Registr oznámení
(zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů)

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen zákon) ukládá povinnost tzv. evidenčním orgánům vést registr oznámení veřejných funkcionářů  o jejich činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích, a to v rozsahu stanoveném v §9 až 11 zákona. V případě obce Pátek je tímto evidenčním orgánem starosta Obecního úřadu Pátek, který může vedením registru pověřit i jinou osobu.

Registr oznámení vedený zdejším evidenčním orgánem, umožňuje mj. ukládat a zpřístupňovat oznámení veřejných funkcionářů na internetu.

Veřejní funkcionáři

Pro účely zákona se veřejnými funkcionáři rozumějí v případě obce Pátek:

Veřejní funkcionáři podávají svá oznámení formou čestného prohlášení  v zákonem stanovených lhůtách, tj. do 30.6. následujícího kalendářního roku nebo do 30 dnů od ukončení své funkce.

Žadatelé o přístup k informacím a registr oznámení

Evidenční orgán (starosta obce popř. jím pověřená osoba)

Přestupky
Přestupku se dopustí fyzická osoba, která:

Za přestupek lze uložit pokutu do výše 100 000 Kč. Přestupky dle písm. a) a b) projednává Úřad pro ochranu osobních údajů. Přestupky dle písm. c) projednává v přenesené působnosti obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jejímž územním obvodu má pachatel přestupku bydliště.


Odkazy