P Á T E C K Ý P L Á T E K

Číslo 3 / 2002

Zprávy z naší obce za 2. čtvrtletí roku 2002.

Co nás čeká nového v roce 2002 ?

 

Zprávy z OÚ Pátek.

Ve 2. čtvrtletí roku 2002 se uskutečnilo pět zasedání obecního zastupitelstva.

Doslovné znění zápisů ze zasedání obecního zastupitelstva je též umístěno na INTERNETU adresa: www. obec@obecpatek.cz

Dne 23. dubna 2002 (4 / 2002)

b) zápis z valné hromady svazku obcí “Cidlina” ze dne 21.3.2002

c) zápis z valné hromady “NY-KO” ze dne 25.3.2002

d) informaci, že veškerý CO materiál, který byl v majetku obce, byl předán do centrálního skladu

Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje

Dne 7. května 2002 (5 / 2002) – mimořádné zasedání.

Dne 21. května 2002 (6 / 2002)

Dne 3. června 2002 (7 / 2002) – mimořádné zasedání.

Obecní zastupitelstvo jednomyslně schválilo text Výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku

k podání nabídky na zhotovitele stavby pro opakované výběrové řízení na dodavatele

stavby “Splašková tlaková kanalizace Pátek”

Dne 20. června 2002 (8 / 2002)

 

Následující zasedání obecního zastupitelstva se konají v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pátku v těchto termínech :

16. července 2002, 20. srpna 2002 a 17. září 2002 vždy od 19.00 hodin.

Všechna zasedání jsou veřejnosti přístupná a všichni spoluobčané jsou srdečně zváni.

Jubilea.

Ve třetím čtvrtletí roku 2002 oslaví významná životní jubilea tito naši spoluobčané:

Pan František Votava, Pátek 161

Pan Otakar Hráský, Pátek 2

Pan Zdeněk Horyna, Pátek 80

Paní Hana Málková, Pátek 165

Pan Bohuslav Zvolský, Pátek 173

Pan Ladislav Novotný, Pátek 34

Paní Blanka Volejníková, Pátek 166

Paní Zdeňka Fadrhoncová, Pátek 64

Všem srdečně blahopřejeme!

Žijeme v Pátku.

Volby do Parlamentu ČR.

Ve dnech 14. a 15. června 2002 se konaly volby do Parlamentu ČR. V naší obci bylo zapsaných 412 voličů, odevzdáno bylo 269 hlasů, všechny platné, tj. 65,29 % . Výsledky:

ODS 135 hlasů tj. 50,19 %

ČSSD 56 hlasů tj. 20,82 %

Koalice KDU-ČSL, US-DEU 32 hlasů tj. 11,9 %

KSČM 21 hlasů tj. 7,81 %

Strana zelených 9 hlasů tj. 3,33 %

Sdružení nezávislých 4 hlasy tj. 1,49 %%

Strana za životní jistoty 4 hlasy tj. 1,49 %

Republikáni Miroslava Sládka 3 hlasy tj. 1,12 %

a po 1 hlasu tj. 0,37 získaly strany: Volba pro budoucnost, Naděje, ČSNS, Strana venkova – spojené občanské síly a Pravý blok.

EVA – elektronická vlídná administrativa – nabízí víc a víc.

Vážení spoluobčané, rádi bychom vás informovali o změnách, které dozná v první polovině července systém EVA. Pro ty, kteří se ještě s Evou neseznámili, připomínáme, že se jedná o systém komunikace občana s příslušným úřadem pomocí speciálního komunikačního zařízení, které je v rámci ročního zkušebního provozu umístěno i v naší obci, konkrétně v chodbě obecního úřadu (informační leták k dispozici na OÚ).

Provozovatelé tohoto systému vyhodnotili připomínky uživatelů a zkušenosti z půlročního provozu a výsledkem jsou změny, které zjednoduší ovládání a rozšíří počet životních situací řešitelných prostřednictvím systému EVA (jedná se např. o vyřizování OP, cestovních dokladů a další).

Podstatnou a důležitou inovací je rozšíření poskytovaných informací o postupech řešení prakticky všech životních situací, se kterými se člověk může setkat. Namátkou je možno jmenovat záležitosti daňové, pracovněprávní, vše co se týká koupě a prodeje nemovitostí, atd. EVA poradí, jaké doklady jsou k vyřízení požadovány, kde a kdy je možno záležitost vyřídit, jak je daná věc legislativně ošetřena, atp. Informace bude možno na stánku vytisknout, včetně potřebných formulářů.

