P Á T E C K Ý      P L Á T E K

 

ČÍSLO  4 / 2000

 

Místní zpravodaj za 3. čtvrletí roku 2000 ( pátecké události ).

Co se stalo v obci nového ?  Co nás čeká a nemine ?

 

Bouřka v říjnu třebas malá, sotva na to zima stálá.

Divoké husy na odletu, konec i babímu létu.

Když dlouho listí nespadne, tuhá zima se přikradne.

Na svatou Kateřinu, schováme se pod peřinu.

Na svatého Ondřeje, se někdy člověk ohřeje.

Lepší vánoce třeskuté, než tekuté.

                                                                      ( lidové pranostiky )

 

Zprávy z obecního úřadu.

V 3.čtvrtletí roku 2000 se uskutečnila tři zasedání obecního zastupitelstva.

 

Dne 18. července 2000 ( 7/2000 )

- zastupitelstvo rozhodlo pronajmout TJ Pátek část pozemku v lokalitě „B“, určenou na zástavbu, a to na dobu jednoho roku a za cenu běžně účtovanou         za pronájem obecních pozemků

- byly projednány zápisy z valných hromad svazku obcí „Cidlina“, ze dne 27.6.       a 11.7. a schválena částka 11545,- Kč určená jako příspěvěk Obce Pátek            na zpracování generelu plynu

- byla projednána žádost MS Pátek o pomoc při čištění přívodu vody ze struhy      do obecního rybníka, který má MS Pátek v pronájmu a bylo rozhodnuto spolupodílet se na této akci nákupem materiálu

- bylo schváleno provedení celkové rekonstrukce místní knihovny

 

Dne 15. srpna 2000  ( 8/2000 )   

- zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledkem auditu hospodaření obce za rok 1999,

    které bylo uzavřeno bez výhrad a na jeho základě schválilo vysledky hospodaření         

    obce za rok 1999

                                                                                                                                       1                                                                                                                                                                               

- byl projednán zápis z valné hromady svazku obcí „Cidlina“ ze dne 2.8.

- bylo schváleno znění smlouvy na zpracování dodatku územního plánu obce Pátek

- byl posílen běžný účet o 200 tisíc Kč z termínovaného vkladu

- bylo rozhodnuto o úhradě materiálu potřebného k dokončení a zprovoznění víceúčelové hrací plochy – oplocení, nátěry a sloupky na sítě

- pan Fadrhonc informoval o provedení prací – přítoku vody do rybníka

- pan Pražák informoval o průběhu stavby víceúčelové hrací plochy

 

Dne 19. září 2000  ( 9/2000 ) 

- zastupitelstvo projednalo nabídku odvozu nebezpečných odpadů a rozhodlo

o uskutečnění dalšího svozu v jarních měsících roku 2001

- starosta informoval o valné hromadě svazku obcí „Cidlina“ ze dne 12.9.

- bylo rozhodnuto neakceptovat nabídku firmy PMS na uložení zeminy

- zastupitelstvo rozhodlo zadat zpracování projektové dokumentace inženýrských sítí v lokalitě „B“ formou výběrového řízení až po provedení změny dodatku Územního plánu.

- zastupitelstvo pořádá zájezd do Hudebního divadla v Karlíně dne 14. října 2000

     na představení „ Někdo to rád horké“

- pan Pražák informoval o průběhu rekonstrukce knihovny

 

   

  

Následující zasedání obecního zastupitelstva se konají v těchto termínech :

17. října 2000 , 21. listopadu 2000 a 19. prosince 2000 vždy od 18.00 hodin.

Všechna zasedání jsou veřejnosti přístupná a všichni spoluobčané jsou srdečně zváni.

 

 

 

 

 

 

Jubilea.

 

 

Během následujícího čtvrtletí oslaví významná životní jubilea tito naši spoluobčané :

Paní Věra Janochová, Pátek 102

Pan Bohumil Fadrhonc, Pátek 64

Paní Vlasta Suchánková, Pátek 78

Pan Josef Zoubek, Pátek 172

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme ! 

                                                                                                                                       2                                                                   

Z místní kroniky.

Jméno obce a místní názvosloví.

