P Á T E C K Ý      P L Á T E K

 

ČÍSLO  4 / 2001

 

Místní zpravodaj za 3. čtvrtletí roku 2001 ( pátecké události ).

Co se stalo v obci nového ?  Co nás čeká a nemine ?

                                               

Zprávy z obecního úřadu.

V 3.čtvrtletí roku 2001 se uskutečnila tři pravidelná a jedno mimořádné zasedání obecního zastupitelstva.

 

Dne 17. července 2001 ( 8 / 2001 )

-           zastupitelstvo projednalo zprávu finančního výboru, kterou schvaluje čerpání rozpočtu Obce Pátek za rok 2000 bez připomínek a schvaluje výsledek hospodaření obce Pátek za rok 2000

-           bere na vědomí zápis z valné hromady svazků obcí „Cidlina“ ze dne 28.6.2001

-           byla projednána a schválena smlouva o dílo na zpracování projektu na inženýrské sítě v lokalitě „B“ uzavřená mezi Obcí Pátek a Ing. Milanem Ipoltem, Husova čp.505, Poděbrady

-           zastupitelstvo bylo informováno o podání žádosti o dotaci na kanalizaci a ČOV v rámci svazků obcí „Cidlina“

-           bylo vzato na vědomí oznámení Středočeské energetické a.s. hlavní správy v Praze, o prominutí podílu odběratele dle vyhlášky MPO 169/95 Sb.                  pro 3 odběrná místa v souvislosti s výstavbou vodovodu a kanalizace

-           bylo znovu upozorněno na volně pobíhající psy

 

Dne 21. srpna 2001 ( 9 / 2001 )

-           zastupitelstvo projednalo nabídku EVČ s.r.o. Pardubice na zpracování projektu neveřejných kanalizačních přípojek pro stavební povolení ( včetně geodetického doměření ve dvorech jednotlivých vlastníků dotčených nemovitostí) na řad tlakové kanalizace za 67 000,- Kč a rozhodlo o akceptování této nabídky

-           bylo informováno o jednání valné hromady svazků obcí „Cidlina“                       ze dne 16.8.2001

-           zastupitelé projednali nutnost opravy schodů vstupní části obecního úřadu a též přeložení chodníku jak na OÚ, tak do místní mateřské školy, které jsou poškozeny kořeny lip

                                                                                                                                                                                                                 

Dne 4. září 2001 ( 10 / 2001 ) – mimořádné zasedání

-           zastupitelstvo rozhodlo o realizaci tlakové kanalizace dle projektu zpracovaného EVČ s.r.o. Pardubice spojené s přepravou odpadních vod na ČOV Poděbrady

-           Ing. Hubáček, jednatel společnosti KTP s.r.o. nabídl obci zpracování žádosti          o dotace na Fond životního prostředí pro stavbu kanalizace za 25 000,-Kč.,           30 000,- Kč

-           Ing. Šebek představil firmu Rekomont a.s. zabývající se mimo jiné výstavbou ČOV

-           oblastní ředitelka Raiffeisen E.Hnízdilová nabídla financování investičních akcí obce pomocí stavebního spoření jednotlivých občanů

 

 

 

Dne 18. září 2001 ( 11 / 2001 )

-           zasedání zahájil a řídil pan Pražák, který vyzval přítomné, aby minutou ticha uctili památku obětí teroristického útoku na WTC v New-Yorku a na Pentagon    ve Wahingtonu. Tento čin teroristů v úterý 11.9.2001 otřásl celým světem.           

-           zastupitelstvo projednalo dopis MěÚ Poděbrady a jmenovalo tyto oddávající :

Jaroslav Bulušek – starosta,  Jaroslav Pražák – zástupce starosty

-           byl vzat na vědomí zápis z valné hromady svazků obcí „Cidlina“ ze dne 13.9.2001 

-           zastupitelstvo rozhodlo uskutečnit příští zasedání dne 16.10.2001 od 18 hodin jako veřejné v  místním hostinci a projednat s občany problematiku financování  výstavby kanalizace