Specificky v Pátku budou v Evě dostupné informace o aktuálním vývoji ve věci plánované výstavby kanalizace, včetně možnosti řešit stavební povolení na přípojku.

Pozitivní zprávou je i to , že na základě dotace MF ČR se do systému od září tohoto roku zapojí dalších 40 měst a obcí ve Středočeském kraji. Systém by se měl stát i důležitým informačním kanálem při připravované reorganizaci územně-správních celků.

Důležitá informace na závěr: Každý zaregistrovaný uživatel může využít stánek EVA pro bezplatné vyhotovení 10 kopií libovolného textu formátu A 4 měsíčně.

Další informace: www.naseeva.cz/zpravodaj a přímo na stánku EVA na OÚ Pátek.

Důležité upozornění 1. a 2. listopadu VOLBY !

Budeme volit 7 členů zastupitelstva obce, kteří ze svého středu volí starostu.

V měsíci listopadu končí volební mandát současného obecního zastupitelstva, tak Vám připomínáme Sbírku zákonů č. 152/1994 – Volební zákon.

§ 7 Členem zastupitelstva v obci může být zvolen každý volič, který má v obci trvalý pobyt

§ 25 Kandidátní listiny pro volby zastupitelstva v obci mohou podávat:

  1. volební strany – každá může podat pouze jednu kandidátní listinu
  2. kandidátní listiny se podají nejpozději 66 dnů přede dnem voleb ve dvojím stejnopise k registraci na Městský úřad v Poděbradech do 27. srpna do 16 hodin
  3. tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát, nebo sdružení kandidátů, připojí volební strana ke kandidátní listině petici podepsanou nejméně 25 voliči podporujícími jejich kandidaturu, s uvedením jména, příjmení, rodného čísla a trvalého pobytu (podpisy kandidátů se nezapočítávají)

§ 26 Obsah kandidátní listiny: Název zastupitelstva v obci, název volební strany, jména a příjmení kandidátů, jejich rodná čísla, jejich povolání a trvalý pobyt a členství v politické straně, popřípadě uvedení, že nejsou členy žádné politické strany. Pořadí na kandidátní listině, označení zmocněnce a jeho náhradníka, nezávislý kandidát nemá zmocněnce. Jde-li o koalici politických stran, označení politické strany, která kandidáta navrhla. Jde-li o sdružení politických stran a nezávislých kandidátů, označení, že jde o nezávislého kandidáta. Podpis zmocněnce politické strany, u nezávislého kandidáta podpis kandidáta.

Volební strana může na kandidátní listině uvést nejvýše 7 kandidátů.

Ke kandidátní listině musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině do téhož zastupitelstva.

Počet volebních stran, sdružení nezávislých kandidátů nebo jednotlivých kandidátů není omezen.

Přesné znění Volebního zákona je k dispozici na Obecním úřadě v Pátku.

 

Sdělení Obecního úřadu v Pátku.

Vážení spoluobčané.

Jak jsme Vás již informovali, byla naší obci poskytnuta Státním fondem životního prostředí 60 % dotace na stavbu splaškové tlakové kanalizace. Předpokládaná cena stavby dle projektové dokumentace činí 22 milionů 220 tisíc Kč, což pro naši obec znamená 4 miliony 440 tisíc Kč zaplatit v hotovosti a zbývající 4 miliony 440 tisíc Kč si od Státního fondu vypůjčit.

Ve čtvrtek 20. června proběhlo již druhé výběrové řízení na zpracovatele tohoto díla, které určilo za dodavatele stavby firmu NEPTUN – PRESSKAN Prostějov, se kterou bude uzavřena smlouva o dodávce.

Jelikož ne na vše poskytuje Státní fond životního prostředí dotaci, budeme nuceni přistoupit na základě písemných smluv o připojení k Vaší finanční spoluúčasti. Předpokládaná účast na financování kanalizačních přípojek bude pravděpodobně cca 12 tisíc Kč. U občanů, kteří mají na tuto akci uzavřeno stavební spoření, bude finanční krytí uhrazeno z tohoto spoření.

Ostatní naši spoluobčané budou tuto částku hradit v hotovosti, nebo bankovním převodem na účet obce. Doufáme, že se nám podaří stavbu zahájit do konce tohoto roku.

Těm, kteří se nebudou moci z různých důvodů podílet na finanční spoluúčasti nebude přípojka zavedena. Vlastníky nemovitostí u nichž nedojde k realizaci napojení na společnou kanalizaci upozorňujeme na zákonnou povinnost prokazování způsobu likvidace splaškových vod. Na pozdější připojení se již nebude vztahovat dotace. Cena jedné jímky s čerpadlem, signalizací a ovládací skříňkou je v současné době 42 000,- Kč.

