P Á T E C K Ý      P L Á T E K

 

 

 

 

Mimořádné vánoční vydání.

 

 

 

 

 

 

Všem čtenářům – spoluobčanům

 

Příjemné prožití svátků vánočních,

 

hodně zdraví, štěstí a dobré pohody

 

v roce 2000

 

přejí

 

pracovníci obecního úřadu.

 

 

 

 

 

Z místní kroniky.

 

Počasí – leden 1937.

Dne 19. ledna napadlo sněhu dosti najednou neb padal celý den. V následujících dnech ještě připadl. Ku konci měsíce ledna vály studené větry tak, že v místech níže položených silnic nakupily se závěje,  které bránily provozu. Závěje na silnicích probíhající náš katastr musila zjednanými dělníky dáti obec odstraniti. Mráz v lednu největší byl 14°C.

 

Zábavy v roce 1936.

Sokolský ples, hasičský ples, na konec masopustu pořádali fotbalisté maškarní rej s odpoledním průvodem maškar a vodění medvěda po vsi s hudbou.

Branci věneček, pomlázková taneční zábava, pouťová a posvícenská taneční zábava. V měsíci říjnu byly pořádány taneční hodiny za vedení tanečního mistra. Na ukončení tanečních – věneček.

Dále pak silvestrovská zábava.

Průměrné vstupné na taneční zábavu bylo 7,- Kč a průměrně bylo vybráno 850,- Kč.

 

Biograf.

Dne 29. ledna 1935 poprvé zavítal do naší obce cestovní mluvící biograf.

 

Dle „Pamětní knihy obce Pátku“ sepsanou panem Josefem Serbusem, rolníkem v Pátku čp. 9 ve spolupráci s letopiseckou komisí, jejímiž členy byli pan Josef Janeba, syn rolníka z čp. 23 a pan František Zikmund rolník z čp.114.

 

 

 

 

Když v prosinci sněží

úrodný rok na to běží.

 (lidová pranostika)

 

 

                                                                                                          2

Zprávy z obecního úřadu.

 

V tomto období se konala dvě pravidelná zasedání místního zastupitelstva a jedno mimořádné zasedání.

 

Dne 19. října 1999 (10 / 99)

-Na zasedání se rozhodlo o vydávání písemných zpráv o životě v naší obci a činnosti obecního úřadu. Do redakční rady byla ustanovena p. Iveta Zikmundová a p. Iva Šafránková. Časopis bude vydáván čtvrtletně.

-Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí smlouvu č.99-010-330 o úhradě podílu účelně vynaložených nákladů na zajištění požadovaného příkonu elektrické energie. Změnu v realizaci smlouvy s STE středočeská energetická a.s., která spočívá v rozdělení stavby na dvě etapy:

1.etapa – demontáž stávajícího vedení vysokého napětí, včetně trafostanice, následné zřízení dvou nových trafostanic pro stavební lokality A a B spolu s položením kabelů vysokého i nízkého napětí k deseti rodinným domům. Bude realizována ještě v tomto roce za 50% finanční spoluúčasti obce, která činí 900 000,- Kč.                                           2.etapa – demontáž vedení nízkého napětí od čp. 21 k čp. 45, položení nového vedení do země kabely vysokého i nízkého napětí, včetně nové trafostanice na pozemku školní zahrady. Obec se finančně podílí částkou 732 200,- Kč a bude dle výše uvedené smlouvy ukončena do 30.6.2000.

 

Dne 11. listopadu 1999 ( mimořádné zasedání)

-Členové obecního zastupitelstva se seznámili s rezignací pana Zdeňka Vančury (kandidáta za Sdružení nezávislých kandidátů – Za lepší Pátek)

a bere na vědomí, že jeho mandát byl ukončen k 31.10.1999.

-Obecní zastupitelstvo, na základě zákona č. 152/94Sb.,§56 odst.1 a 2,

prohlásilo za náhradníka na uvolněné místo pana Ing. Stanislava Buluška,kandidujícího za Sdružení nezávislých kandidátů – Za lepší Pátek.

Nově jmenovaný člen obecního zastupitelstva p. Ing. Stanislav Bulušek složil slib člena OZ do rukou starosty obce.

-Bylo rozhodnuto neakceptovat nabídku ZOD Poděbradská blata Choťánky na odprodej stodoly u Hliňáku  a postoupilo ji dalšímu zájemci, p.Zvolskému Pátek čp. 173.

 

                                                                                                          3

 

Dne 16. listopadu 1999 ( 11 / 99 )

-Obecní zastupitelstvo schválilo žádost p. Vokolka a p. Čapka na pronájem pozemku obecní váhy, za cenu 10,- Kč / 1m2  za 1 rok, po předložení podnikatelského záměru, studie zástavby, včetně technického popisu zamýšlených staveb, s možností případného odprodeje pozemku za ceny platné v době prodeje.