-           bylo projednáno oznámení Ministerstva životního prostředí o zahájení správního řízení ve věci udělení vyjímky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů, kterým projednává žádost pana Martina Fadrhonce, bytem Pátek čp.64, o povolení chovu sokola stěhovavého ; obecní zastupitelstvo konstatovalo, že Obec Pátek nemá proti tomuto chovu námitek

-           bylo projednáno oznámení Ministerstva kultury ČR o uvolnění prostředků           na nákup počítačů a zapojení internetu do místní knihovny

-           bylo schváleno uspořádání hromadného zájezdu na divadelní představení

 

Následující zasedání obecního zastupitelstva se konají v těchto termínech :

16. října 2001 veřejné zasedání v místním hostinci a v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pátku ve dnech 20. listopadu 2001 a 18. prosince 2001 vždy od 18.00 hodin.

Všechna zasedání jsou veřejnosti přístupná a všichni spoluobčané jsou srdečně zváni.

 

 

 

 

Jubilea.

 

Během následujícího čtvrtletí oslaví významná životní jubilea tito naši spoluobčané :

Paní Ivanka Kroupová, Pátek 76

Paní Věra Sobotková, Pátek 30

Paní Marie Janebová, Pátek 21

Pan Slavomír Malý, Pátek 129

Paní Věra Čechová, Pátek 122

Paní Olga Fajmanová, Pátek 169

Paní Zdeňka Beková, Pátek 29

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme !                                                                              

 

 

 

TJ Pátek – „Memoriál Pavla Fecáka

25. srpna 2001 uspořádala Tj Pátek, oddíl fotbalu další ročník žákovského turnaje. Pozvání přijali oddíly fotbalu SK Slovan Poděbrady, Sokol Milovice, TJ Sokol Všechlapy a domácí celek TJ Pátek pod vedením paní Ivy Šafránkové a trenéra pana Romana Šafránka. Po přivítání všech přítomných a rozhodčího pana Františka Křivky, zahájil turnaj pan Nikolaj Hnát. Průběh turnaje byl následující :

Sokol Milovice – SK Slovan Poděbrady  1:2 (1:1) penalty 2:4

Branky : Müller –Šťastný, Vortel

TJ Pátek – TJ Sokol Všechlapy  6:1 (2:0) penalty 2:3

Branky : Paclík Martin 3x, Junek Jakub, Kroutil Jan, Šafránek David – Záveský

O  3. – 4. místo :

TJ Sokol Všechlapy – Sokol Milovice  3:5 (2:3) penalty 4:3

 Branky : Kyncl, Hořejš 2x, - Kocián M. 5x

Finále :

SK Slovan Poděbrady – TJ Pátek  1:0 (0:0)  penalty 2:1

Branky : Šťastný

Konečné pořadí turnaje :

1.      SK Slovan Poděbrady

2.      TJ Pátek

3.      Sokol Milovice

4.      Tj Sokol Všechlapy

Nejlepší střelci turnaje : Kocian M. 5x ( Sokol Milovice), Paclík M. 3x ( TJ Pátek ),

Hořejš 2x ( TJ Sokol Všechlapy), Šťastný 2x ( SK Slovan Poděbrady)

Vítěz turnaje obdržel putovní broušený pohár, diplom a dortové zákusky, další oddíly v pořadí dostaly diplomy a zákusky.

V průběhu turnaje delegace vedoucích a hráčů uctila památku zasnulého pana Pavla Fecáka položením kytice na jeho hrob na místním hřbitově.

 

Pozvání na podzimní výlovy.

Pátečtí  rybáři  zvou  všechny  spoluobčany,  především  děti,  na  podzimní  výlovy rybníků, které  se budou konat vždy v sobotu a to : 

dne      13.10.2001 -  rybník Skála

a dne   20.10.2001 -  rybník Velký.

Začátky všech výlovů jsou v 8 hodin. Všichni jste srdečně zváni.

 

Ošacovací středisko.

Ošacovací středisko ČČK v Poděbradech je v provozu od září každý čtvrtek                 od 15 hodin do 17 hodin. Je zřízeno v bývalé stavební buňce u zimního stadionu. Shromažďují se zde oděvy a obuv, které se převáží do centrálního skladu  ČCK          v Liberci, kde se třídí podle požadavků z tuzemska či zahraničí

 

Pouť.