Místní názvosloví bývá pro historii obce často velmi významné. Odrážejí se v něm stopy dávných dob, jejich hospodářský stav i rozvoj, konečně bývají vzácným dědictvím ze stanoviska jazykozpytného. Jestliže jména osob hynou s jejich majiteli, jména místní trvají věky. V tom je velká jejich cena.

Proto nedobře jednají tam, kde z nepochopení považují stará jména za prázdný zvuk, který odnáší vánek a s kterým možno i obchodovat. Každou změnou místního jména se porušuje autorské právo našich dávných praotců, každou takovou novinkou vzniká zmatek a ztěžuje se orientace; je to hřích na mateřském jazyku.

Samotné jméno „Pátek“, slovo běžné, zvučné a ryze české, je nám ve formě názvu obce nejasné, nesrozumitelné, prostě záhadou, přitom ale kusem domoviny,

ale i posvátné. Je základním kamenem obce, čímž právě vzniká touha přijít záhadě

na kořen. V tomto jménu je určitě skryt kousek historie z dávných dob. Je ta historie smutná, či radostná? Kdo poradí?

Zasloužilý historik a archeolog Poděbradska, pan lékárník Jan Hellich, se domníval, že jméno „Pátek“ je původu osobního.

Koluje i historka, že původní vesnice Pátek byla založena pěti osadníky, kteří tu postavili pět selských živností. Okolní lid říkal této obci „ U pěti“, jednotlivec byl „Pátý“, také snad „Pátecký“, cizinec byl u „Páteckých“, přišel k „Páteckým“.

I tato doměnka by mohla být mostem k tajemství. A ještě jiné okénko : bylo tu snad kdysi založeno několik vesniček a naše byla poslední – pátá. A byl –li pátý den v týdnu pátek, proč by také pátá vesnice nemohla být „Pátek“ ?

 

Jména zdejších polních a ostatních tratí nejsou již obestřena rouškou tajemství, ani nevynikají zvláštním svérázem. Jsou to jména připomínající polohu bažinatou, rybničnou. Těch je tu nejvíc : Volavka, Volavčice, Na žabce, V rokytí, Na čejkách,

Za truby, Za lávkou, Příkop, Hlavník.

Staré pastevectví připomínají jména : Drah, Na drahu, Velký a Malý průhon, Obec, Na pastvišti. Kde byla panská cesta uzavřena závorou je pozemek : Za šraňkem,

Ve šraňku. Bývalý panský pozemek ohraničený obyčejně příkopem a z druhé strany cestou je : Na ohradě, Na ohrádce.

Podle jakosti pozemků nebo podle jejich rozlohy byla pole nazvána : Na žebráku, Žebrák, Na suché, Na spraších, Vršaly, U vršalů, Lány, Na lánech, Skalka, Kratinky, Kopeček. Kde v širém poli vzrostl strom, jsou pozemky : U hrušky, U hruštičky.

Jména : Na židovu, Soukupka, Kiriánek jsou původem osobního. K vyživení obecních býků bylo určeno pole Býkovna, na postranním pozemku od dvora poděbradského je pole Na křídlu. Kde jsou pole přerušeny poli příčnými, jsou Příčky. Na bývalém blatském rybníce jsou pozemky : Na realitě, Čistiny, Na starých.

Konečně je řada jmen všude běžných : Za humny, Za stodolou, Pod domkem,           Za Vaňkovými, U cesty novomlýnské, U lánské struhy.                                               3                                                                                    

Zahrádkářův rok podle Lunárního kalendáře.

Říjen.

2.                    – 4. 10. vysazujeme rybízy, pnoucí rostliny a dřeviny

5.                    – 6. 10. sklízíme červenou řepu, mrkev, tuřín, ryjeme a kompostujeme všechny     

                  zbytky zahradních rostlin

7.                    – 9. 10. uklízíme hlíznaté rostliny,hlavně begonie, jiřiny až po prvním mrazíku

