P Á T E C K Ý      P L Á T E K

 

ČÍSLO  3 / 2001

 

Místní zpravodaj za 2. čtvrletí roku 2001 ( pátecké události ).

Co se stalo v obci nového ?  Co nás čeká a nemine ?

                                               

 

Zprávy z obecního úřadu.

Ve 2. čtvrtletí roku 2001 se uskutečnila tři pravidelná zasedání obecního zastupitelstva.

 

Dne 17. dubna 2001 ( č. 5 / 2001 )

 

- zastupitelstvo schválilo smlouvu o využívání ČOV Poděbrady s Městem Poděbrady a smlouvu s firmou EVČ Pardubice o zpracování projektové dokumentace na splaškovou kanalizaci a na akci „Vodovod Pátek“ , doporučilo přepracovat smlouvu s VaK a.s. Nymburk

- bylo rozhodnuto o zadání opravy místní kapličky

- zastupitelé odsouhlasili zadání projektové dokumentace infrastruktury pro             „zónu B“ : dešťová kanalizace, oprava meliorační soustavy, projekt na rozvody nízkého napětí, veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu

- bylo rozhodnuto neakceptovat žádost Krajského soudu v Praze o jmenování přísedícího

- byl projednán zápis z valné hromady NYKOS ze dne 30.3.2001 a ze svazku obcí   „Cidlina “ze dne 6.4.2001 a současně byl odsouhlasen příspěvek svazku ve výši

     5 300,- Kč.

- byla projednána příprava dětského dne

- zastupitelstvo bylo seznámeno se zprávou o stavu prací při čištění meliorační strouhy p.č. 282/2

- žádosti o dotace v rámci Programu obnovy venkova neuskutečněné v roce 2001 budou převedeny do roku 2002

- byl projednán plán dovolených v MŠ Pátek na II. pololetí roku 2001, v době letních prázdnin bude MŠ mimo provoz  v termínu od 9. července 2001                do 24. srpna 2001

 

 

Dne 22. května 2001 (č.  / 2001 )

 

- zastupitelstvo projednalo a schválilo smlouvu o smlouvě budoucí o výpůjčce s firmou VaK a.s. Nymburk

- byla zamítnuta nabídka na odprodej akcií ČS a.s.

- byla projednána a schválena smlouva o věcném břemenu s p. B. Zvolským            a firmou SÚS Poděbrady

- zastupitelé projednali nabídku na zveřejnění informací o Obci Pátek v Průvodci Nymburskem a rozhodli o zadání na poloviční stránku

- bylo schváleno zadání výroby pohlednic Pátku s motivem domu čp. 65, hřbitova     a kapličky s návsí                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Dne 19. června 2001 (č. 7 / 2001 )

 

- zastupitelstvo bere na vědomí Zprávu Okresního úřadu Nymburk o výsledcích přezkoumání hospodaření Obce Pátek za rok 2000

- byl projednán zápis z valné hromady svazků obcí „Cidlina“ ze dne 29.5.2001,      odsouhlaseno vyhotovení projektu na vodovod pro územní rozhodnutí v rámci svazku obcí a byl schválen finanční příspěvek ve výši 17 397,- Kč

- zastupitelé schválili smlouvu o dílo, uzavřenou mezi Obcí Pátek a firmou EVČ s.r.o. Pardubice, na zpracování projektu vodovodu pro stavební povolení 

- bylo odsouhlaseno odkoupení pozemku č. 584/4 v k.ú. Pátek o rozloze 236 m2      od OkÚ Nymburk

- byly schváleny zřizovací listiny Mateřská škola Pátek a školní jídelna, SDH Pátek

- zastupitelstvo projednalo a schválilo změnu č.1 územního plánu sídelního útvaru Pátek a obecně závaznou vyhlášku č.1 / 2001 , kterou se vyhlašuje závazná část změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru Pátek

- bylo vzato na vědomí oznámení Ministerstva kultury ČR o přidělení dotace na vybavení místní knihovny počítači a internetem ve výši 80 000,- Kč

 

Upozornění:

Kontejnery na sklo, papír a umělou hmotu nejsou určeny pro ostatní druhy odpadů. Na rozměrný odpad je kontejner umístěn na dvoře obecního úřadu.