O víkendu 11. a 12. srpna se konala v obci tradiční pouť. Na návsi bylo od čtvrtka několik atrakcí pro děti a střelnice. V sobotu se uskutečnila pouťová zábava na letním parketě u hřiště a též v sále místního hostince. Obě taneční zábavy byly hojně navštíveny a vydařily se.

 

Posvícení.

Ve dnech 8. a 9. září proběhlo v obci posvícení. Tentokrát bez atrakcí. Pro nepřízeň počasí se nekonala posvícenská zábava na letním parketě u hřiště. V místním hostinci začala posvícenská zábava ve 20 hodin, ale pro malý počet návštěvníků, celkem asi 25 lidí, hudební skupina, která hrála k tanci a poslechu, zábavu ukončila po 22 hodině a všem zúčastněným bylo vráceno vstupné. Zřejmě raději každý doma sledoval televizní programy.

 

Životní minimum.

Od 1. října 2001 došlo ke změně životního minima.

Pro jednotlivce :                             Pro domácnost :

dítě do 6 let - 1690,- Kč                 jednotlivec – 1780,- Kč

 6 – 10 let – 1890,- Kč                   dvoučlenná dom. – 2320,- Kč                                                                                                   10 – 15 let – 2230,- Kč                  tří- až čtyřčlenná dom. – 2880,- Kč

15 – 26 let – 2450,- Kč                  pěti- a vícečlenná dom. – 3230,- Kč

dospělý – 2320,- Kč

V důsledku zvýšení životního minima vzrostou též dávky státní sociální podpory.

Na bezplatné telefonní lince Ministerstva práce a sociálních věcí č. 0800 189810          se dá zjistit, zda má rodina nárok na přídavky na děti. Na adrese „ www.mpsv.cz     je možné spočítat životní minimum rodiny.

 

Veřejný pořádek.

Co si máme představit pod pojmem veřejný pořádek ?

Veřejný pořádek je upraven i v právních normách, ale hlavně to jsou pravidla chování, která nenajdeme v žádném zákoně, a také vzájemná tolerance spoluobčanů.

Všichni by tedy měli například respektovat dobu nočního klidu, která je stanovena předpisem Ministerstva zdravotnictví od 22 hodin do 6 hodin ( §9 odst. 2 vyhlášky č.13 / 1997 Sb.). Také se bohužel některé nezletilé děti pohybují po katastru obce        i mimo něj po 22. hodině bez dozoru rodičů.

 

Volné pobíhání psů.

Stále se opakují. Dávejte si proto na své psy větší pozor, aby zbytečně neohrožovali děti, ale často i omezují silniční provoz.

 

 

Kontejner na železo.

Každé pondělí  je u Obecního úřadu k dispozici též samostatný kontejner na železný odpad, který nepatří do popelnic.

 

Internet.

Díky dotaci bude během měsíce listopadu v místní knihovně zprovozněn Internet pro veřejnost. Přesný termín, provozní doba a ceny za používání budou vyhlášeny rozhlasem a též vyvěšeny na nástěnce před obecním úřadem.

 

Svoz popelnic.

Od 1. října 2001 se popelnice vyváží pravidelně každý pátek.

 

Divadelní představení.

V sobotu 3. listopadu 2001 je pořádán zájezd na divadelní představení „Kaligula“ s Jiřím Langmajerem v hlavní roli, v divadle Pod Palmovkou od 19 hodin. Cena vstupenky cca 200,-Kč., dopravu autobusem hradí Obec Pátek. Plánovaný odjezd je  v 17 hodin od Obecního úřadu v Pátku.

Zájezd  na  muzikál  „Pomáda“  pro  přihlášené  spoluobčany  se uskuteční v sobotu                

27. října 2001,  začátek představení je v 19 hodin,  předpokládaný odjezd v 17 hodin od obecního úřadu.

 

 

 

Poděkování.

V průběhu života se setkáváme s velkým množstvím lidí. Někteří jsou zamračení, jiní naopak veselí, ale každý je svým způsobem jedinečný. Tato setkání v nás zanechávají více či méně příjemné vzpomínky, na které se buď snažíme co nejrychleji zapomenout, anebo si je uchováváme po dlouhou dobu ve svém srdci.