10. – 11. 10. zaléváme důkladně jehličnany a neopadavé stromy a keře

13. – 18. 10. nejvhodnější dny na zpracování úrody

13. 10.  sbíráme byliny do zásoby, především semena a kořeny, hnojíme půdu

14. 10. sklízíme úrodu, především jablka, u zimních odrůd nespěcháme       

15. – 16. 10. sklízíme teplomilnou zeleninu, vytrháváme plevel, zryjeme záhony,            

                    hnojíme, nechceme-li zelené hnojivo nechat na místě přes zimu,

                    hluboko ho zaryjeme

17. – 18. 10. uklízíme balkónové květiny, vysazujeme cibulnaté rostliny

19. 10. zaléváme

20. 10. nevhodný den pro práci s rostlinami a půdou

21. – 22. 10. vysazujeme ovocné dřeviny, rybízy můžeme až do zámrazu

23. – 24. 10. sázíme zimní cibuli a česnek, sekáme trávník

25. – 27. 10. vysazujeme cibulnaté rostliny, květiny

28. – 29. 10. zaléváme, vysazujeme jehličnany a stálozelené rostliny

30. – 31. 10. vysazujeme pnoucí rostliny

Listopad.

1.                    – 3. 11. sklízíme podzimní zeleninu, přeryjeme a mulčujeme záhony

3.                    – 5. 11. přikryjeme choulostivé druhy skalniček

6.                    – 8. 11. zaléváme vydatně venkovní rostliny, nesklízíme zeleninu

9. – 10. 11. sklízíme pozdní ovoce, nakopčíme maliníky

11. – 12. 11. půdu kolem stromů a keřů mělce nakypříme, dodáme organické hnojivo

13. – 14. 11. růžičkovou a kadeřavou kapustu zakryjeme chvojím, sklízíme až          

                     po prvních mrazících

15. 11. nevhodný den pro práci s půdou a rostlinami

16. 11. vysazujeme a přihnojujeme okrasné dřeviny, zejména druhy s opadavými listy 19. – 21. 11. naplno přeryjeme a na záhony rozprostřeme vyzrálý kompost

24. – 25. 11. vysazujeme okrasné dřeviny s opadavými listy

29. – 30. 11. poslední termín pro práci s půdou a zpracování zeleného hnojiva

Prosinec.

Projděte se mezi stromy a poděkujte jim za úrodu.

Začněte přikrmovat ptáky.

4.                    12. na svatou Barboru si nařežte větvičky ovocných stromů, seřízněte je šikmo

a uložte ve váze v chladné místnosti, po několika dnech vyměňte studenou za teplou    ( asi18°C), přidejte do ní trošku soli, vodu vyměňujte každé ráno a večer, týden před Vánocemi přeneste vázu s větvičkami do teplé místnosti.                                             4           

Vánoce.

Trocha historie nikoho nezabije.

 

Advent.

Advent znamená příchod a byl dobou očekávání příchodu Mesiáše na svět. Začíná čtyři neděle před Štědrým dnem, letos je první adventní neděle již 26. listopadu.

V době adventu platili přísné postní zásady : střídmost v jídle a pití, vystříhání se zábavy a tance, a byla to doba zbožného rozjímání.

Svátek svaté Barbory.

Na tento svátek 4. prosince začínala pravá vánoční pohoda. Dodnes se zachovala tradice řezání třešňových větviček do vázy, z kterých se dalo věštit. Vdané ženě, když rozkvetly do Štědrého dne, přinášely štěstí. Svobodné předpovídaly do roka svatbu.

Jinde věřili, že kolikátý den po svátku Barbory se objeví první květ, tolikátý měsíc v roce bude nejšťastnější.

Svátek svatého Mikuláše.

Připadá na 6. prosince. Svatý Mikuláš byl velice štědrý světec, pomáhal, kde se jen dalo a dokonce již za života zastával vysoký církevní úřad. Mikulášské průvody chodili a dosud chodí koledou v předvečer svátku. Postupem času se mikulášské průvody, dříve daleko bohatší, s muzikou a v maskách, zredukovaly na dobrého světce, anděla a čerta.

Ještě na počátku tohoto století se v řadě měst pořádaly mikulášské trhy, jejichž tradice se v řadě míst opět obnovuje.

Svatá Lucie.

Svátek, který se slaví 13. prosince, se těšil v minulém století velké pozornosti. Dnes nám zbylo už jen pořekadlo „ Lucie noci upije“, které vzniklo někdy ve středověku, kdy  podle Juliánského kalendáře připadl na tento den zimní slunovrat.