 

Následující zasedání obecního zastupitelstva se konají v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pátku v těchto termínech :

17. července 2001, 21. srpna 2001 a 18. září 2001 vždy v 19.00 hodin.

Všechna zasedání jsou veřejnosti přístupná a všichni spoluobčané jsou srdečně zváni.

 

Jubilea.

 

Během následujícího čtvrtletí oslaví významná životní jubilea tito naši spoluobčané :

Pan Miroslav Kubeš , Pátek 201

Pan Vladimír Kolbaba , Pátek 127

Pan Milan Louka , Pátek 5

Paní Marie Špinková , Pátek 136

Paní Eva Pražáková , Pátek 125

Paní Věra Karbusická , Pátek 147

Paní Marie Klancová , Pátek 134

Pan Bohumil Nedbalý , Pátek 75

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme !                                                                             

 

Informace od rybářů.

 

Upozorňujeme všechny dětské zájemce o rybolov, kteří nejsou organizováni v rybářském kroužku, že si můžou zakoupit prázdninovou povolenku za 300,- Kč.

Nejdříve však musí zaplatit na OÚ Pátek dětský státní lístek v hodnotě 20,- Kč.

Povolenky vystavuje hospodář MOČRS Pátek pan Jindřich Hofman.

 

Výměnou se podařilo získat hostovací povolenky na revír MO Poděbrady                   a MO Žehuň. Tyto povolenky je možno zapůjčit po dohodě s hospodářem MO Pátek panem Jindřichem Hofmanem.

 

 

Sčítání obyvatelstva proběhlo 1. března 2001.

Bylo nás celkem 10 292 933, což napovídá, že obyvatel České republiky ubývá.             Od posledního sčítání v roce 1991 téměř o 10 tisíc obyvatel. V Čechách žije               6 120 487 lidí, na Moravě a ve Slezsku 4 172 446 obyvatel. Trvale nebo dlouhodobě žije  u nás přes 100 tisíc cizinců, nejvíce Ukrajinců , většina v Praze a Středočeském kraji. Praha má 1 178 tisíc obyvatel. Ženy tvoří téměř 45 % všech pracujících.

V každém bytě žije v průměru 2,36 člověka. Zhruba v 540 tisících bytech úředně nikdo nebydlí.

Středočeský kraj je čtvrtý nejlidnatější, má 1 129 627 obyvatel. Většina obyvatel        se hlásí k české národnosti, celkem tu žije přes 11 tisíc cizinců. Více než dvě třetiny obyvatelstva jsou podle údajů bez náboženského vyznání. V kraji bylo sečteno více než 300 tisíc domů, což je nejvyšší počet v celé republice. Bytů je však neobydlených        

80 tisíc, z toho jen 10  nezpůsobilých k bydlení, necelá pětina je obydlena přechodně a více než dvě pětiny z nich slouží k rekreaci, což je asi 35 tisíc bytů a to znamená, že kraj je i významnou rekreační oblastí.

 

Dětský den v Pátku.

 

Jako každoročně se konal dne 10. června 2001 Dětský den, který společně zajistily místní organizace : OÚ Pátek, ČRS Pátek, ČMS Pátek, HS Pátek a TJ Pátek.

Dopolední část proběhla na povodí Sánské struhy ČRS Pátek od 8,00 do 11,00 hodin. 

Rybářských závodů se zúčastnilo 30 dětí, hodnocena byla celková délka všech úlovků.

1.                    kategorie – dívky :

Moravcová Lydie ( 176 cm ) , Zumrová Kateřina ( 15 cm )

2. kategorie – chlapci od 6ti do 10ti let :

Zikmund David ( 81 cm ) , Hartman Stanislav ( 68 cm ) , Suchánek Oldřich ( 41 cm ), Vaněk Jiří ( 37 cm ) , Vokolek Jiří ( 27 cm )

3. kategorie – chlapci od11ti do 15ti let :

Zumr Tomáš ( 44 cm ) , Bulušek Martin ( 38 cm )

4. kategorie – registrovaní rybáři :

Křikava Pavel ( 153 cm ) , Kroutil Jan ( 50 cm ) , Moravec Stanislav ( 43 cm )

 

Celkem bylo uloveno 25 kusů ryb o celkové délce 781 cm. Průměrná délka na jeden kus činila 31,24 cm.