A právě v této chvíli bych chtěla pogratulovat, jednak jménem svým, ale především jménem svých nejmenších svěřenců z mateřské školy, dvěma vzácným osobám k jejich kulatým životním výročím. Jsou jimi Maruška Hněvsová a Bohoušek Nedbalý.

Přeji Vám, moji milí, abyste byli tam, kde chcete být, dělali to, co si nejvíc přejete a byli s těmi, koho nejvíc milujete.

A jak staré přísloví  praví : veselá mysl půl zdraví.

A jak praví věta jiná : humor je nejlepší medicína.

Proto místo gratulací přejem lásku a legraci.

                                                                        Edita Hrdá a děti z MŠ Pátek.

 

 

 

 

                              

                                        Zprávy z OÚ Pátek.

Vážení spoluobčané.

Obec Pátek ve spolupráci se svazkem obcí „Cidlina“ žádá o dotaci pro stavbu kanalizace a vodovodu v naší obci. Mimo to je na zvážení nás všech zda též plynofikovat Pátek. Pro porovnání je předložen ceník energií. Realizace stavby rozvodu plynu je podmíněna mimo dostatku financí též závazným příslibem napojení nejméně 60 % domácností, jinak se plynárna nepodílí na stavbě.

I když nelze uskutečnit všechny stavby najednou, tak je třeba přemýšlet a začít na tyto investice spořit, neb každá bude potřebovat svoji domovní přípojku cca 10-16 tis. Kč  ( výkopové práce, plynoměr, vodoměr, potrubí, projekt..). Zastupitelstvo obce Pátek projednalo z těchto důvodů nabídku stavební spořitelny Raiffeisen na  stavební spoření občanů spolu s obcí, které by mělo umožnit uspoření částky 16 tis. Kč pro občany a zároveň umožní obci na toto spoření čerpat úvěr pro obec na jednotlivé stavby se 6% úrokem ( po 3 letech spoření), v případě nutnosti čerpání úvěru dříve bude obci poskytnut pouze 8% úrok.

Systém spoření – příklad :

1)     občan zaplatí po dobu 5ti let formou splátek 2000,- (nutno začít letos)  10 000,-Kč

2)     obec doplatí každému spořícímu občanovi po dobu 5ti let 500,-               2 500,-Kč             

3)     státní příspěvek na stavební spoření                                                        3 500,-Kč

Na vybudování přípojky je za pět let naspořeno                                           16 000,-Kč

 

Tato částka je ve stavební spořitelně vinkulována ( blokována) na základě smlouvy pro investiční akce obce. Vinkulaci lze po dohodě s obcí a spořitelnou zrušit. Peníze, které občan do staveb. spoření vložil mu budou odblokovány a vyplaceny.

Tímto způsobem může obec díky spoření občanů čerpat výhodný  úvěr s  6%  úrokem.

Podmínkou tohoto stavebního spoření je zajištění jednoho volného rodného čísla z rodiny, či od příbuzných, na které dosud není čerpán statní příspěvek.

 

Podrobný výklad k tomuto druhu spoření, též k projektu vodovodu a kanalizace bude proveden v sále místního hostince na veřejném zasedání obecního zastupitelstva, na které Vás srdečně zveme. Koná se dne 16.10.2001 od 18,00 hodin.

Budou přítomni : projektant kanalizace, ředitel VAKu Nymburk a zástupci spořitelny.

Tuto zprávu Vám předkládáme předem, ke klidnému zvážení a posouzení.

Zájemcům o stavební spoření bude umožněno toto hned na místě uzavřít.

 

Upozornění.

V součastné době projektant provádí měření v jednotlivých nemovitostech pro potřeby napojení kanalizace z jednotlivých domů. Tato zakázka je zadána obcí a bude i obcí placena. Prosíme Vás o spolupráci.

 

 

 

Vydává Obecní úřad v Pátku nákladem 180 kusů v říjnu 2001. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod číslem MK ČR E 10856.

Případné připomínky, náměty, své názory a příspěvky do dalších vydání „Páteckého plátku“ adresujte obecnímu úřadu.

Neprodejné.