Štědrý den.

Nastává 24. prosince a liturgicky označuje bdění – předvečer slavného dne.

V 16. a 17. století chodívaly i na Štědrý den po vsích maškary, v horách se objevovali s koledou pastýři, velmi často koledoval ponocný. Pastýři za koledu krásně troubili   a někde zpívali koledy.                                    

Adventní půst končil na Štědrý večer s východem první hvězdy. A začaly radovánky, sešla se celá rodina ve slavnostním oblečení a usedalo se ke stolu najednou, to aby všichni zůstali zdrávi. U stolu, pro štěstí rodiny po celý rok, nesměl sedět lichý počet.

Večeře začínala modlitbou a měla několik chodů, zřídka masitých. Ryba se stala štědrovečerním jídlem až v 19. století. K večerní pohodě svítily svíčičky u jesliček.

Vánoční stromeček, ačkoli se říká, že jde o symbol staré tradice, k nám přišel až        v 19. století z protestantských zemí. Spojen s nadílkou je již od 14. století, dárky se podělovali dospělí navzájem, dostávaly je děti i čeládka, naprázdno nevyšel ani domácí dobytek, ba dokonce i stromy, studně a prameny.                                                                                              

                                                                                                                                       5

Po slavnostní večeři nastala hlavní doba pro pověry a krásné zvyky.

Rozkrajování jablíčka : čistá hvězda – zdraví a štěstí po celý rok, křížek z jader – smrt, červivý střed – předzvěst nemoci.

Tavení olova nebo vosku, který se roztaví na lžíci a najednou chrstne do nádoby se studenou vodou, podle toho, co se vám vytvoří, můžete hádat na budoucnost.

Zvídavé svobodné dívky se mohly dovědět o své budoucnosti, když přesně o půlnoci prosekaly led na zamrzlém rybníce či potoce, a tam se jim zjevilo, co je čeká.

Házení střevícem přes hlavu, slečen vdavek chtivých : dopadl-li špičkou ke dveřím – do roka se vyvdá, když špička směřovala do světnice – ještě rok zůstane svobodná.

Lodičky – což byly ořechové skořápky se zapálenou svíčičkou, které se pouštěly       po hladině vody v míse. Tak se zkoušelo, jak to bude v budoucnu s cestováním, někomu plavala daleko, jinému se držela u kraje mísy – ten zůstane doma.

 

Půlnoční mše.

Byla oslavou narozeného Spasitele. Na půlnoční se svolávalo troubením pastýřů nebo ponocného a vydávali se všichni kromě malých dětí a nemocných. Bývaly slavné        a krásné, někdy hrané, zpívané, často doplněné dětskými sbory.

Boží hod vánoční.

Přicházel 25. prosince a označoval narození Spasitele. Byl dnem rozjímání, návštěv  a častování. Zakazovala se jakákoli práce. Oblečení bylo sváteční – božíhodové        a pokrmy nebyly tradiční, ale kuchařky připravily, co měly nejlepšího, často pěkně vykrmená husa.

Svatý Štěpán.

26. prosince se světilo obilí určené k jarní setbě, po obědě patřil den koledníkům, kteří obcházeli nejen vesnice ale i města a obdarovat koledníka bylo věcí cti.

27. prosince.

Byl zasvěcen svatému Janu Evangelistovi, který podle legendy pečoval o Pannu Marii po smrti jejího syna a byl posledním svátkem vánočním.

Silvestr.

Slaví se 31. prosince,kdy končí starý rok a lidé navštěvovali kostel, aby poděkovali   za vše dobré, co přinesl a prosili o přízeň Boží do roku následujícího.

Byl doprovázen radovánkami, podával se ovar – pro štěstí, čočka – aby se v domě držely peníze, obilná kaše, často jáhlová, politá medem – pro zdraví.

Nechyběla ani sklenička domácí pálenky a pivo, na Moravě víno. V řadě vesnic se pořádaly silvestrovské muziky, které trvaly až do rána.

Nový rok.

Ten, kdo vstal na Nový rok jako poslední, sklidil posměch, že bude po celý rok líný.

1.                    ledna se nesměl k obědu jíst pták, ani husa,ani slepice, protože by odlétlo štěstí.