-Byl projednán pronájem obecního pozemku č.85/1 o výměře 2.810m2 ,       který je zoraný a bez plevele za cenu platnou k 1.1.1999 , tedy 13,18 Kč                                           za 100m2  za 1 rok.          

-Byl schválen dočasný pronájem obecního pozemku v lokalitě „B“ ( za fotbalovou kabinou) , který je osetý vojtěškou, do doby zahájení výstavby,

za ceny platné k 1.1.1999 , tedy za 13,18 Kč za 100m2 za 1 rok.

-Byly projednány podmínky prodeje laserové tiskárny PANASONIC a rozhodnuto o realizaci prodeje obálkovou metodou za těchto podmínek :  nejnižší cena 2 000,- Kč, přijímání zalepených obálek s cenou do 16.12.1999 do 18.00 hodin, poté rozlepení obálek členy obecního zastupitelstva.

-Bylo jednáno o kritické situaci v místní mateřské školce. Zastupitelstvo rozhodlo obeslat rodiče dětí, které připadají v úvahu s nástupem do MŠ ve školním roce 2000 / 2001, s tím , že na počtu přihlášených dětí závisí další existence místní mateřské školky. Všichni doufají, že bude přihlášen dostatečný počet dětí, aby nemusela být mateřská školka v Pátku uzavřena.

 

 

 

 

Poslední zasedání obecního zastupitelstva v tomto roce se uskuteční dne 21. prosince v 18.00 hodin , program je vždy týden předem vyvěšen na úřední desce. Zápis z jednání místního zastupitelstva je pokaždé zveřejněn též na úřední desce.

Zasedání jsou veřejnosti přístupná a všichni jsou srdečně zváni.

 

  

 

                                                                                                            4

 

Informace.

 

1.                    Vánoční přání.

Jen 3,- Kč známka – mimořádnou vánoční slevu letos poskytne Česká pošta pro zasílání vánočních pohledů v době od 10. prosince 1999           do 24. prosince 1999 . Namísto běžně stanovených 4,- Kč bude poštovné

3,- Kč. Sazby do zahraničí zůstávají stejné. V této souvislosti byla vydána nová 3,- Kč známka s vánočním motivem.

 

2. Vánoční prázdniny.

Všichni školou povinní mají letos vánoční prázdniny od 23. prosince 1999  

do 2. ledna roku 2000.

Mateřská školka bude v tomto termínu též uzavřena.

 

3.                    Autobusová doprava.

V době vánočních prázdnin ( mezi svátky ) budou v pracovní dny jezdit pouze tyto autobusové spoje :

Z Úmyslovic  do Poděbrad v 5.02 hodin  z Pátku a zpět z Poděbrad             v 15,40 hodin do Úmyslovic.

Z Žehuně do Poděbrad v 5,25 hodin z Pátku a zpět z Poděbrad                   v 15,40 hodin do Žehuně.

 

4. Místní knihovna.

Naposledy v roce 1999 bude otevřena v pondělí 20. prosince  od 17.00 do 18.00 hodin. Napříště bude otevřena až v roce 2000 v pondělí 3. ledna                                          

od 17.00 do 18.00 hodin. Následně pak každé pondělí od 17.00 do 19.00 hodin.

 

5. Povinné ručení.

Povinné ručení z provozu motorových vozidel pro rok 2000 je každý majitel auta povinen uzavřít do konce roku 1999 ( do 31.prosince 1999 ).

Podle novely zákona o povinném ručení je možno pojištění uzavřít u kterékoliv z 11 pojišťoven, které mají licenci k poskytování povinně  

- smluvního pojištění odpovědnosti za provoz motorového vozidla.

 

                                                                                                          5

 

 

 

6. Darování krve.

MS ČČK Poděbrady ve spolupráci s Fakultním transfuzním oddělením Praha 2 provede odběr krve dne 21. prosince 1999 v Poděbradech.

Odběrové místo se nachází v prostorách Sdružení rodičů mentálně postižených dětí , Na Ostende 87. Bližší informace na telefonním čísle 0325/512317 .

Daruj krev, zachráníš život. Krev můžete potřebovat i Vy nebo Vaše děti.

 

7. Možnost vypořádání majetkových podílů v ZD.

Informace pro občany, kteří mají nevypořádaný majetkový podíl v ZOD Poděbradská blata se sídlem v Choťánkách, neb jiném transformovaném družstvu.

Své nároky mohou oprávněné osoby uplatnit na základě zákona                č. 144/1999 Sbírky, který upravuje podmínky výplaty hotovosti do 10% jejich ceny. Řádně vyplněné a družstvem potvrzené žádosti o majetkové podíly oprávněných osob mohou být podány na Územní odbor ministerstva zemědělství v Nymburce, Soudní ulice č. 17 do 31. března roku 2000.

Po tomto termínu právo na tuto formu úhrady zanikne. Je třeba též počítat s dvouměsíční lhůtou, kterou dává družstvům zákon na potvrzení jednotlivých žádostí.