 

 

 

Dále Obec Pátek požádala o 100% dotaci s  podporou Evropské Unie – program SAPARD na vybudování vodovodu. Tuto stavbu v hodnotě 10 milionů by musela celou zaplatit (půjčka v České spořitelně a.s.), kterou následně fond proplatí. Podmínkou fondu SAPARD je ale skutečné využití díla. Fond na základě dosažených výsledků v odběru pitné vody a ekonomické návratnosti dílo posoudí a dle zjištěných skutečností i zaplatí. Zde hrozí nebezpečí, že z původně slíbených 100% dotace dojde k úhradě pouze v té výši, která bude závislá na skutečně odebíraném množství pitné vody. To znamená, že při odběru 40% z projektovaného množství může dojít též k 40% plnění ze strany programu SAPARD, což by znamenalo nezaplacení půjčky šesti milionů Kč.

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že stavba je ze strany naší obce realizovatelná pouze v případě maximálního naplnění projektovaných odběrů pitné vody.

Z tohoto důvodu Vás žádáme o Vaše závazné vyjádření na připojeném dotazníku.

Tlaková kanalizace v obci Pátek.

Firma Neptun Presskan s.r.o. na základě přípravy realizace stavby tlakové splaškové kanalizace v naší obci bude řešit doplnění projektové dokumentace pro realizaci stavby.

S tímto souvisí návštěva projektanta, kde u každé nemovitosti projektant přesně zaměří umístění čerpací šachty a určení napojovacího místa el. energie.

Návštěva projektanta bude probíhat ve třech etapách:

I. etapa ve dnech od 15. do 19. července

II. etapa ve dnech od 5. do 9. srpna

III. etapa ve dnech od 12. do 15. srpna Projektant paní Eva Radová, tel. 040 / 673 61 34

Změnu termínu návštěvy projektanta je možno upřesnit na obecním úřadě.

Výstavba inženýrských sítí.

V tomto čtvrtletí bude též zahájena výstavba infrastruktury v budoucí zástavbě 31 rodinných domů (lokalita B) v prostoru za fotbalovým hřištěm.

Družební návštěva v Pátku nad Ohří.

V sobotu 29.6.2002 se uskutečnilo již páté družební setkání s občany Pátku nad Ohří. V rámci vzájemné spolupráce byla uskutečněna dvě fotbalová utkání (stará garda + A mužstvo), soutěž hasičských družstev, přehlídka staré hasičské techniky, výstava ručních prací místních žen spojená s historií obce a na závěr taneční zábava.

Dětský den.

Dětské rybářské závody.

Rybářské závody pro děti se konaly v rámci MDD dne 8. června na povodí Sánské struhy pod patronací MO ČRS v Pátku. I přes občasný deštík, který se později změnil na vytrvalý, se děti registrovaly již od půl osmé, samotné soutěžení vypuklo po 8 hodině. Dle prezentační listiny se závodů zúčastnilo 40 dětí, které byly rozděleny do sedmi skupin po šesti, podle pořadí jak přicházely byly rozmístěny v úseku od myslivecké lávky až k Lazarovu mlýnu. Závody probíhaly ve čtyřech kategoriích. Vyhlášení výsledků proběhlo po 10 hodině, podle celkové délky ulovených ryb. Celkem bylo uloveno 14 ryb o celkové délce 394 cm.

I. kategorie – dívky: 1. Vaňková Bára (40 cm)

2. Pokorná Žaneta (38 cm)

3. Svobodová Pavla (31 cm)

II. kategorie – chlapci 3 – 10 let: 1. Zikmund David (45 cm)

2. Suchánek Olda (42 cm)

3. Hartman Standa (26 cm)

II. kategorie – chlapci 11 – 15 let: 1. Bulušek Petr (44 cm)

2. Zumr Tomáš (43 cm)

3. Vyhlídal Štěpán (29 cm)

IV. kategorie – registrovaní rybáři: vítěz nebyl určen, protože nikdo rybu neulovil.

Vítězové jednotlivých kategorií obdrželi živého kapra. Po vyhlášení vítězů dostali všichni soutěžící dárkový balíček, limonádu a buřta, kterého si mohli na připraveném ohni upéct.

Sportovní odpoledne.