 

 

Odpolední sportovní část začala ve 13 hodin v areálu TJ Pátek. Bylo zaregistrováno celkem 91 dětí, které obdržely lístky na občerstvení a sladkosti jako pozornost pořadatelů. Soutěžilo se ve třech kategoriích, zvlášť chlapci a dívky.

 

 

Hod na šaška .

I.  kategorie – předškolní  děti do 6ti let :

1. Fidler Tomáš,   2. Hněvsa Ondřej,   3. Zikmund David

II. kategorie – děti do 10ti let :  

1. Šafránek Jakub, 2. Fiedler Lukáš,  3. Šemlej Tomáš                  

1. Svobodová Kateřina, 2. Vaňková Dominika, 3. Ontlová Tereza

III. kategorie – děti od 10ti do 15ti let : 

1. Vaněk Jakub, 2. Vaněk Václav, 3. Král Jiří     

1. Králová Renata, 2. Hartmanová Soňa, 3. Čápová Klára

 

Hod míčky na koš.

I. kategorie – předškolní  děti do 6ti let  :

1. Váňa Lukáš   2. Svobodová Sára   3. Zych Lukáš

II. kategorie –  děti do 10ti let :    

1. Fiedler Lukáš, 2. Haltuch David, 3. Vaněk Václav                     

1. Moravcová Lídie, 2. Vaňková Dominika, 3. Ontlová Tereza

III. kategorie – děti od 10ti do 15ti let : 

1.                    Vaněk Jakub, 2. Junek Jakub, 3. Moravec Stanislav 

1.                    Zychová Tereza, 2. Zikmundová Denisa, 3. Štechová Radka 

 

Závody ve skákání v pytlích.

I. kategorie – předškolní  děti do 6ti let :

1. Pýtr Leoš, 2. Pavézka Jan, 3. Zikmund David

II. kategorie – děti do 10ti let : 

1. Štecha Michal, 2. Vaněk Jakub, 3. Hartman Stanislav            

1. Vaňková Dominika, 2. Kroutilová Lucie, 3. Zychová Tereza

III. kategorie – děti od 10ti do 15ti let :

1. Šafránek David, 2. Licek Bohuslav, 3. Bureš Zdeněk                  

1. Čápová Klára, 2. Hrubá Alena, 3. Mrázková Kateřina

 

Hod míčky na plechovky.

I. kategorie – předškolní   děti do 6ti let  :

1. Paďourová Sára, 2. Lukášová Daniela, 3. Hněvsa Ondřej

II. kategorie – děti do 10ti let :

1. Majtás Jakub, 2. Miarka Jan, 3. Vaněk Jakub                     

1. Hněvsová Veronika, 2. Kučerová Veronika, 3. Kadlecová Barbora

III. kategorie – děti od 10ti do 15ti let :

1. Bulušek Petr, 2. Junek Jakub, 3. Šafránek David               

1. Zumrová Kateřina, 2. Zychová Tereza, 3. Geisslerová Eva

 

Lovení rybek na špagátek.  

Tato disciplína nebyla hodnocena, všechny kategorie soutěžily dohromady a odměny byly předány okamžitě soutěžícím.

 

Stříkání na terč.  

Společná kategorie pro všechny děti byla zajištěna hasičským sborem v Pátku bez udílení pořadí.

 

Na závěr odpoledne příslušníci Hasičského sboru Poděbrady dětem předvedli způsob likvidace požáru pomocí vodního děla a vodní pěny. Tuto ukázku naši nejmenší přijali s nečekanou radostí.

Všechny děti byly velmi spokojené i počasí vydrželo příznivé. Poděkování patří všem organizátorům a sponzorům této akce.

 

 

 

 

Tělovýchovná jednota Sokol Pátek - fotbalová sezona 2000 / 2001 .

Po ukončení jarní části fotbalové sezony skončili naši sportovci takto :

Dospělí Pátek A – na 11. místě Okresního přeboru s 25 body    skóre 27:52               s 22 žlutými kartami. Vedoucí pan Vaněk Václav, trenér pan Bohuslav Zvolský. Celkem se soutěže zúčastnilo 24 hráčů, nejlepší střelec Vančura Miloš 8 branek.

