátek.

Ples sportovců.

Jako každoročně budou pořádat místní sportovci tradiční sportovní ples. Bude se konat v pátek 14. března 2003 od 20,00 hodin. K tanci a poslechu bude hrát hudební skupina pana Vlasáka. Všichni jsou srdečně zváni.

Rok 2003 – co nás čeká a asi nemine ?

Minimální mzda se zvýší o pětistovku, bude tedy činit 6200,- Kč

Důchodci se dočkají valorizace důchodu, vzrostou v průměru o 215,- Kč, takže průměrný důchod bude činit 7060,- Kč

Plyn podraží v průměru o 4,2 %, v každém kraji to bude jinak. Ve Středočeském zdraží o 4 %

Elektřina zlevní v našem kraji nepatrně , jen o 0,6 % , na Moravě zlevní o 8 až 9 %

Ceny potravin jsou stabilní už déle než dva roky

Silná konkurence udrží ceny nadále, doplatí na to zemědělci

Územní veřejná správa

Od 1. ledna 2003

Okresní úřady skončily činnost k 31.12.2002, jejich dosavadní kompetence přecházejí na jiné úřady.

 1. Obecní úřady .

( obce s rozšířenou působností )

 1. Krajský úřad.

 1. Územní správní úřady.
 2. Pozemkový úřad

  - rozhodnutí o pozemkových úpravách, o restitučních nárocích

  Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

  - správa majetku státu

  Archivy

  - oblastní archivy, archivní správa

 3. Ústřední správní orgány.

Ministerstvo vnitra

- dozor nad samostatnou působností obcí

Hasičský záchranný sbor

- krizové řízení

Ministerstvo pro místní rozvoj

- programy Evropské unie, např. Sapard

Ministerstvo kultury

- v případě mimořádného společenského zájmu na zachování kulturní památky poskytuje příspěvek ze státního rozpočtu

Pro správní řízení pravomocně neskončené do 31.12.2002 je zákonem prodloužena lhůta k vyřízení žádosti do 30 dnů, tedy do 60 dnů.

Okresních úřadů bylo celkem 73, ale obcí s rozšířenou působností bude 205, takže by se výkon státní správy měl přiblížit k občanům.

Movitý majetek okresních úřadů se dělí a převádí na obce, kraje a jiné úřady, na něž přecházejí agendy okresních úřadů.

Finanční náklady, spojené s přípravou obcí s rozšířenou působností na výkon státní správy, řeší stát finančním příspěvkem v celkové výši 16,2 mil. Kč pro jednu obec.

 

Nová samospráva na našem okrese.

Okres Nymburk se rozdělil do tří mikroregionů – Nymbursko, Poděbradsko a Lysecko, které vznikly ze zaniklého okresního úřadu a převzaly valnou část kompetencí okresního úřadu.

Pro Obec Pátek je pověřeným úřadem Městský úřad Poděbrady,

kde se nové úřady nacházejí v budově skláren u nádraží, kterou veřejnost zná pod názvem “Pentagon”. Jsou v ní umístěny tyto odbory:.

Odbor Dopravy telefon 325 600 430

Odbor Sociálních věcí a zdravotnictví tel. 325 600 460

Odbor Živnostenský tel. 325 600 450

Odbor Životního prostředí tel. 325 600 480

Odbor Správních činností tel. 325 600 441 = evidence obyvatel, občanské průkazy, pasy

Úřední hodiny.

Pondělí, středa : 8,00 – 11,00 a 12,00 – 17,00 hodin

Důležitá telefonní čísla :

325 600 211 – ústředna

Ostatní odbory městského úřadu v Poděbradech sídlí na Jiřího náměstí 20/1

Vedení města :

325 600 200 – starosta

325 600 203 – místostarosta

325 600 201 – tajemník úřadu

Odbory :

325 600 230 – odbor školství, kultury a vnitřních věcí

325 600 240 – matrika

325 600 250 - odbor investic a správy majetku

325 600 220 – odbor finanční

325 600 270 – odbor výstavby a územního plánování

Kontakty :

e-mail = meu@město-podebrady.cz

internetové stránky = www.město-podebrady.cz

 

 

Vydává Obecní úřad v Pátku nákladem 180 kusů v lednu 2003. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod číslem MK ČR E 10856.

Případné připomínky, náměty, své názory a příspěvky do dalších vydání “Páteckého plátku” adresujte obecnímu úřadu. Neprodejné.