Sportovní odpoledne MDD bylo z důvodu nepřízně počasí přesunuto na sobotu 15. června 2002 od 13 hodin. Uskutečnilo se ve sportovním areálu na fotbalovém hřišti TJ Pátek. Celkem bylo zaregistrováno 73 dětí. Každý obdržel lístek na limonádu, buřta a koláč. Všichni soutěžící po splnění svých úkolů získali balíček sladkostí.

  1. kategorie – předškolní děti do 6 let
  2. Na tyto děti čekal pohádkový okruh “Perníková chaloupka”, kde musely sbírat jahůdky, olupovat perníček, hledat pohádkové postavy na obrázku, prolézt tunelem před dvěma opravdovými čarodějnicemi a ujet jim na koloběžce. Za splnění každého úkolu získaly na soutěžní kartičku obtisk obrázkového tiskátka.

  3. kategorie – děti ve věku od 6 do 10 let
  4. Závodilo se v těchto sportovních disciplínách: šplh na kovové tyči, skákání v pytlích, jízda zručnosti na koloběžce, chytání rybiček a vědomostním kvízu –Abeceda.

  5. kategorie – děti od 10 do 15 let

Účastníci se vydali na okruh po vesnici “Šipkovaná”, kde je čekalo 19 otázek a při správné odpovědi si každý vyluštil tajenku.

Turnaj v košíkové.

Hrála tříčlenná družstva na jeden koš, vyřazovací zápasy. Celkem soutěžilo šest družstev:

“Barbados” Geislerová, Čápová, Šafránek – toto družstvo se stalo vítězem

“Sparta” Suchá, Žeravá, Drobná

“Girls” Zychová, Moravcová, Pokorná

“Koblížci” Šoula, Hartman, Šemlej

“Dragouni” Kadlecová, Vaněk, Vídeňský

“Stará garda” Junek, Zumr, Křap

Na hřiště dorazili též místní hasiči s motorovou stříkačkou. Další disciplínou byl zásah vzdáleného terče proudnicí.

O zbylé ceny a reklamní předměty se podělily děti vylosované v tombole na závěr Dětského dne.

Poděkování patří všem sponzorům, kteří přispěli na MDD: p. Svoboda, manželé Běhalovi, manželé Fiedlerovi, fi. FI-ŠO p. Fiala a Šoula, p. Fajman, p. Serbusová, ČMS Pátek, ČRS Pátek, OÚ Pátek, TJ Pátek.

Fotbal v Pátku

Po ukončení jarní části fotbalové sezóny 2001 / 2002 skončili naši sportovci takto:

Dospělí Pátek A

V okresním přeboru na 9. místě se 30 body, skóre 36 : 44

Dospělí Pátek B

Ve IV. třídě skupiny C na 4. místě s 51 body, skóre 63 : 24

Dorost Pátek

V okresním přeboru na 12. místě s 18 body, skóre 35 : 68

Žáci Pátek

V okresním přeboru na 12. místě s 20 body, skóre 30 : 60

Nejlepší střelci v okresním přeboru dospělých z Pátku A – M. Vančura 7 branek, Leština a Kupecký

po 5 brankách, Paďour 4 branky, Šafránek a V. Soběslav po 3 brankách, Bartheldy, Bulíř a Zedník po 2 brankách.

Víkendový zájezd do Bohouňovic.

21. června 2002 pořádalo vedení družstva žáků dvoudenní výlet do Bohouňovic. V rámci výletu byl pobyt ve stanech, koupání v místním koupališti, příprava ohně, opékání buřtů, výlety do přírody, soutěže, vodní pólo, stezka odvahy a v neposlední řadě vyhlášení nejlepších hráčů za celou fotbalovou sezónu 2001 – 2002 a rozloučení s hráči, odcházejícími do družstva dorostu.

Nejlepší střelec – Martin Paclík

Nejlepší účast na trénincích – David Šafránek

Nejlepší hráč – Marek Žižka

Zájezdu se zúčastnilo celkem 21 žáků a 8 dospělých (manželé Šafránkovi, Manželovi, Pavézkovi a Krulišovi). Vzhledem k příznivému počasí se celý průběh výletu velmi vydařil.

V sobotu se konalo přátelské utkání TJ Zásmuky – TJ Pátek, které skončilo příznivě pro domácí družstvo stavem 5 : 3, góly za hosty: Šafránek D., Král J., Král M.

Všechny děti i dospělí byli s pobytem spokojeni a do budoucna uvažují o jeho zopakování.

Na závěr bychom rádi poděkovali panu Zdeňku Vančurovi za sponzorský dar, panu Luboši Javůrkovi za bezplatný odvoz a všem dospělým za pomoc při organizaci.

Veronika Šafránková

Rybářský svaz v Pátku.