 

Dospělí Pátek B – na 5. místě ve IV. třídě ve skupině C se 45 body skóre 78:37

s udělením 1 červené a 9 žlutých karet. Vedoucí pan Jiří Blažek a Nikolaj Hnát, trenér pan Jiří Vaněk. V soutěži startovalo celkem 20 hráčů, nejlepší střelec jara  Václav Novotný 8 branek a celého roku Dušan Bek 14 branek.

 

Dorostenci Pátek – na 9. místě Okresního přeboru  s 27. body skóre 65:70              se 2 červenými a 5 žlutými kartami. Vedoucí mužstva pan Jindřich Hněvsa ml. a pan Miloš Mrázek st., trenér pan Zbyněk Svoboda. Startovalo celkem 16 dorostenců, nejlepší střelec Karel Leština se 17 brankami.

 

Žáci Pátek – na 1. místě Okresní soutěže skupiny C s 53 body  skóre 101:6

postupují do Okresního přeboru pod vedením paní Mgr. Ivy Šafránkové, trenér

pan  Roman Šafránek. O tento výsledek se zasloužilo 24 hráčů a nejlepší střelec

Martin Dulovec nastřílel na jaře 16  a celkem 27 branek. Nejlepší hráč David Křáp.

 

Podzimní část okresních fotbalových soutěží začne 25. srpna 2001.

  

1.                    ročník Páteckého nohejbalového klání.

Ve dnech 5. a 6. července 2001 uspořádala místní TJ Pátek nohejbalový turnaj        na novém víceúčelovém hřišti, kterého se zúčastnilo 30 hráčů soutěžících pod těmito názvy:     ALLIANZ   ( Pavel Vančura, Miroslav Kadlec, Václav Vaněk )

               MALTA  XAVEROV   (Jiří Kohoutek ml., Zbyněk Svoboda st., Zd. Vančura )

               DOCENTI   ( Miloš Vančura, Miloš Mrázek ml., Roman Šafránek )

               BBC   ( Jaromír Bulíř st., František Burda, Petr Čechal ml. )

               KRÁLÍKÁŘI  ( Jiří Čáp, David Baroch, Milan Sobota )

               STARCI   ( Václav Zumr, Jiří Kohoutek st., Petr Peřina )

               PLZEŇSKÝ BEJCY   ( Petr Dvořák, Martin Vančura,  Vlasta Pavézka )

               PSOHLAVCI   ( Jan Jirásek ml., Jan Jirásek st., Aleš Manžel )

               SK JISKRA   ( Jiří Šafránek, Jindřich Hofman, Jiří Kohoutek ml. )

               SLAVOJ  ( Bohuslav Zvolský, Radek Bulíř, Miloš Mrázek st. )

Žluté karty : Jindřich Hofman 2x, Miloš Mrázek ml. 2x, Martin Vančura 2x,                                                                               Roman Šafránek 1x, Miloš Mrázek st. 2x , Aleš Svoboda 1x.

Rozhodčí Jindřich Hněvsa st. 1x

Sluníčko celý den pálilo, všem se tu moc líbilo. A proto se těšíme  na další sportovní akce pro širokou veřejnost.

Informace.

 

Kam o prázdninách ?

Botanicus v Ostré.

Historická vesnice řemesel a umění je pro veřejnost otevřena pouze o slavnostech.

Je zde možno zhlédnout ukázku klasických řemesel : hrnčíři, dráteníci, kováři, tkalci, svíčkaři, truhláři.. , dále přijíždějí kočovná divadla, sokolníci, rytíři.

Slavnosti tohoto léta :

28. a 29. července 2001 – DIVADLO  NA  OSTRO

- klasická divadelní představení pro malé a velké s hudbou skupiny PSALTERIA

18. a 19. srpna 2001 – KEJKLÍŘSKÉ  KRATOCHVÍLE

- dny plné zábávy s kejklíři a kejklířkami, hudební skupina ŘEMDIH

1. a 2. září 2001 – BITVA  O  STAROU  OSTROU

- šermířské šarvátky a dobytí vesničky

22. a 23. září 2001 – SLAVNOSTI  ROVNODENNOSTI

- pohádky pro děti, PSALTERIA, MILVUS a kejklíř

Zároveň je možno ochutnat i středověkou kuchyni.