Nikdo z dospělých nesměl chybět na novoroční ranní mši.                                                                                                                       

 

                                                                                                                                       6

Informace.

Podzimní výlovy rybníků.

Pátečtí rybáři zvou spoluobčany, hlavně děti na podzimní výlovy rybníků.

V sobotu 7. října v 8 hodin začíná výlov rybníka U Lazarů a rybníka Hliňák.

O týden později 14. října v 8 hodin bude sloven rybník Skála.

Poslední výlov se bude konat 21. října a bude sloven rybník Velký. Tento rok by měl být na rybářské přírůstky mírně nadprůměrný, a tak by v sítích měly být pěkné úlovky.

 

Zájezd do Hudebního divadla v Karlíně.

Obec pořádá v sobotu 14. října zájezd na muzikál „Někdo to rád horké“                  na odpolední představení od 15 hodin. Odjezd bude ve 13 hodin od OÚ Pátek. Ještě zbývá několik volných míst, možnost přihlášení na obecním úřadě.

 

Fotografie z dětského dne.

Zájemci si můžou prohlédnout, popřípadě objednat fotografie z dětského dne v Pátku.

Jsou k dispozici na obecním úřadě.

 

Školní prázdniny.

Podzimní prázdniny -  od 26. října do 29. října. 

Vánoční prázdniny – od 22. prosince do 2. ledna 2001.

 

Lékařská pohotovost.

Dětská lékařská pohotovost byla v Poděbradech o víkendech zrušena, nyní pouze v Nymburce v nemocnici na dětském oddělení.

Záchranná služba okresu Nymburk, RLP, RZP, LSPP Nymburk :

Telefon 0325 / 530111

Tísňová linka 155

Tísňová linka pro mobilní telefony 0325 / 511106

 

Darování krve.

Letošní, již čtvrtý odběr krve v Poděbradech se uskuteční 15. prosince v prostorách poděbradského Handicap centra Srdce. Tento odběr opět organizuje oblastní spolek Českého červeného kříže ve spolupráci s Fakultním transfúzním oddělením v Praze.

 

Vánoční výstava.

Proběhne v prosinci v prostorách Polabského muzea v Poděbradech. V listopadu bude muzeum zavřeno.

              

Celostátní výstava betlémů.

V prosinci 2000 a v lednu 2001 se výstava uskuteční v galerii „Zámečku Příbram“.

                                                                                                                                       7

Škola v Pátku.

Obecní úřad hledá možnost využití prostoru bývalé obecní školy v Pátku, nebo ji nabízí k pronajmutí k podnikatelským aktivitám.

 

Sdělení obecního úřadu.

Prosíme naše spoluobčany, aby se vyjádřili k aktivitám obce, co by bylo třeba vylepšit, co vybudovat, co se líbí a co ne. Těšíme se na Vaše návrhy i anonymní připomínky.

Opět upozorňujeme na zákaz volného pobíhání psů po vesnici.

 

Vánoční nákupní soutěž.

Od 1. prosince bude v prodejně potravin „Smíšenka“ probíhat „Vánoční nákupní soutěž“. Za každý nákup v hodnotě 300,- Kč bude zákazníkovi vydán slosovatelný kupón. Každý týden jiná barva kupónu bude slosovaná o tyto ceny :

1.                    cena – nákup v hodnotě 300,-Kč

2.                    cena – nákup v hodnotě 200,- Kč

3.                    cena – nákup v hodnotě 150,- Kč

Losování proběhne v těchto dnech : 9. prosince, 16. prosince, 23. prosince

a 30. prosince.

 

 

 

 

 

 

 

Všem čtenářům – spoluobčanům :

příjemné prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí 

a dobré nálady v roce 2001

přejí pracovníci obecního úřadu.

 

 

 

 

 

Vydává Obecní úřad v Pátku nákladem 180 kusů v říjnu 2000.

Registrováno OkÚ Nymburk, referátem regionálního rozvoje pod číslem kult/2/99 .

Případné připomínky, náměty, své názory a příspěvky do dalších vydání „Páteckého plátku“ adresujte obecnímu úřadu.

Neprodejné.                                                                                                              8