Pro pátecké rybáře začala rybářská sezóna již 1. května. Od tohoto dne byl povolen rybolov, ale s určitým omezením, na revíru Sánské struhy v úseku od topolu k Novým Mlýnům a dolní úsek od Lazarova mlýna do ústí Mrliny bez omezení. Celé povodí bylo dle Jednotného rybářského řádu pro rybolov otevřeno od 16. června.

Naši spoluobčané mohou v této době spatřit rybáře vracející se od vody s pěknými úlovky. Mezi tyto úlovky patří sumec delší než 50 cm a kapr vážící více jak 6 kg.

Za bohatými úlovky se však skrývá spousta brigádnických hodin, které musí rybáři odpracovat, aby dostali povolení k rybolovu. Na celkové rekonstrukci Sádek, odbahnění, podezdívky pro oplocení a vybudování oplocení bylo odpracováno 300 hodin.

V těchto dnech bude dán do užívání plůdkový rybník ve Vršálích. Na tomto rybníce odpracovali rybáři 320 brigádnických hodin. Na osázení břehů tohoto rybníka ostřicí se podílel i rybářský potěr, dětský rybářský kroužek, který zde odpracoval 50 hodin.

Po několika letech se našim rybářům podařilo vytřít plůdek kapra. V letošním roce se počítá též s odchovem plůdku amura.

Rybáři se tradičně podíleli na organizaci MDD v obci pořádáním Dětských rybářských závodů. Škoda, že počasí nepřálo a ryby nebraly.

V nadcházejícím prázdninovém období přejeme všem našim malým rybářům hodně rybářského štěstí a hezké prázdniny.

“Léto” ve středním Polabí.

Pátek

Vavřinecká pouť bude v neděli 11. srpna 2002

Tradiční posvícení se bude konat 8. září 2002

Výstaviště Lysá nad Labem

KVĚTY 2002 – 6. celostátní výstava květin, 11. 7. – 14. 7. 2002

DOMOV A TEPLO 2002 – 8. výstava bytového vybavení, nábytku a tepla, 29. 8. – 1. 9. 2002

KŮŇ 2002 - 9. výstava koní a všeho, co k nim patří, 20. 9. – 22. 9. 2002

ZEMĚDĚLEC 2002 – 17. národní výstava zeleně, mechanizace, pěstitelství, chovu, květin, ekologie a zpracování výpěstků, 10. 10. – 13. 10. 2002

NÁŠ CHOV 2002 – 7. výstava hospodářských zvířat, technologií pro chov a veterinárních pomůcek, 10. 10. – 13. 10. 2002

Lysá nad Labem

31. 8. 2002 – VI. Ročník Šporkových slavností

1.9. 2002 – tradiční cyklistický výlet v rámci slavností

28. 9. 2002 – Oslavy dne železnice, jízda parního vlaku a další doprovodné akce

Sadská

26. 7. – 27. 7. 2002 - nultý ročník hudebního festivalu na jezeře, festival zaměřený na pop-rock, folk a country

Benátky nad Jizerou

24. 8. 2002 – Mistrovství ČR ve vodním slalomu a sjezdu veteránů, od 9 hodin na slalomové dráze v Obodři

15. 9. 2002 – Mistrovství ČR v motocrosu, od 13 hodin na motokrosovém závodišti ve Kbele

Nymburk

31. 8. – 1. 9. 2002 – Nymburský jarmark a posvícení

Poděbrady

8. 9. 2002 – přehlídka dechovek

Kolín

31. 8. 2002 – Poslední den na ostrově, poslední den prázdnin na Kmochově ostrově pro všechny děti, dospívající i dospělé

Kouřim

31. 8. 2002 – Putování s pohádkou, aneb Loučení s prázdninami

31. 8. – 1. 9. 2002 – Není řemeslníka nad… , dny lidových řemesel ve skanzenu

20. 9. – 22. 9. 2002 – Posvícení

Kutná Hora

15. 8. – 17. 8. 2002 – Kutnohorská kocábka

13. 9. – 21. 9. 2002 – Hudební festival Kutná Hora

29. 9. 2002 – Svatováclavské slavnosti

Čáslav

14. 9. – 15. 9. 2002 – Dny evropského dědictví, zpřístupnění památek zdarma.

 

 

Vydává Obecní úřad v Pátku nákladem 180 kusů v červnu 2002. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod číslem MK ČR E 10856.

Případné připomínky, náměty, své názory a příspěvky do dalších vydání “Páteckého plátku” adresujte obecnímu úřadu. Neprodejné.