Na tuto formu úhrady nemají nárok osoby, které se staly členy transformovaných družstev, nebo ti, kteří s družstvem uzavřeli dohodu o jiném způsobu vyrovnání. 

Podrobné znění této informace je zveřejněno na úřední desce před obecním úřadem, v prodejně u paní Serbusové, v hostinci a v butiku na hřišti.

Žádost o úhradu lze vyzvednout na zdejším obecním úřadě, na územním odboru ministerstva zemědělství v Nymburce nebo v ZOD.

 

 

 

 

 

                                                                                                            6

 

8. Informace pro absolventy 9. ročníků ZŠ pro školní rok 2000 / 2001 .

Střední odborné učiliště Libice nad Cidlinou.

Obory : strojní mechanik pro stroje a zařízení, automechanik, zedník, opravář zemědělských strojů, zemědělská výroba.

Střední zdravotnická škola v Nymburce.

Obor : všeobecná sestra.

Dny otevřených dveří – 15.12. a 19.1. od 10 do 16 hodin.

Obchodní akademie Lysá nad Labem.

Obor : KKOV s maturitou.

Dny otevř. dveří – 11.12. od 8 do 12 hodin, 18.1. od 14 do 18 hodin.

Střední zemědělská škola a Střední odborná škola v Poděbradech.

Obory : agropodnikání, veřejnosprávní činnost.

Dny otevř. dveří - 8. a 9.12., 5. a 6.1., 19. a 20.1. od 14 do 17 hodin,

a v sobotu 4.12. a 15.1. od 9 do 12 hodin.      

Střední odborné učiliště Stravon s.r.o. Nymburk.

Obor : kuchař.

Střední odborné učiliště místního hospodářství v Lysé nad Labem.

Obory : operátor oděvní tvorby, krejčí , švadlena, obuvník, brašnář.

Den otevř. dveří – 8.1. od 9 do 13 hodin.

Gymnázium Jiřího z Poděbrad.

Dny otevř. dveří : 15.12., 12.1., 26.1., 2.2., 9.2. vždy od 15 do 17 hodin.

Ekogymnázium Poděbrady.

Dny otevř. dveří – 15.12, 12.1. a 9.2. od 14 do 17 hodin.

Odborné učiliště a Praktická škola v Sadské.

Obory : stavební zámečník, knihařské, zednické, farmářské , pekařské , cukrářské , pokrývačské a  kuchařské práce , malíř-natěrač, dále pak práce ve stavebnictví, při šití a opravách oděvů a při výrobě papíru.

Den otevř. dveří – 10.3. od 9 do 16 hodin.

Gymnázium Nymburk.

Den otevř. dveří – 11.1. od 14 do 16,30 hodin.

Střední odborné učiliště Poděbrady.

Obor : kuchař, číšník, cukrář.

Dny otevř. dveří – 9.12. a 20.1. od 15 do 18 hodin.

Střední odborné učiliště zemědělské a Odborné učiliště Městec Králové.

Obor : zemědělský podnikatel, farmář, zahradník, cukrář, kuchař,provoz služeb.

Dny otevř. dveří – 16.12 a 17.12. od 15 hodin.                                  7

Centrum odborné přípravy v Nymburce.

Zahrnuje Střední průmyslovou školu, střední školu managementu, střední odborné učiliště a Učiliště.

Dny otevř. dveří – 6.12. a 10.1. od 15 hodin.

 

 

 

9. Prodej potravin o „Vánocích“

Od 1. prosince bude v prodejně potravin „Smíšenka“ probíhat „Vánoční nákupní soutěž“. Za každý nákup v hodnotě 300,- Kč bude zákazníkovi vydán slosovatelný kupón. Každý týden jiná barva kupónu bude slosovaná o tyto ceny :

1.                    cena – nákup v hodnotě 300,- Kč

2.                    cena – nákup v hodnotě 200,- Kč

3.                    cena – nákup v hodnotě 150,- Kč  

Losování proběhne v těchto dnech : sobota 4. prosince                 

                                                          sobota 11. prosince

                                                          sobota 18. prosince

                                                         čtvrtek 23. prosince

                                                         pátek 31. prosince

 

Otevírací doba o svátcích.

23.12. – čtvrtek 6.00 – 18.00 hodin

24.12. – Štědrý den – 6.00 – 10.00 hodin

25.12. – Vánoční svátek – zavřeno

26.12. – Vánoční svátek – zavřeno

27.12. až 30.12. normální provoz 6.00 – 17.00 hodin

31.12. – Silvestr – 6.00 – 12.00 hodin

1.1.2000             – Nový rok – zavřeno

2.1.2000 – neděle – 7.00 – 10.00 hodin

 

 

 Vydává Obecní úřad v Pátku nákladem 180 kusů v prosinci 1999.

Případné připomínky, náměty, své názory a příspěvky do dalších vydání

„Páteckého  plátku “ adresujte obecnímu úřadu.

Neprodejné.

                                                                                                          8