 

Botanicus založil na jaře roku 1999 deset hektarů bylinných zahrad, které jsou též přístupny veřejnosti. Můžeme rozeznat zahradu kuchyňskou, kde najdeme sortiment bylin používaných ke kulinářským účelům. Pro zahradu klášterní, která měla odrážet duchovní život mnichů, je typická určitá pravidelnost. Její součástí jsou byliny známé pro své léčivé účinky. Labyrint se nazývá ta část zahrady, která je složena ze tří různých bludišť. Čínská část zahrady ukazuje pěstování čínských i jiných netradičních rostlin. V zeleninové zahradě se pěstuje tradiční zelenina, zbylou část plochy tvoří produkční plochy, na kterých se pěstuje levandule, echinacea a třezalka.

 

Muzeum Nymburk.

Nymburské Vlastivědné muzeum nabízí zajímavý pohled na úplné začátky reklamy     u nás. Po dobu letních prázdnin je připravena výstava „Obchod a reklama před sto lety a pohled do podnikání v Nymburce“. Je možno vidět jak vypadal kupecký krám před sto lety, reklama je zde doložena mnoha plakáty, vývěsními štíty a tabulemi.

Tehdejší technickou novinku zastupuje na výstavě historický bicykl kostitřas, motocykl od firmy Laurin a Klement, staré fonografy a fotoaparáty.   

 

Poděbradský zámek.

Celý červenec je v reprezentačních místnostech poděbradského zámku otevřena expozice s názvem „ Zámek v 19. století – Růže pro Chariecleu “, která je zařazena do projektu Deset století architektury.

 

 

 

Kutná Hora.

Památky Kutné Hory jsou zapsány na listině UNESCO.Turistickým lákadlem             je chrám zasvěcený svaté Paně Barboře, patronce horníků, s gotickými                        a renesančními malbami. Od minulého roku je zpřístupněna opravená kaple Božího těla, která byla léta neudržovaná a v devadesátých letech se dostala na seznam 100 nejohroženějších památek světa. Nikdo by si neměl nechat ujít pohled z její terasy dolů na město Kutnou Horu.

 

V kraji žili slavní lidé.

Středočeský kraj je spojen s mnoha osobnostmi, o nichž se snad každý učil. V Mnichově Hradišti je pohřben vojevůdce Albrecht z Valdštejna, ale také se zde narodil komunista Jan Šverma. V renesančním zámku v Benátkách nad Jizerou pobýval hvězdář Tycho de Brahe. Ve dvojměstí Brandýs nad Labem – Stará Boleslav byl zavražděn svatý Václav. V Libici nad Cidlinou pobývali Slavníkovci i svatý Vojtěch. V Poděbradech se narodil král Jiří. Kolín proslavil kapelník a hudební skladatel František Kmoch. V Hrusicích žil a pracoval malíř Josef Lada. Na zámku Konopiště strávil velkou část svého života František d´ Este. Strž byla letním sídlem spisovatele Karla Čapka. Ve známých Lánech je pohřben zakladatel státu T.G.Masaryk, na zámku často pobývá prezident Václav Havel.

Nelahozevsi na Mělnicku se narodil Antonín Dvořák, v Jabkenické myslivně         na Mladoboleslavsku pobýval Bedřich Smetana , Branov u Rakovníka je znám díky spisovateli Otu Pavlovi, Kersko u Nymburka proslavené Bohumilem Hrabalem. V kraji je ještě spousta dalších míst spojených se slavnými lidmi našich dějin.

 

Šumné Poděbrady.

V Poděbradech byl natáčen další díl seriálu Šumná města. Průvodcem byl herec divadla Sklep a architekt David Vávra společně s oživlým a trochu přerostlým trpaslíkem. Pořad se věnuje zajímavým stavbám v Poděbradech i okolí. Například kavárna Zámeček, budova nádraží, elektrárna, městský hřbitov v Kluku, budova Radiovek, vila architekta Josefa Fanty, autora i pražského hlavního nádraží. V okolí města navštívili vilu u bývalého cukrovaru v Lysé nad Labem, skanzen lidových staveb v Přerově nad Labem.

Díl Šumné Poděbrady uvidí diváci na obrazovkách v lednu 2002.

 

 

Vydává Obecní úřad v Pátku nákladem 180 kusů v červenci 2001. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod číslem MK ČR E 10856.

Případné připomínky, náměty, své názory a příspěvky do dalších vydání „Páteckého plátku“ adresujte obecnímu úřadu.

Neprodejné.